Dvostruko oporezivanje - Ugovor
Broj klase:410-01/14-01/833
Urudžbeni broj:513-07-21-11/14-02
Zagreb, 19.05.2014
Mišljenje o primjeni Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza

​Podnositelj upita, Porezna uprava, Područni ured Pazin zaprimio je usmenu predstavku poreznog obveznika u kojoj se ukazuje na problem s plaćanjem poreza na inozemne mirovine. Porezni obveznik navodi da mirovina njegove majke ne podliježe oporezivanju u Republici Hrvatskoj, te dovodi u pitanje mišljenje Središnjeg ureda Porezne uprave Klasa: 410-01/13-01/904; Urbroj:513-07-21-01/13-2 od 19. veljače 2013. godine glede poreznog tretmana talijanskih vojnih mirovina.
 
Na gore postavljeno pitanje u nastavku odgovaramo:

U primjeni je Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza („Narodne novine“ – međunarodni ugovori broj 10/00), u daljnjem tekstu: Ugovor, koji je u skladu s člankom 141. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 85/2010 – pročišćeni tekst i 5/2014 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) sklopljen i potvrđen u skladu s Ustavom te koji je objavljen, koji je na snazi i koji čini dio unutarnjeg pravnog poretka Republike  Hrvatske, i po pravnoj je snazi iznad zakona.

Člankom 18. Ugovora propisano je da se, ako drugačije nije propisano odredbama članka 19. stavak 2., mirovine i druga slična primanja isplaćena rezidentu države ugovornice, po osnovi njegovog prijašnjeg nesamostalnog rada, oporezuju samo u toj državi. U situaciji ako u skladu s propisima države čiji je rezident ne podliježe oporezivanju toga dohotka takav dohodak može se oporezivati u onoj državi u kojoj su nastali.

Člankom 19. stavkom 2. propisano je da sve mirovine koje fizičkoj osobi isplaćuje država ugovornica njeno političko ili administrativno područje ili jedinica lokalne samouprave i uprave, ili mirovine koje isplaćuju fondovi te države, njenog političkog ili administrativnog područja ili jedinica lokalne samouprave ili uprave, za službu koju je ta fizička osoba obavljala za tu državu, njeno područje ili tijelo oporezuju se samo u toj državi međutim te se mirovine oporezuju samo u drugoj državi ugovornici ako je fizička osoba rezident i državljanin te druge države ugovornice i ako nema državljanstvo države ugovornice koja te mirovine isplaćuje.

Shodno navedenom mirovine ostvarene od nesamostalnog rada ima pravo oporezivanja država rezidentnosti poreznog obveznika, međutim ukoliko država rezidentnosti ne oporezuje takve mirovine druga država ima pravo oporezivanja tih mirovina sve do trenutka kada prvospomenuta država ne započne s oporezivanjem tih mirovina. Mirovine koje fizičkoj osobi isplaćuje Talijanska Republika, njeno političko ili administrativno područje ili jedinica lokalne samouprave i uprave, ili mirovine koje isplaćuju fondovi Talijanske Republike, njenog političkog ili administrativnog područja ili jedinica lokalne samouprave ili uprave, za službu koju je ta fizička osoba obavljala za tu državu, njeno područje ili tijelo oporezuju se samo u toj državi međutim te se mirovine oporezuju samo u drugoj državi ugovornici ako je fizička osoba rezident i državljanin te druge države ugovornice i ako nema državljanstvo države ugovornice koja te mirovine isplaćuje što znači da uzevši u obzir podatke iz upita i gore navedeno možemo zaključiti da se radi o mirovini (mirovinama i potporama plaćenim ratnim veteranima ili plaćene za ratom pretrpljene štete ili povrede, štete uslijed ratnih djelovanja i sl.) te se ovdje primjenjuju odredbe članka 19. Ugovora.

Budući da iz upita i dostavljenih podataka nije moguće točno utvrditi podatke vezano za državljanstvo porezne obveznice, a budući da se primjenjuju odredbe članka 19. Ugovora u mišljenju Središnjeg ureda Klasa 410-01/13-01/904;Urbroj: 513-07-21-01/13-02 od 19. veljače 2013. godine je već odgovarano da su u ovakvim slučajevima moguće dvije situacije:

1. kada se takva primanja isplaćuju primatelju rezidentu druge države ugovornice, koji je i državljanin te države, u kojem slučaju pravo oporezivanja ima država rezidentnosti primatelja, točnije kada je primatelj talijanske mirovine rezident Hrvatske i hrvatski državljanin, pravo oporezivanja takve mirovine ima Hrvatska;

2. U situaciji da je primatelj takve mirovine rezident države ugovornice, državljanin te države, ali je ujedno i državljanin države koja mirovinu isplaćuje, pravo oporezivanja ima država koja takvu mirovinu isplaćuje, točnije kada je primatelj talijanske vojne mirovine rezident Hrvatske, hrvatski državljanin, ali je u isto vrijeme i talijanski državljanin, pravo oporezivanja takve mirovine ima Italija.

Nadalje, potrebno je naglasiti da je Republika Hrvatska obavijestila Talijansku Republiku o činjenici da Republika Hrvatska od 01.03.2012. godine oporezuje mirovine hrvatskih rezidenata koje su ostvarene u Italiji te je porezno tijelo Talijanske Republike s 01.03.2012. godine trebalo prestati obračunavati porez na mirovinu hrvatskih rezidenata. U situaciji da je došlo do dvostrukog oporezivanja kao što se navodi u upitu, porez plaćen u Italiji može se uračunati u ukupnu godišnju obvezu pri podnošenju porezne prijave u Republici Hrvatskoj. Na taj način Republika Hrvatska, kao država rezidentnosti, izvršiti će uklanjanje nastalog dvostrukog oporezivanja.

Povratak na prethodnu stranicu