Porez na dodanu vrijednost - Predmet oporezivanja
Broj klase:410-19/14-01/197
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 15.05.2014
Grad kao jedinica lokalne samouprave upisan je u registar obveznika PDV-a
​Grad kao jedinica lokalne samouprave upisan je u registar obveznika PDV-a od 1. siječnja 2014. godine u vezi s čime su postavljena pitanja na koja u nastavku odgovaramo.
 
 1. U gradu je izgrađena dvorana po ugovornom obliku javnog privatnog partnerstva između grada i izvršitelja za potrebe održavanja Svjetskog rukometnog prvenstva. Iz Ugovora o zakupu proizlazi da grad plaća mjesečnu zakupninu izvršitelju. Paralelno s ugovorom o javno privatnom partnerstvu grad je potpisao i Sporazum s Vladom RH o zajedničkom financiranju zakupnine za gradsku sportsku dvoranu. Do upisa u registar obveznika PDV-a grad je ispostavljao nadležnom ministarstvu račun za 50% obveze s osnove zajedničkog plaćanja zakupnine izvršitelju. U vezi s navedenim postavljeno je pitanje treba li Grad prilikom izdavanja računa za iznos koji financira Vlada RH obračunati PDV?
 
Prema odredbi članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH) PDV se plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.
 
Obzirom da u konkretnom slučaju grad Vladi RH ne obavlja isporuku koja bi bila predmet oporezivanja PDV-om, već se radi o zajedničkom financiranju zakupnine koja se plaća izvršitelju, napominjemo da grad nije obvezan obračunati PDV na iznos koji sukladno potpisanom Sporazumu financira Vlada RH.
 
Također ističemo da za iznos koji financira Vlada RH grad ne mora izdavati račun, obzirom da se ne radi o obavljenoj isporuci. Napominjemo da bi u poreznom smislu bilo dovoljno da grad izda poziv za plaćanje temeljem sklopljenog Sporazuma s Vladom RH o zajedničkom financiranju zakupnine za gradsku sportsku dvoranu. Temeljem tako dostavljenog poziva za plaćanje nadležno ministarstvo izvršilo bi uplatu u iznosu s kojim Vlada RH sudjeluje u sufinanciranju mjesečne zakupnine.
 
2. Između grada i tvrtke A potpisan je ugovor o partnerskom štićenju distributivne telekomunikacijske kanalizacije (DTK) i načinu uređenja prava korištenja javnih površina prema kojemu tvrtka A gradu plaća naknadu za služnost za korištenje javnih površina. U vezi s navedenim postavljeno je pitanje treba li grad obračunati PDV na naknadu za služnost za DTK izgrađenu preko javnih površina.
 
U našem odgovoru KLASA: 410-19/13-01/312, URBROJ: 513-07-21-01/14-27 od 31. siječnja 2014., među ostalim, je navedeno da se djelatnošću iskorištavanja materijalne i nematerijalne imovine koja podliježe oporezivanju PDV-om ne smatra iskorištavanje javnih dobara kao što su primjerice javne površine, ceste, pomorsko dobro, javna rasvjeta i slično kao niti davanje prava služnosti, građenja i slično na tim javnim dobrima.
 
 Iz navoda u upitu proizlazi da tvrtka A gradu plaća naknadu za služnost za korištenje javnih površina na kojima je postavljena DTK. Prema tome obzirom da se kako je navedeno u upitu radi o pravu služnosti na javnoj površini grad nije obvezan na naknadu za pravo služnosti na javnoj površini obračunati PDV.
Povratak na prethodnu stranicu