Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba - Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba
Broj klase:410-01/14-01/1506
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 15.05.2014
Tumačenje članka 88. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

​Porezna uprava, Središnji ured zaprimila je Vaš upit u kojemu je zatraženo tumačenje na koga se odnose prekršajne odredbe Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13; dalje u tekstu: Zakon), odnosno da li se odredba članka 88. Zakona primjenjuje samo na subjekte nadzora navedene u članku 86.a. Vezano za predmetno pitanje u nastavku odgovaramo.
 
Potrebno je istaknuti kako Zakon uređuje materiju koja pripada različitim područjima i granama prava. U svom sadržaju Zakon uređuje financijsko poslovanje poduzetnika, rokove ispunjenja novčanih obveza i pravne posljedice zakašnjenja s ispunjenjem u cilju suzbijanja zakašnjenja s ispunjenjem novčanih obveza, poslovanje poduzetnika u uvjetima nelikvidnosti, postupak predstečajne nagodbe te financijski nadzor trgovačkih društava i pravnih osoba s javnim ovlastima.
 
Novčane obveze čije plaćanje se uređuje ovim Zakonom jesu one obveze koje su nastale iz ugovora što ih sklapaju poduzetnici među sobom u obavljanju njihovih djelatnosti te obveze iz ugovora sklopljenih između poduzetnika i osoba javnog prava.
 
Odgovornost za prekršaj je posljedica koja proizlazi iz zakašnjenja dužnika novčane obveze koji je ne podmiri u ugovorenom odnosno zakonskom roku. Prekršajne odredbe Zakona sadržane su u glavi VI. i razdvojene su na prekršaje poduzetnika i prekršaje osoba javnog prava.
Člankom 88. Zakona je predviđena prekršajna odgovornost dužnika koji kasni s plaćanjem. Zakon kao prekršajnu sankciju predviđa novčanu kaznu u iznosu od 10.000,00 do 1,000.000,00 kuna za poduzetnika, odnosno od 1.000,00 do 50.000,00 kuna odgovornu osobu poduzetnika u slučaju da:
1. ne ispuni novčanu obvezu u roku ugovorenom sukladno odredbama ovoga Zakona, odnosno u zakonskom roku ispunjenja novčane obveze sukladno odredbama ovoga Zakona,
2. postupa protivno odredbama članka 17. i članka 69. ovoga Zakona, odnosno ako u stanju nelikvidnosti obavlja bilo kakva druga plaćanja osim onih nužnih za redovno poslovanje,
3. postupi protivno odredbi članka 24. ovoga Zakona, odnosno ako ne osigura pravovremen i nesmetan pristup podacima i dokumentaciji od značaja za financijsko restrukturiranje nagodbenom vijeću, povjereniku i vjerovnicima,
4. ne pokrene postupak predstečajne nagodbe kad je to dužan prema odredbama ovoga Zakona,

5. ne podnese nadležnom trgovačkom sudu konačni prijedlog predstečajne nagodbe u roku 15 dana od dana izvršnosti rješenja iz članka 60. stavka 11. ovoga Zakona,

6. kao vjerovnik, ne pristupi ročištu za sklapanje predstečajne nagodbe pred sudom, a prihvatio je plan financijskog restrukturiranja.
Novčanom kaznom od 1.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj osobe koje vode poslove dužnika, članovi nadzornog odbora kao i radnici ako na zahtjev nagodbenog vijeća ne pruže sve potrebne podatke.
Obzirom na navedeno, prekršajne odredbe Zakona odnose se na svakog poduzetnika koji ne ispuni novčanu obvezu u ugovorenom odnosno u zakonskom roku, a ne samo na subjekte nadzora.
 

Povratak na prethodnu stranicu