Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba - Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba
Broj klase:423-08/14-01/69
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 14.04.2014
Odnos Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi prema ugovoru o kupoprodaji s obročnom otplatom

Glede Vašeg zahtjeva u kojemu tražite tumačenje odnosa Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine broj 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13), prema posebnom obliku kupoprodaje- kupoprodaja na obroke prema Zakonu o obveznim odnosima (Narodne novine broj 35/05, 41/08, 125/11), u nastavku odgovaramo kako slijedi;

Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi su uređeni rokovi ispunjenja novčanih obveza u poslovnim transakcijama između poduzetnika, te između poduzetnika i osobe javnog prava gdje je osoba javnog prava dužnik novčane obveze, kao i pravne posljedice i sankcije za nepridržavanje tih rokova.
Treba imati na umu da je Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi poseban zakon (lex specialis) pa njegove odredbe imaju prednost u odnosu na odredbe Zakona o obveznim odnosima kao općeg (generalnog) propisa. Odredbe Zakona o obveznim odnosima koje uređuju novčane obveze treba povezati s odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi i u slučaju razlika primjeniti poseban zakon.
Dakle, na sadržaj ugovora o kupoprodaji s obročnom otplatom cijene primjenjuju se opća pravila Zakona o obveznim odnosima, međutim kako su rokovi ispunjenja novčanih obveza propisani Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi kao posebnim propisom, ograničena je sloboda ugovaranja rokova ispunjenja novčanih obveza. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi kao prisilni propis ima prednost pred primjenom dispozitivnih pravnih pravila poput Zakona o obveznim odnosima.
 
Prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi u slučaju kad je ugovorena obročna otplata duga koja uključuje otplatni plan, rokovi se računaju i promatraju za svaku pojedinu ratu posebno, a pravne posljedice kašnjenja koje se tiču zatezne kamate i posebne naknade, odnose se na svaki obrok pojedinačno. Isto znači, da na svaki dospjeli obrok teku zatezne kamate i nastaje obveza plaćanja posebne naknade.
 
Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi ne dira u odredbe zakona kojima je propisana obročna otplata, već regulira rokove ispunjenja novčanih obveza i pravne posljedice zakašnjenja s plaćanjem.
 
Prema tome, u slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji s obročnom otplatom cijene, rokovi ispunjenja novčanih obveza propisani Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi  kao i pravne posljedice zakašnjenja s plaćanjem, primjenjuju se na svaki obrok zasebno.
Povratak na prethodnu stranicu