Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-01/14-01/261
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 08.05.2014
Oporezivanje prijenosa nekretnina kao rezultat pripajanja društva izvršenog sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima
​Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog spiska kojim traži mišljenje o poreznom tretmanu prijenosa nekretnina uslijed izvršenja statusne promjene pripajanja sukladno članku 535. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 144/12 i 68/13).
 
Riječ je o pripajanju tri društva kćeri koja se nalaze u 100%-tnom vlasništvu Društva X. Društva kćeri u svojoj imovini drže neizgrađena zemljišta, na koje stjecanje su podmirene obveze plaćanja poreza na promet nekretnina. Osim navedenog zemljišta, društva kćeri nemaju značajnije imovine. Radi racionalizacije poslovanja i započinjanja izgradnje stambenih jedinica na navedenim zemljištima te radi daljnje prodaje krajnjim kupcima, Društvo X namjerava izvršiti pripajanje navedena tri društva Društvu X, sve sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.
Pitanje se odnosi da li okolnost povezanosti trgovačkih društava predstavlja okolnost temeljem koje bi Porezna uprava mogla utvrditi da se konkretno pripajanje ima smatrati prividnim pravnim poslom?
 
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
 
U članku 12. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00, 153/02 i 22/11 – dalje: Zakon) propisano je u kojim se slučajevima ne plaća porez na promet nekretnina, a sve radi poticanja i razvoja poduzetništva, kako plaćanje poreza ne bi utjecalo na poslovne odluke o statusnim promjenama trgovačkih društava.
 
No ova zakonska oslobođenja zloupotrebljavaju se u praksi, pa kako bi se spriječilo neželjeno korištenje propisanih oslobođenja, Zakonom je propisana mogućnost dokazivanja prividnosti sklopljenih pravnih poslova kroz postupak poreznog nadzora, prilikom kojeg ako Ministarstvo financija, Porezna uprava utvrdi prividnost pravnog posla po osnovi kojeg je stečena nekretnina, poništit će rješenje o oslobođenju od plaćanja poreza na promet nekretnina i utvrditi pripadajući porez na promet nekretnina.
 
Iz navedenog dopisa proizlazi da su društva kćeri kod stjecanja predmetnih nekretnina platile porez na promet nekretnina. Radi li se u konkretnom slučaju, u kojem bi došlo do pripajanja društva kćeri Društvu X radi racionalizacije poslovne aktivnosti, o sklapanju prividnog pravnog posla radi izbjegavanja plaćanja poreza na promet nekretnina, isto bi Ministarstvo financija, Porezna uprava sa sigurnošću moglo utvrditi nakon provedenog poreznog nadzora.
 
Neke od okolnosti koje utječu na ocjenu je li riječ o prividnosti sklopljenih pravnih posla je činjenica jesu li društva kćeri imale poslovnih aktivnosti i zaposlenih.
Povratak na prethodnu stranicu