Opći porezni zakon - Porezna zastara
Broj klase:410-19/14-01/298
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-3
Zagreb, 13.05.2014
Prekid zastare i povrat poreza na dodanu vrijednost
​Proslijedili ste nam prijedlog odgovora na upit u svezi instituta prekida zastare i povrata poreza na dodanu vrijednost i zatražili tumačenje članka 85. stavaka 2. i 3. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“, br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13, u nastavku: OPZ).
 
U prijedlogu odgovora na upit naveli ste sljedeće:
 
„Prema čl. 95. st. 2. i  3. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“, br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13)  tijek zastare prava na povrat poreza, kamata i troškova ovrhe prekida se svakom radnjom poreznog obveznika dostavljenom na znanje poreznom tijelu radi ostvarenja prava na povrat poreza naplaćenog bez pravne osnove ili više plaćenog poreza, kamata i troškova ovrhe. Nakon poduzetih radnji iz stavka 1. ili 2. ovoga članka zastarni rok počinje ponovno teći.
 
Porezni obveznik mora, u skladu s čl. 85. st. 1. i 7. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ('Narodne novine', br. 73/13, 148/13; Rješenje USRH 99/13, 153/13), za obračunsko razdoblje utvrditi obvezu PDV-a i iskazati je u prijavi PDV-a u kojoj se navode svi podaci potrebni za obračunavanje PDV-a odnosno ukupnu vrijednost oporezivih transakcija i iznos PDV-a i pretporeza po stopama PDV-a te ukupnu vrijednost oslobođenih transakcija i transakcija koje ne podliježu oporezivanju, a konačni obračun PDV-a porezni obveznik mora predati nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu do kraja veljače tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. Konačni obračun PDV-a porezni obveznik je obvezan predati u roku od dva mjeseca od prestanka poslovanja.
 
U skladu s čl. 177. st. 1., 2. i 3. te čl. 188. st. 1., 2. i  3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, br. 79/13, 85/13-ispravak, 160/13, 35/14), u obrascima PDV i PDV-K, pod točkom IV. iskazuje se podatak o obvezi PDV-a obračunskog razdoblja za uplatu ili za povrat. Ako je PDV po obavljenim isporukama pod II. veći od iznosa pretporeza u primljenim isporukama iz točke III. ovih obrazaca iskazuje se obveza za uplatu i obrnuto, ako je iznos pretporeza pod III. veći od iznosa obveze pod II. iskazuje se pravo na povrat PDV-a,  pod točkom V. iskazuju se podaci o neuplaćenom PDV-u do dana podnošenja prijave PDV-a po prethodnom obračunu odnosno o pretplati PDV-a (poreznom kreditu) iz ranijeg obračunskog razdoblja,  pod točkom VI. iskazuju se podaci o ukupnoj razlici PDV-a za uplatu odnosno povrat. Ova razlika rezultat je obračuna PDV-a za obračunsko razdoblje i prenesene obveze odnosno preplate (kredita) iz prethodne prijave PDV-a.
 
Nadalje, porezni obveznik koji u obračunskom razdoblju ima pravo na odbitak pretporeza, čiji je iznos veći od njegove porezne obveze, ima pravo na povrat te razlike ili može iznos preplaćenog PDV-a prenijeti u sljedeće obračunsko razdoblje. Ako porezni obveznik zahtijeva povrat preplaćenog PDV-a, Porezna uprava obvezna je vratiti tu razliku u roku od 30 dana od dana predaje prijave PDV-a, a najkasnije u roku od 90 dana od dana pokretanja poreznog nadzora (čl. 66. st. 1. i 2. Zakona ).
 
Slijedom navedenog,  porezni obveznik je dostavom prijava poreza na dodanu vrijednost za pojedina obračunska razdoblja i konačne prijave,  u kojima je iskazivao preplaćeni porez na dodanu vrijednost koji je prenosio u slijedeća obračunska razdoblja ispunjavao svoje obveze propisane Zakonom o porezu na dodanu vrijednost, međutim nije poduzimao radnje usmjerene na povrat preplaćenog poreza, stoga se dostavom prijava poreza na dodanu vrijednost za naredna obračunska razdoblja ne prekida tijek zastare prava na odbitak pretporeza.
 
Međutim, na str. 15. Poreznog vjesnik br. 12e/12.g. – Zastara i otpis duga zbog nenaplativosti, je pojašnjeno:  „Kada se radi o zastari prava na povrat poreza i kamata, odgovarajućom ispravom glede utvrđivanja prekida tijeka zastare smatra se primjerice pisana izjava obveznika korištenja više plaćenog poreza po godišnjoj poreznoj prijavi za podmirenje predujma u narednom razdoblju ili njegov u roku podnesen zahtjev za ispravak porezne prijave po kojoj je već platio više poreza. To će biti i uvid u stanje na računu za godinu na koju se odnosi zahtjev za povrat (npr. preknjiženje preplaćene svote PDV-a za određenu godinu), jer izdavanjem uvida u kojemu je preplaćena svota naznačena porezno tijelo potvrđuje da porezni obveznik ima preplatu, pa to znači pisano priznanje zastarjele obveze i odricanje od zastare.
 
Dakle, bilo koja radnja poreznog obveznika dostavljena na znanje poreznom tijelu poduzeta radi ostvarenja prava na povrat poreza naplaćenog bez pravne osnove ili više plaćenog poreza, kamata i troškova ovrhe prekinut će tijek zastare, a to može biti  i uvid u stanje računa (izdavanje uvida, uvid u poreznu karticu putem ePorezne), učinjen u svezi  (Poreznoj upravi) dostavljenog zahtjeva za povrat ili preknjiženje preplaćene svote poreza.“
 
Načelno smo suglasni s navedenim prijedlogom odgovora na upit, ali skrećemo pozornost da podnošenjem zahtjeva za povrat poreza tijek zastare prava na povrat poreza se prekida u skladu s odredbom članka 95. stavka 2. OPZ-a jer je to radnja poreznog obveznika koja je dostavljena na znanje poreznom tijelu radi ostvarenja prava na povrat više plaćenog poreza. Iz navedenoga proizlazi da ukoliko je na PDV-obrascima naznačen iznos povrata poreza na dodanu vrijednost, a ne predujam, takav obrazac u sebi sadržava i zahtjev za povrat poreza na dodanu vrijednost koji bi prekidao tijek zastare.
 
U skladu s navedenim predlažemo da se nadopuni odlomak:
„Slijedom navedenog,  porezni obveznik je dostavom prijava poreza na dodanu vrijednost za pojedina obračunska razdoblja i konačne prijave,  u kojima je iskazivao preplaćeni porez na dodanu vrijednost koji je prenosio u slijedeća obračunska razdoblja ispunjavao svoje obveze propisane Zakonom o porezu na dodanu vrijednost, međutim nije poduzimao radnje usmjerene na povrat preplaćenog poreza, stoga se dostavom prijava poreza na dodanu vrijednost za naredna obračunska razdoblja ne prekida tijek zastare prava na odbitak pretporeza.“
          na način da se navede:
„Slijedom navedenog,  porezni obveznik je dostavom prijava poreza na dodanu vrijednost za pojedina obračunska razdoblja i konačne prijave,  u kojima je iskazivao preplaćeni porez na dodanu vrijednost koji je prenosio u slijedeća obračunska razdoblja ispunjavao svoje obveze propisane Zakonom o porezu na dodanu vrijednost, međutim nije poduzimao radnje usmjerene na povrat preplaćenog poreza, stoga se dostavom prijava poreza na dodanu vrijednost temeljem kojih porezni obveznik nije zahtijevao povrat poreza na dodanu vrijednost, nego je samo iskazivao predujmove ne prekida tijek zastare prava na odbitak pretporeza.“
Povratak na prethodnu stranicu