Porez na dodanu vrijednost - Tuzemni prijenos porezne obveze
Broj klase:410-19/14-01/270
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 12.05.2014
Gradovi – pitanja i odgovori
​​Podnositelj upita iz dostavnog popisa postavio je pitanja u vezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV), na koja u nastavku odgovaramo.
 
1. Grad je odlučio zabraniti ulazak osobnih vozila u povijesni dio grada (temeljem ovlasti iz Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi), osim vozilima stanara. Zabrana će se provoditi postavljanjem rampe na smart kartice. Grad će kupiti potrebnu količinu smart kartica koje će trajno važiti i ponudit će ih stanarima uz refundaciju direktnog troška nabave kartica. Mora li grad obračunati PDV građanima pri refundaciji, obzirom da se radi o poslu temeljem javne ovlasti? 
 
Prema odredbi članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj (Narodne novine broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) propisano da se PDV plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.
 
 Poreznim obveznicima sukladno članku 6. stavku 5. Zakona ne smatraju se tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima i u slučaju kada ubiru pristojbe, naknade i druga plaćanja u vezi s obavljanjem djelatnosti ili transakcija u okviru svog djelokruga ili ovlasti. Ako bi obavljanje tih djelatnosti, kao da nisu porezni obveznici, dovelo do znatnog narušavanja načela tržišnog natjecanja kod obavljanja takvih djelatnosti ili transakcija, ta se tijela smatraju poreznim obveznicima u vezi s tim djelatnostima ili transakcijama. U slučaju da obavljaju djelatnosti iz Dodatka I. Zakona smatrat će se poreznim obveznicima, osim ako ih obavljaju u zanemarivom opsegu.
 
U vezi s obračunom PDV-a na isporuke koje obavlja Grad napominje se da Grad koji je upisan u registar obveznika PDV-a ne obračunava PDV na isporuke koje obavlja u okviru svoje ovlasti, odnosno na isporuke koje spadaju u djelokrug rada Grada prema posebnim propisima.
Sve ostale isporuke koje Grad obavlja, a koje ne spadaju u njegove ovlasti, odnosno djelokrug rada prema posebnim propisima smatraju se gospodarskom djelatnošću koja podliježe oporezivanju PDV-om.
 
Prema tome, ako se u konkretnom slučaju radi o ovlasti grada propisanoj posebnim propisom, tada grad nije obvezan prilikom zaračunavanja troška izrade kartice obračunati PDV, neovisno o tome da li je Grad upisan u registar obveznika PDV-a.
 
Također napominje se, ako posebnim propisom nije propisano da je izdavanje takve kartice u djelokrugu rada Grada, tada je Grad koji je upisan u registar obveznika PDV-a obvezan na trošak izrade kartice obračunati PDV.  
 
2. Grad je vlasnik stambeno poslovne zgrade. Svi stanovi u zgradi dodijeljeni su u najam fizičkim osobama (slobodno ugovoreni najam koji je oslobođen plaćanja PDV-a). Za ulaz u garažu u navedenim zgradama Grad izdaje magnetnu karticu najmoprimcima koji to zatraže, a za to oni plaćaju jednokratni fiksni iznos (direktan trošak izrade). To nije uobičajeno prefakturiranje, obzirom da je 2010. godine Grad izradio određenu količinu magnetnih kartica i dobio zbirnu fakturu temeljem koje je formirao cijenu. Trebamo li obračunati, odnosno prikazati PDV na tim računima za izdavanje magnetnih kartica? 
 
Jednako kao i u prethodnom odgovoru potrebno je utvrditi da li je posebnim propisima propisano da je u djelokrugu rada Grada izdavanje kartice koja omogućuje ulaz u garažu. 
 
Stoga u slučaju da je posebnim propisom propisano da je izdavanje takve kartice u djelokrugu rada Grada tada se na trošak izrade kartice koji Grad zaračunava fizičkim osobama ne obračunava PDV neovisno o tome da li je Grad upisan u registar obveznika PDV-a.
 
Također napominje se, ako posebnim propisom nije propisano da je izdavanje takve kartice u djelokrugu rada Grada, tada je Grad koji je upisan u registar obveznika PDV-a obvezan na trošak izrade kartice koji zaračunava fizičkim osobama obračunati PDV.  
 
3. Ima li Grad pravo na odbitak pretporeza po računima odvjetničkih ureda (koji zastupaju Grad u parničnim postupcima) za njihov pripadajući dio parničnog troška koji stranka uplati na žiro račun Grada, dosuđenog u sljedećim postupcima:
 
a) u postupku gdje Grad tuži fizičku osobu radi naknade štete, jer je radi izvođenja radova u privatnom stanu došlo do oštećenja gradskog poslovnog prostora,
 
b) u postupku gdje fizička osoba tuži Grad radi pretrpljene štete uslijed pada u okno lifta. Naime tada (1995.) Grad je bio solidarni dužnik obzirom da je sklopljen Ugovor o održavanju zgrade sa suvlasnicima zgrade, a u kojem Grad nije vlasnik niti stana niti poslovnog prostora,
 
c) u postupku radi iseljenja i naplate neplaćene najamnine (slobodno ugovorene i zaštićene).
 
Grad koji je upisan u registar obveznika PDV-a ima pravo od PDV-a koji je obvezan platiti, odbiti iznos PDV-a (pretporez) koji je obvezan platiti ili ga je platio u tuzemstvu za isporuke dobara ili usluge koje su mu drugi porezni obveznici obavili za potrebe njegovih oporezivih transakcija.
 
Prema tome grad upisan u registar obveznika PDV-a može odbiti kao pretporez ukupni PDV sadržan u računima koji se odnose samo na oporezivu djelatnost. PDV sadržan u računima koji se isključivo odnose na oslobođene isporuke ne može se odbiti. Također PDV sadržan u računima koji se isključivo odnose na isporuke koje grad obavlja u okviru svoje ovlasti, odnosno na isporuke koje spadaju u djelokrug rada grada prema posebnim propisima ne može se uopće odbiti.
 
Stoga, u konkretnom slučaju grad može odbiti PDV sadržan u računu odvjetničkog ureda samo u situaciji pod a) ako se radi o poslovnom prostoru koji gradu služi za obavljanje oporezive gospodarske djelatnosti. 
U situaciji pod točkom b) ne postoji povezanost sa oporezivom djelatnošću, dok se u situaciji pod c) radi o oslobođenim uslugama za koje ne postoji pravo na odbitak pretporeza.
 
4. Ako grad daje cijelu poslovnu zgradu u zakup, može li odbiti pretporez za sva plaćanja za koja se takva zgrada može utvrditi kao mjesto troška? Redovno održavanje zgrade i toplinskog sustava, popravak i/ili zamjena instalacije, zamjena vanjske i unutarnje stolarije, sanacija krovišta, ugradnja individualnih mjerila topline i isporučene vode, energetsko certificiranje, zamjena rasvjetnih tijela.
 
Porezni obveznik u konkretnom slučaju grad upisan u registar obveznika PDV-a može odbiti kao pretporez ukupni PDV sadržan u računima koji se odnose na gospodarsku djelatnost koja podliježe oporezivanju PDV-om.
 
Stoga, ako grad sa sigurnošću zna da su pojedini ulazni računi isključivo vezani uz obavljanje gospodarske djelatnosti, u konkretnom slučaju uz poslovnu zgradu koja se cijela iznajmljuje tada grad može odbiti ukupni PDV sadržan u ulaznim računima. 
 
5. Ako postoji ograničenje u pogledu povećanja vrijednosti nekretnine, odnosno promjena statusa nekretnine u onu za koju je odbijen pretporez, gdje je granica takvog ulaganja - svako kapitalno ulaganje, ulaganja u visini iznad godišnje stope amortizacije. Ako ta nekretnina trenutno stoji prazna, a za nju imamo fiksne troškove vodoopskrbe i energije, možemo li odbijati pretporez?
 
Da bi porezni obveznik imao pravo na odbitak pretporeza, osnovni uvjet je da se ulazni računi temeljem kojih traži odbitak PDV-a odnose na oporezivu gospodarsku djelatnost. Stoga, ako porezni obveznik, u konkretnom slučaju grad ne koristi nekretninu za obavljanje gospodarske djelatnost tada ne može odbiti PDV sadržan u računima koji se odnose na nekretninu koja im ne služi za obavljanje oporezive gospodarske djelatnosti.
Stoga i što se tiče povećanja vrijednost same nekretnine bitno je istaknuti da povećanje vrijednosti nekretnine nije uvjet da bi se ostvarivalo pravo na odbitak pretporeza, već je osnovni uvjet korištenje takve nekretnine za obavljanje oporezive gospodarske djelatnosti.
 
6. Primjenjuje li se prijenos porezne obveze na građevinske radove koje navodimo u točkama od a) do r)?
 
Odredbama članka 75. stavka 3. točke a) Zakona i članka 151. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13 i 35/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u tuzemstvu obvezan platiti PDV kada mu se obave građevinske usluge kojima se smatraju usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja. Isto se odnosi i na ustupanje osoblja ako ustupano osoblje obavlja građevinske usluge.
 
a) redovno održavanje građevinskog objekta i toplinskog sustava?
 
U vezi redovnog održavanja građevinskog objekta napominjemo da nije važno ima li porezni obveznik sklopljen ugovor o održavanju ili nema, već je za određivanje da li je neka usluga obuhvaćena člankom 75. stavkom 3. točkom a) Zakona presudno obavljaju li mu se radovi iz Dodatka II. Pravilnika, odnosno pojedine usluge iz članka 152. stavka 1. Pravilnika ili ne. Tako primjerice bojanje zidova, popravak stolarije ili sanacija krovišta podrazumijeva održavanje građevinskog objekta, te se prilikom njihovog izvođenja primjenjuje prijenos porezne obveze, dok se primjerice prilikom obavljanja raznih ispitivanja (ispitivanje liftova, instalacija i slično), popravaka uređaja, redovnog čišćenja ili čišćenja ventilacijskog sustava i slično, ne može primijeniti prijenos porezne obveze.
 
U vezi održavanja toplinskog sustava, napominjemo da se sukladno članku 152. stavku 2. točki c) Pravilnika građevinskim uslugama ne smatra periodični ili ne periodični pregled, održavanje, popravak, umjeravanje i ispitivanje već ugrađenih ili montiranih uređaja i opreme. No, međutim prijenos porezne obveze se primjenjuje prilikom izvođenja radova kao što su zamjena ili popravak instalacija, odnosno cijevi, ili primjerice prilikom izvođenja sanacije nemjerenog dijela plinske instalacije, kao i na sve ostale građevinske radove (primjerice zidarske) potrebne za izvođenje takvih popravaka. 
 
b) popravak i/ili zamjena instalacija?
 
Obzirom da iz upita nije razvidno o kakvim se popravcima i/ili zamjenama instalacija radi napominjemo da se ne možemo sa sigurnošću očitovati. Međutim, ukoliko se primjerice mijenjaju ili popravljaju vodovi i kablovi električne ili telekomunikacijske instalacije, zatim cijevi plinske instalacije, vodovodne cijevi i slično, prijenos porezne obveze se primjenjuje kao i na one građevinske radove nužne za izvođenje popravaka ili zamjena tih instalacija (primjerice zidarski, parketarski, gipsarski, odnosno knauf radovi i slično). 
 
c) gruntovno-katastarska identifikacija stana (vezano za utvrđivanje vlasništva nad spornim stanom)?
 
Obzirom da je iz upita razvidno da je riječ o već sagrađenom građevinskom objektu, napominjemo da se prilikom obavljanja navedene usluge, kao i ostalih sličnih usluga ne primjenjuje prijenos porezne obveze, budući da njihovo obavljanje nije bilo nužno za izvođenje radova građenja.
 
d) usluge vještačenja, odnosno procjene vrijednosti nekretnine, koja se nakon toga planira prodati? Da li u navedenom slučaju porezni obveznik, odnosno grad ima pravo na odbitak pretporeza za takvu uslugu vještačenja?
 
Na usluge vještačenja se ne primjenjuje prijenos porezne obveze sukladno članku 152. stavku 2. točki j) Pravilnika. U vezi prava na odbitak pretporeza za takve primljene usluge napominjemo da porezni obveznik ima pravo odbitka pretporeza ukoliko su ispunjeni uvjeti za odbitak pretporeza propisani člancima 58. i 60. Zakona, te člancima od 131. do 135. Pravilnika.
 
e) sanacija krovišta?
 
U točki 22. Dodatka II. Pravilnika navedeni su krovopokrivački radovi, te se sukladno tome, prilikom izvođenja radova sanacije krovišta primjenjuje prijenos porezne obveze.
 
f) ugradnja, popravak ili zamjena opreme kao što su individualna mjerila topline i isporučene vode, rasvjetna tijela, tuš baterije (tuš slušalice), te elektromotor na garažnim vratima?
 
Prijenos porezne obveze ne primjenjuje se prilikom ugradnje opreme u već postojeći objekt koji se ne rekonstruira, kao ni na ostale radove nužne za ugradnju te opreme, obzirom da se smatra da je ugradnja opreme osnovna, odnosno jedinstvena usluga.
 
Iz navedenog proizlazi da se prilikom ugradnje opreme (kao što su mjerila topline i isporučene vode, rasvjetna tijela, tuš baterije, odnosno tuš slušalice i ostala kupaonska i sanitarna oprema, te elektromotor) u već postojeći objekt koji se ne rekonstruira, zatim njihovog popravka ili zamjene ne primjenjuje prijenos porezne obveze. 
 
g) energetsko certificiranje građevinskog objekta?
 
Člankom 152. stavkom 2. točkom i) Pravilnika propisano je da se građevinskim uslugama ne smatra energetski pregled građevine, izdavanje energetskih certifikata i slično. Slijedom navedenog, na usluge energetskog certificiranja građevine primjenjuje se redovna stopa PDV-a 25%.
 
j) zamjena prozorskog stakla?
 
U točki 29. Dodatka II. Pravilnika navedeni su staklarski radovi, te se obavljanje takvih radova smatra građevinskom uslugom. Obzirom na navedeno, prijenos porezne obveze primjenjuje se prilikom zamjene prozorskog stakla.
 
k) ispitivanje i popravak električne instalacije?
 
Na usluge ispitivanja električne instalacije ne primjenjuje se prijenos porezne obveze, ukoliko se ne radi o izgradnji ili rekonstrukciji građevinskog objekta (primjerice ispitivanje instalacija prije puštanja u rad).
 
Vezano za usluge popravka električnih instalacija napominjemo da se prijenos porezne obveze primjenjuje na popravke ili zamjenu instalacija (vodova, kablova i slično) i na primjerice zidarske i slične radove koji su bili nužni za popravak električnih instalacija. Na radove popravka i zamjene elektroopreme (primjerice prekidača, utičnica, razvodne kutije, rasvjetnog tijela i slično) prijenos porezne obveze se ne primjenjuje.
 
l) izrada, bojanje i ugradnja metalnih rešetki u prozorsko okno?
 
Na navedene se usluge primjenjuje prijenos porezne obveze, obzirom da su u točki 21. Dodatka II. Pravilnika navedeni poslovi ugradnje stolarije i bravarije.
 
n) vađenje, popravak i ponovna ugradnja stolarije (unutarnje i vanjske)?
 
U točki 21. Dodatka II. Pravilnika navedene su usluge ugradnja stolarije i bravarije, dok su u točki 31. navedeni stolarski radovi. Slijedom navedenog, na uslugu vađenja, popravka, te ponovne ugradnje bilo vanjske, bilo unutarnje stolarije primjenjuje se prijenos porezne obveze.
 
o) uklanjanje postojećeg parketa, nabava novog i njegovo postavljanje?
 
U točki 32. Dodatka II. Pravilnika navedeni su parketarski i slični radovi, te se slijedom navedenog na izvođenje takvih radova prijenos porezne obveze primjenjuje.
 
p) zamjena plinskih cijevi u građevinskom objektu?
 
U točki 26. Dodatka II. Pravilnika navedeni su plinoinstalaterski radovi. Obzirom da se cijevi ne smatraju uređajima i opremom, kao što je to primjerice bojler ili plinsko trošilo, prijenos porezne obveze primjenjuje se prilikom izvođenja radova zamjene plinskih cijevi u građevinskom objektu. Također napominjemo da se prijenos porezne obveze primjenjuje i na izvođenje sanacije nemjerenog dijela plinske instalacije, ili primjerice na zamjenu cjelokupnog plinskog sustava u građevinskom objektu, koji uključuje zamjenu plinskih cijevi, trošila, te svih ostalih povezanih uređaja i opreme. Na usluge provjere ispravnosti, nepropusnosti i čvrstoće plinskih cijevi i opreme napominjemo da se prijenos porezne obveze primjenjuje ukoliko se takve provjere obavljaju prilikom izgradnje ili rekonstrukcije građevinskog objekta (primjerice ispitivanje cijevi prije puštanja u pogon).
 
r) ukoliko su na računu uz obavljene radove ugradnje stolarije zasebno iskazana i sama dobra, primjenjuje li se prijenos porezne obveze i na ugradnju i na dobra koja će biti ugrađena?
 
Ukoliko je izvršitelj radova ugradnje ujedno i dobavljač dobara koja će biti ugrađena, tada se prijenos porezne obveze primjenjuje i na isporuku dobra i na njihovu ugradnju, međutim ako se obavlja isporuka dobara bez usluge ugradnje prijenos porezne obveze se ne primjenjuje.
Povratak na prethodnu stranicu