OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/14-01/1143
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 14.05.2014
Određivanje i dodjela OIB-a za stranu pravnu osobu u stečaju
​Na zaprimljeni dopis obveznika iz dostavnog spiska u svezi dostave podatka o osobnom identifikacijskom broju za stranu pravnu osobu u stečaju, zbog provedbe stečajnog postupka u Republici Hrvatskoj, u nastavku odgovaramo.
 
U skladu s odredbom članka 2. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08, dalje: Zakon) osobni identifikacijski broj stalna je identifikacijska oznaka obveznika osobnoga identifikacijskog broja koju korisnici osobnoga identifikacijskog broja koriste u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka.
 
Odredbom članka 5. stavka 1. Zakona propisano je da su obveznici osobnoga identifikacijskog broja kojima se određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj hrvatski državljani, pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske i strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske.
 
Odredbom članka 3. stavka 10. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09, 117/10 i 125/13, dalje: Pravilnik) propisano je da se stranom osobnom smatra pravna osoba koja ima sjedište izvan područja Republike Hrvatske.
Uvidom u Evidenciju o osobnim identifikacijskim brojevima utvrđeno je da strana pravna osoba u stečaju nema određen i dodijeljen osobni identifikacijski broj.
 
S obzirom da je nad stranom pravnom osobom u Republici Hrvatskoj pokrenut stečajni postupak smatra se da je nastao povod za praćenje sukladno odredbi članka 28. stavka 2. Pravilnika, stoga je istoj potrebno odrediti i dodijeliti osobni identifikacijski broj u skladu s odredbama članka 13. Zakona.
 
Nadalje, da bi se stranoj pravnoj osobi odredio i dodijelio osobni identifikacijski broj strana pravna osoba odnosno njezin zakonski zastupnik mora osobno ili putem opunomoćenika podnijeti obrazac Zahtjeva za određivanjem i dodjeljivanjem osobnoga identifikacijskog broja (dalje: Zahtjev) mjesno nadležnoj ispostavi Porezne uprave, određenoj prema članku 8. Pravilnika.
Uz Zahtjev strana pravna osoba, odnosno njezin zakonski zastupnik prilaže dokumentaciju propisanu odredbama članka 14. stavka 8. Pravilnika odnosno akt o osnivanju ili izvadak iz nadležnog registra na hrvatskom jeziku ili preveden na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača. U slučaju da stranu pravnu osobu zastupa opunomoćenik uz navedene isprave potrebno je priložiti punomoć koja također mora biti na hrvatskom jeziku ili prevedena na hrvatski jezik.
 
Slijedom navedenog, Ministarstvo financija, Porezna uprava će tek po dostavi zakonom propisane dokumentacije moći izvršiti određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja stranoj pravnoj osobi u stečaju.
 
S obzirom da se obveznik iz dostavnog spiska ne smatra korisnikom broja sukladno odredbi članka 5. stavka 2. Zakona, Ministarstvo financija, Porezna uprava kao voditelj Evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima nije u mogućnosti dostaviti podatak o osobnom identifikacijskom broju za stranu pravnu osobu u stečaju.
 
Zaključno, nakon određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja stranoj pravnoj osobi u stečaju za dostavu istoga potrebno se obratiti zakonskom zastupniku ili opunomoćeniku strane pravne osobe.
 
Molimo da navedeni odgovor dostavite podnositelju upita iz dostavnog spiska.
Povratak na prethodnu stranicu