Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/13-01464
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-04
Zagreb, 03.04.2014
Oslobođenje za donacije Ureda UNICEF-a
​Obratili ste se upitom o oslobođenju od plaćanja poreza na dodanu vrijednost (PDV) u vezi inozemnih donacija koje primaju zdravstvene ustanove, prihvata donacija od donatora iz tuzemstva i država članica Europske unije, te izdavanja potvrda o oslobođenju od plaćanja PDV-a za nabave dobara, odnosno usluga koje se izdaju Uredu UNICEF-a u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Ured UNICEF-a) u svrhu provedbe aktivnosti u sklopu programa na području zdravstva.
 
U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.
 
Odredbama članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da je predmet oporezivanja PDV-om isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu, stjecanje dobara unutar Europske unije uz naknadu, te uvoz dobara.
 
Sukladno navedenom, ako se stjecanje dobara unutar Europske unije obavi bez naknade, tada se smatra da takvo stjecanje nije predmet oporezivanja PDV-om. U vezi novčanih donacija napominjemo da se prema zakonskim odredbama sama donacija novčanih sredstava bez protučinidbe ne smatra isporukom, te ne podliježe plaćanju PDV-a.
 
Napominjemo da Zakonom nije propisana mogućnost oslobođenja od plaćanja PDV-a za isporuke dobara i usluga koje se plaćaju iz primljenih novčanih donacija, kao ni mogućnost oslobođenja od plaćanja PDV-a prilikom uvoza dobara koja doniraju međunarodne organizacije.
 
Do 1. srpnja 2013. godine bile su na snazi odredbe Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 149/09 do 146/12) prema kojima je uvoz dobara bio oslobođen plaćanja PDV-a kada je isto bilo utvrđeno međunarodnim ugovorom koji obvezuje Republiku Hrvatsku. Međutim, oslobođenje se ne primjenjuje s danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji obzirom da Direktivom Vijeća 2006/112/EZ nije predviđeno takvo oslobođenje.
 
U upitu, između ostalog navodite da je Ured UNICEF-a oslobođen plaćanja PDV-a na osnovi Temeljnog ugovora o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Fonda Ujedinjenih naroda za djecu. U očitovanju DG TAXUD-a (Opća uprava Europske komisije za oporezivanje i carinsku uniju) iz 2010. godine je, između ostalog, u vezi međunarodnih ugovora kao i bilateralnih ugovora kojima se propisuje oslobođenje od PDV-a navedeno da ako neki sporazum propisuje oslobođenja koja Direktiva Vijeća 2006/112/EZ ne dopušta, Republika Hrvatska mora pokušati takvo oslobođenje otkloniti iz sporazuma.
 
Međutim, napominjemo da je odredbama članka 48. stavka 1. točke c) Zakona propisano da su plaćanja PDV-a oslobođene isporuke dobara ili obavljanje usluga međunarodnim tijelima koja kao takve priznaje Republika Hrvatska koja nisu navedene u točki b) toga stavka i članovima takvih tijela uz ograničenja i pod uvjetima propisanim međunarodnim sporazumima o osnivanju tih tijela ili sporazumima o njihovom sjedištu.
 
Odredbama članka 2. stavka 1. točke 2. Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (Narodne novine broj 160/13, u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da oslobođenje od plaćanja poreza, pod uvjetima koji su propisani Pravilnikom, za službene potrebe mogu ostvarivati međunarodne organizacije, odnosno predstavništva međunarodnih organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, ako je to oslobođenje propisano međunarodnim sporazumima koji obvezuju Republiku Hrvatsku. Nadalje, odredbama članka 3. stavaka 1. i 2. Pravilnika propisano je da su isporuke dobara odnosno trošarinskih proizvoda ili obavljene usluge osobama iz članka 2. Pravilnika oslobođene plaćanja poreza u Republici Hrvatskoj, pod uvjetima koji su propisani Pravilnikom. Oslobođenje od plaćanja poreza iz stavka 1. toga članka ostvaruje se podnošenjem zahtjeva za povrat poreza koji se podnosi državnom tijelu nadležnom za vanjske i europske poslove na Obrascu P-DIP čiji je oblik i sadržaj sastavni dio Pravilnika, a otisnut je na hrvatskom i engleskom jeziku.
 
Nadalje, člankom 2. stavkom 1. točkom 2. Pravilnika propisano je da oslobođenje od plaćanja poreza, pod uvjetima koji su propisani Pravilnikom, za službene potrebe mogu ostvarivati međunarodne organizacije, odnosno predstavništva međunarodnih organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, ako je to oslobođenje propisano međunarodnim sporazumima koji obvezuju Republiku Hrvatsku.
 
Sukladno navedenom, kada se Uredu UNICEF-a u tuzemstvu isporučuju dobra ili obavljaju usluge za službene potrebe na takve se isporuke primjenjuje oslobođenje ukoliko je takvo oslobođenje propisano međunarodnim sporazumima koji obvezuju Republiku Hrvatsku.
 
Napominjemo da se spomenuto oslobođenje primjenjuje kada međunarodne organizacije nabavljaju dobra, odnosno usluge za službene potrebe, ali ne i za nabavke dobara, odnosno usluga u svrhu provedbe aktivnosti u sklopu programa u području zdravstva.
Povratak na prethodnu stranicu