Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba - Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba
Broj klase:423-08/14-01/70
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 24.04.2014
Tumačenje članka 25. stavka 1. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

​Porezna uprava, Središnji ured zaprimila je Vaš upit u kojemu je zatraženo tumačenje odredbe članka 25. stavka 1. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13; dalje u tekstu: Zakon), odnosno tko se smatra dužnikom pojedincem u postupku predstečajne nagodbe te da li se predmetna odredba primjenjuje i na slobodne profesije. Vezano za predmetno pitanje u nastavku odgovaramo.
 
Članak 25 stavak 1. Zakona  propisuje da se postupak predstečajne nagodbe može provesti nad pravnom osobom i nad dužnikom pojedincem. Dužnikom pojedincem u smislu ovoga Zakona smatraju se trgovac pojedinac i obrtnik.  Iz navedene zakonske odredbe jasno proizlazi da nije dozvoljeno provođenje postupka predstečajne nagodbe nad svim osobama, već dužnik mora biti osoba nad kojom je dozvoljeno provođenje postupka predstečajne nagodbe i koji je  stekao uvjete iz Zakona glede likvidnosti i solventnosti.
 
Što se tiče definicije dužnika pojedinca - odredba Zakona je tu nedvosmislena te se postupak predstečajne nagodbe može provesti nad dužnikom pojedincem koji je u Sudski registar upisan kao trgovac pojedinac, odnosno nad dužnikom koji je upisan kao vlasnik obrta u Obrtni registar.
 
Iz navedenog razvidno je da je odredba o dužniku pojedincu isključiva i postupak predstečajne nagodbe ne može se provesti nad osobama koje obavljaju samostalne djelatnosti, kao što su npr. odvjetnici, javni bilježnici, liječnici, stomatolozi i sl.
 
To znači da se na osobe koje Zakon ne obuhvaća definicijom dužnika, ne odnosi niti obveza pokretanja postupka predstečajne nagodbe.

 
Ukazujemo da Zakon sadržava identična pravila iz Stečajnog zakona o osobama nad kojima se ne može provesti stečaj. Razvidno je da je zakonodavac preuzeo definiciju dužnika iz odredaba Stečajnog zakona jer je na isti način riješena legitimacija dužnika u stečajnom postupku.

 
Bitno je napomenuti da se i stečajni postupak ne može se provesti nad osobama koje obavljaju samostalne djelatnosti niti mogu podnijeti prijedlog za pokretanje stečajnog postupka
 

Povratak na prethodnu stranicu