Opći porezni zakon - Porezno-dužnički odnos
Broj klase:410-01/14-01/1019
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 14.04.2014
Matični ured – obveznik izdavanja računa
​Zaprimili smo upit u kojem je u bitnom navedeno da Ured državne uprave u županiji, službe i odjeli nemaju status poreznih obveznika, a usluge od građana naplaćuju gotovinom (za tiskanice, zahtjeve za izdavanje rodnih listova u iznosu od 4,00 kn) te se moli pojašnjenje o njihovoj eventualnoj obvezi izdavanja računa.   
 
Slijedom navedenoga upita u nastavku odgovaramo.   
 
U Republici Hrvatskoj više poreznih propisa uređuje izdavanje računa.
 
Opći porezni porez (Narodne novine broj 147/2008, 18/2011, 78/2012, 136/2012, 73/2013) uređuje odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako posebnim zakonima o pojedinim vrstama porezima i drugim javnim davanjima nije uređeno drugačije i predstavlja zajedničku osnovu poreznog sustava.
Odredbama Općeg poreznog zakona propisano je da su porezni obveznici dužni izdavati račune te voditi poslovne knjige i evidencije radi oporezivanja prema propisima kojim se uređuje pojedina vrsta poreza. 
 
Obvezu izdavanja računa propisuje Zakon o porezu na dohodak, Zakon o porezu na dodanu vrijednost i Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom propisuju da su porezni obveznici dužni izdavati račune za isporuku dobara ili obavljanje usluga, a svaki navedeni porezni propis definira tko se prema tom propisu smatra poreznim obveznikom.    
 
Međutim, kako se u konkretnom slučaju ne radi o poreznom obvezniku to nema niti obvezu izdavanja računa proizašlu iz poreznih propisa. Međutim, kako  bi odgovorili na postavljeni upit ovdje ukazujemo na primjenu ovih mjerodavnih propisa:
 
Zakon o državnim maticama (Narodne novine broj 96/93 i 76/13) propisuje da su državne matice evidencije o osobnim stanjima građana u koje se upisuju činjenice rođenja, zaključenja braka i smrti i drugi podaci o tim činjenicama utvrđeni zakonom.  Poslove osobnih stanja građana obavlja ured državne uprave u županiji, odnosno Gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove opće uprave koji je voditelj zbirki osobnih podataka sukladno s propisima o zaštiti osobnih podataka. Državne matice neposredno vode državni službenici-matičari, a matični uredi organizirani su uredu državne uprave u županiji (odnosno u Gradskom uredu Grada zagreba) sukladno mreži matičnih ureda Republike Hrvatske utvrđene posebnim propisom. Izvaci iz državnih matica i potvrde o pojedinim podacima ili o pojedinim činjenicama upisanim u državne matice izdaju se na zahtjev osoba koje imaju pravni interes. Ministar uprave određuje cijenu obrasca izvadaka i potvrda iz državnih matica koju snosi podnositelj zahtjeva te je sukladno navedenom ovlaštenju ministar uprave donio Rješenje o određivanju cijene obrazaca, izvadaka i potvrda iz državnih matica (Narodne novine broj 116/93) i Rješenje o određivanju obrazaca, izvadaka i potvrda iz državnih matica (Narodne novine broj 53/99). Sredstva ostvarena plaćanjem naknade za izdane isprave prihod su državnog proračuna.
 
Zakon o proračunu (Narodne novine broj 87/08 i 136/12) propisuje da su proračunski korisnici (između ostalih, državna tijela pa tako i matični uredi) odgovorni za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti pa tako i za njihovu naplatu. Svojim odredbama Zakon o proračunu propisuje i da proračuni i proračunski korisnici primjenjuju proračunsko računovodstvo te da ministar financija donosi pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 114/10 i 31/11-ispravak) definiraju se knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, organizacija knjigovodstva, sadržaj računa Računskog plana i druga područja koja se odnose na proračunsko računovodstvo.
 
Slijedom svega do sada navedenoga razvidno je da su matični uredi državna tijela, odnosno korisnici proračuna i kao takvi dužni su primjenjivati proračunsko računovodstvo. Naime, kako je već rečeno, matični uredi vrše naplatu naknade za izdane isprave, dakle, primaju gotovinu, a svaki primitak gotovine mora biti evidentiran odgovarajućom blagajničkom ispravom (uplatnica/isplatnica i blagajničko izvješće). Blagajnička uplatnica je dokument koji se ispostavlja pri svakoj pojedinačnoj uplati gotovog novca u blagajnu.
 
Slijedom utvrđenoga i primjenom odredbi navedenih Zakona i Pravilnika, odgovara se na postavljeni upit.
 
Zaključno, povezanim tumačenjem ranije izloženih zakonskih odredbi proizlazi da su matični uredi obvezni kod primitka gotovine istu evidentirati blagajničkom ispravom, odnosno uplatnicom te jedan primjerak uplatnice uručiti stranci/podnositelju zahtjeva, a drugi primjerak je vjerodostojna isprava temeljem koje se vrši bilježenje poslovnog događaja u poslovne knjige (knjigu blagajne i knjigu prihoda i rashoda).        
 
Povratak na prethodnu stranicu