Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba - Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba
Broj klase:423-08/14-01/45
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 27.04.2014
Tumačenje odredbi Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

Porezna uprava, Središnji ured zaprimila je Vaš upit u kojemu je zatraženo tumačenje odredbe članka 70. stavka 7. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13), odnosno od kojega trenutka je Financijska agencija ovlaštena nastaviti s izvršavanjem osnova za plaćanje.

 
Navedeno se traži iz razloga što je Financijska agencija prije izvršnosti Rješenja o obustavi postupka nastavila izvršavati osnove za plaćanje evidentirane u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje, odnosno izvršila je blokadu računa te onemogućila daljnje redovito poslovanje dužnika, unatoč činjenici da postupak predstečajne nagodbe nije bio konačno obustavljen, odnosno rješenje o obustavi nije postalo izvršno.
 
Vezano za predmetno pitanje u nastavku odgovaramo.
 
U upravnim oblastima za koje je zakonom propisan poseban postupak postupa se po odredbama tog zakona. U postupku predstečajne nagodbe primarno se primjenjuju postupovne odredbe Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, te se odgovarajuće primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku. Po odredbama ZUP-a postupa se dakle u svim pitanjima koja nisu uređena posebnim zakonom, dakle, ZUP se primjenjuje supsidijarno.
 
Člankom 30. stavkom 7. Zakona o financijskom poslovanju i prestečajnoj nagodbi, propisano je da žalba protiv rješenja ne odgađa izvršenje rješenja. Dakle, izjavljena žalba nema suspenzivni učinak.
 
Prema tome, u konkretnom slučaju ne primjenjuje se članak 31. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi koji propisuje da se na postupke predstečajne nagodbe podredno primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku te slijedom toga, ne primjenjuje se niti članak 133. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku prema kojemu se rješenje doneseno u upravom postupku (dakle i rješenje o obustavi postupka predstečajne nagodbe), izvršava nakon što postane izvršno.
 
Dakle, ako je žalba dopuštena, ali nema odgodni učinak, prvostupanjsko rješenje postaje izvršno dostavom stranci.
 
Člankom 70. stavkom 7. Zakona propisano je da nakon donošenja rješenja o obustavi postupka predstečajne nagodbe, osim u slučaju obustave iz članka 65. točke 1. Zakona, Financijska agencija će osnove za plaćanje iz stavka 4. ovog članka nastaviti izvršavati.
 
Dakle, odredbama Zakona propisano je od kojeg trenutka Financijska agencija je ovlaštena nastaviti s izvršavanjem osnova za plaćanje ukoliko dođe do obustave postupka predstečajne nagodbe. Financijska agencija nastavlja izvršavati osnove za plaćanje koje su bile upisane u Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje na teret dužnika, nakon donošenja rješenja o obustavi postupka a ne nakon izvršnosti rješenja.
Povratak na prethodnu stranicu