Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-01/13-01/3723
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 08.04.2014
Porezni tretman određenih transakcija
​Obratili ste nam se u vezi poreznog tretmana određenih transakcija u kojima će sudjelovati društvo „A“. član „B“ grupe. U upitu se navodi da je spomenuto društvo registrirani porezni obveznik u Mađarskoj i da će čelična kućišta, snopove cijevi, odvode i potporne strukture za Utilizatore (WHRU) za plinska postrojenja transportirati u hrvatsko brodogradilište. Prema navodima u upitu, brodogradilište koje je hrvatski porezni obveznik će izvršiti sklapanje te će po završetku istoga teret ukrcati na brod. Nadalje, u upitu se navodi da će društvo „A“ predmetne Utilizatore (WHRU) prodati norveškom poreznom obvezniku koji će nakon preuzimanja teret iz hrvatske luke otpremiti u Meksiko. Obzirom na navedeno, postavili ste nam sljedeća pitanja:
 
1. Postoje li za društvo „A“ porezne obveze u Hrvatskoj za prethodno navedene transakcije?
2. Hoće li društvo „A“ imati ikakvih drugih poreznih obveza u vezi navedenih transakcija?
3. Treba li društvo „A“ zatražiti dodjelu PDV identifikacijskog broja radi prethodno navedenih transakcija?
4. Mora li hrvatsko brodogradilište koje će izvršiti sklapanje i ukrcaj tereta iskazati PDV u računu koji će izdati društvu „A“ za obavljene usluge?
5. Obzirom da će društvo „A“ prodati Utilizatore (WHRU) norveškom poreznom obvezniku na paritetu „C“ što znači da će društvo „A“ imati izvoznu transakciju u Hrvatskoj postavljeno je pitanje mora li se zbog toga društvo „A“ registrirati za potrebe PDV u Hrvatskoj?
6. Mora li društvo „A“ podnijeti prijavu PDV-a za obavljenu transakciju?
7. Kakav je postupak izdavanja PDV identifikacijskog broja?
8. Može li društvo „A“ izvršiti carinjenje u Hrvatskoj koje se odnosi na izvoz ili mora angažirati hrvatsku špeditersku agenciju?
 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
Odredbama članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) predmet oporezivanja PDV-om je isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar Europske unije te uvoz dobara.
Člankom 7. stavkom 5. Zakona propisano je da se isporukom dobara uz naknadu smatra premještanje dobara koja su dio poslovne imovine poreznog obveznika koja je za potrebe svojeg poslovanja otpremio ili prevezao sam porezni obveznik ili druga osoba za njegov račun u drugu državu članicu. Stavkom 6. točkom c) istoga članka, između ostalog, propisano je da se premještanjem dobara unutar Europske unije ne smatra otprema ili prijevoz dobara u svrhu isporuke tih dobara koja je oslobođena plaćanja PDV-a prema članku 41. stavku 1. te člancima 45., 46., 47. i 48. Zakona.
 
Prema odredbama članka 17. stavka 1. Zakona mjestom obavljanja usluga poreznom obvezniku koji djeluje kao takav smatra se mjesto sjedišta tog poreznog obveznika.
 
Odredbama članka 45. stavka 1. točke 1. Zakona propisano je da su plaćanja PDV-a oslobođene isporuke dobara koja iz Republike Hrvatske otpremi ili preveze isporučitelj ili neka druga osoba za njegov račun izvan Europske unije.
 
Sukladno članku 77. stavku 5. točki a) Zakona Porezna uprava dodijelit će PDV identifikacijski broj svakom poreznom obvezniku koji na području Republike Hrvatske obavlja isporuke dobara ili usluga za koje postoji pravo na odbitak PDV-a, osim ako PDV plaća hrvatski primatelj dobara ili usluga.
 
Člankom 154. stavcima 6. i 7. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13 i 35/14) propisano je da su strani porezni obveznici obvezni Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb podnijeti Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a za upis u registar obveznika PDV-a prije prve isporuke u tuzemstvu. Porezna uprava, Područni ured Zagreb rješenje o dodjeli PDV identifikacijskog broja donosi odmah, a najkasnije 8 dana od dana podnošenja zahtjeva i ujedno ga upisuje u registar obveznika PDV-a. Uz Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a strani porezni obveznik mora priložiti potvrdu Porezne uprave države u kojoj ima sjedište da je registriran kao porezni obveznik ili potvrdu o registraciji kod nadležnog tijela te države, izjavu ili drugi dokaz o namjeri obavljanja isporuka dobara i usluga na području Republike Hrvatske te punomoć ili ugovor o poreznom zastupanju u slučaju kada je ugovoreno zastupanje.
 
Obzirom na navedeno, u slučaju kada se radi o isporukama dobara unutar Europske unije koja isporučuje porezni obveznik osobama registriranima za potrebe PDV-a te u slučaju premještanja vlastitih dobara primjenjuje se oslobođenje od plaćanja PDV-a u državi članici isporučitelja dobara, s time da se plaća PDV na stjecanje takvih dobara u državi članici gdje otprema ili prijevoz tih dobara završava. Međutim, obzirom da se premještanje dobara u drugu državu članicu sukladno zakonskim odredbama u određenim slučajevima ne smatra isporukom dobara proizlazi da u tim slučajevima neće doći do stjecanja dobara unutar Europske unije u državi članici gdje otprema ili prijevoz tih dobara završava. Tako je člankom 7. stavkom 6. točkom c) Zakona propisano da se premještanjem dobara unutar Europske unije ne smatra otprema ili prijevoz dobara u svrhu izvoza. Prema tome, u konkretnom slučaju za mađarsko društvo ne nastaje obveza obračuna PDV-a u Republici Hrvatskoj temeljem premještanja vlastitih dobara.
 
Nadalje, u vezi računa koji će hrvatski porezni obveznik izdati mađarskom društvu za sklapanje i ukrcaj tereta napominjemo da se na takve usluge primjenjuje opće načelo oporezivanja prema kojem se mjestom obavljanja usluge smatra sjedište poreznog obveznika primatelja usluge što je u ovom slučaju Mađarska te stoga hrvatski porezni obveznik neće zaračunati PDV već će navesti napomenu da se radi o prijenosu porezne obveze temeljem članka 17. stavka 1. Zakona.
 
Ako društvo „A“ koje će prema navodima u upitu prodati Utilizatore (WHRU) norveškom poreznom obvezniku obaviti izvoznu transakciju u Republici Hrvatskoj na paritetu „C“ napominjemo da se u tom slučaju društvo „A“ mora registrirati za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj obzirom da je mjesto isporuke dobara Republika Hrvatska. Nakon što mađarsko društvo „A“ dobije hrvatski PDV ID broj postaje obveznik podnošenja PDV prijava u Republici Hrvatskoj. Prijava PDV-a podnosi se na Obrascu PDV i predaje se elektroničkim putem do 20-og dana u mjesecu koji slijedi po završetku obračunskog razdoblja. U prijavi PDV se, između ostalog, mora iskazati i ukupna vrijednost oslobođenih transakcija.
 
Skrećemo pažnju da je u vezi dodjele PDV identifikacijskog broja poreznim obveznicima sa sjedištem u drugim državama članicama dana uputa koja je dostupna na Internetskoj stranici Porezne uprave (http://www.porezna-uprava.hr/en/Pages/Vat-for-foreign-persons.aspx).
 
Što se tiče pitanje o tome može li društvo „A“ izvršiti carinjenje u Hrvatskoj koje se odnosi na izvoz ili mora angažirati hrvatsku špeditersku agenciju napominjemo da se u vezi istoga potrebno obratiti Carinskoj upravi.
Povratak na prethodnu stranicu