Porez na dodanu vrijednost - Nastanak porezne obveze
Broj klase:410-19/14-01/96
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 12.05.2014
Porezni tretman predujmova
​Obratili ste se upitom u vezi poreznog tretmana predujmova koje putničke agencije prime u ime i za račun privatnih iznajmljivača koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a. Postavljate pitanje da li se za predujmove primljene u ime i za račun privatnih iznajmljivača sukladno članku 38. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13 i 35/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) mora obračunavati PDV.
 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
Odredbama članka 19. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u), između ostalog, propisano je da se mjestom obavljanja usluga u vezi s nekretninama, uključujući usluge stručnjaka i posrednika za prodaju nekretnina, smještaj u hotelima ili objektima slične namjene uključujući kampove za odmor ili mjesta uređena za kampiranje, smatra mjesto gdje se nekretnina nalazi.
 
Prema odredbama članka 90. stavka 1. i 2. Zakona o PDV-u malim poreznim obveznikom smatra se pravna osoba sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, odnosno fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 230.000,00 kuna. Mali porezni obveznik oslobođen je plaćanja PDV-a na isporuke dobara ili usluga, nema pravo iskazivati PDV na izdanim računima i nema pravo na odbitak pretporeza.
 
Odredbama članka 38. stavcima 1. i 2. Pravilnika o PDV-u propisano je da obveza obračuna PDV-a ne nastaje ako porezni obveznik izvrši plaćanje prije stjecanja dobara unutar Europske unije te ako porezni obveznik primi predujam prije nego što obavi isporuku dobara unutar Europske unije prema uvjetima iz članka 41. Zakona.
 
Prema odredbama članka 38. stavka 3. Pravilnika o PDV-u obveza obračuna PDV-a ne nastaje ako porezni obveznik primi predujam u vezi s uslugama za koje je PDV obvezan platiti primatelj usluge, a koje mu obavi porezni obveznik bez sjedišta, prebivališta ili uobičajenog boravišta u tuzemstvu.
 
U skladu s navedenim, mjesto oporezivanja usluge smještaja u nekretnini koja se nalazi u Republici Hrvatskoj je Republika Hrvatska. Obzirom da mali porezni obveznik, u ovom slučaju privatni iznajmljivač, nije upisan u registar obveznika PDV-a za obavljenu uslugu smještaja ne obračunava PDV te ispostavlja račun u kojem se poziva na oslobođenje iz članka 90. stavka 2. Zakona o PDV-u neovisno o time kome je obavio uslugu smještaja. Stoga, tuzemna putnička agencije koja u ime i za račun privatnih iznajmljivača koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a primi predujam od osoba iz Europske unije prije obavljanja usluge smještaja nije obvezna za iznajmljivača na tako primljeni predujam obračunati PDV.
 
Napominjemo da je mali porezni obveznik - privatni iznajmljivač koji ima sjedište u tuzemstvu obvezan zatražiti izdavanje PDV identifikacijskog broja u slučaju kada mu usluge obavlja porezni obveznik koji ima sjedište u drugoj državi članici. Tako je primjerice privatni iznajmljivač obvezan zatražiti izdavanje PDV identifikacijskog broja ako mu strana putnička agencija obavlja uslugu posredovanja te će u tom slučaju privatni iznajmljivač biti obvezan na primljenu uslugu obračunati i platiti hrvatski PDV po stopi 25% temeljem prijenosa porezne obveze.
Povratak na prethodnu stranicu