Porez na dohodak - Porezni obveznik
Broj klase:410-01/14-01/669
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 14.04.2014
Tumačenje statusa obveznika poreza na dohodak
​Ministarstvo poljoprivrede, proslijedilo je upit Sisačko–moslavačke županije KLASE: 402-01/14-01/08, URBROJ: 2176-14-1 od 21. siječnja 2014. godine, Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo, vezano za tumačenje statusa obveznika poreza na dohodak koji ostvaruju primitke po osnovi djelatnosti poljoprivrede odnosno primitke od prodaje proizvoda obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.
 
Člankom 18. stavkom 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 177/04, 73/08, 80/10,114/11, 22/12, 144/12, 120/13 - Odluka USRH, 125/13 i 148/13; u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da djelatnost poljoprivrede i šumarstva obuhvaća korištenje prirodnih bogatstava zemlje i prodaju, odnosno zamjenu od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju. Fizičke osobe su po osnovi djelatnosti poljoprivrede i šumarstva obveznici poreza na dohodak, ako su po toj osnovi obveznici poreza na dodanu vrijednost prema posebnom zakonu, ako po toj osnovi u poreznom razdoblju ostvare ukupni godišnji primitak veći od 35% iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (više od 80.500,00 kuna) te ako ostvaruju poticaje na način i pod uvjetima propisanim posebnim zakonima.
 
Slijedom navedenog, upis u registar obveznika poreza na dohodak obvezan je ukoliko je to propisano posebnim Zakonom. Do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarila više od 48.000,00 kuna primitaka od izravnih plaćanja imali su obvezu prema Zakonu o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (Narodne novine broj 120/12 i 136/12) upisati se u sustav poreza na dohodak ako žele ostvariti izravna plaćanja i potpore i u tekućoj godini.
 
Budući da je danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji stupio na snagu novi Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (Narodne novine, broj 80/13) koji ne postavlja prethodno navedeni uvjet, odnosno da se obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarila više od 48.000,00 kuna primitaka moraju upisati u sustav poreza na dohodak ako žele ostvariti izravna plaćanja i potpore i u tekućoj godini, za takve porezne obveznike ne postoji obveza upisa u sustav poreza na dohodak sve do ispunjenja ostalih uvjeta iz članka 18. stavka 3. Zakona o porezu na dohodak.
 
Napominjemo da su za tumačenje prava i obveza iz obveznih osiguranja nadležni nositelji obveznih osiguranja Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Hrvatski zavod za zapošljavanje.
 
Povratak na prethodnu stranicu