Porez na promet nekretnina - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/14-01/482
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 27.03.2014
Porezna osnovica poreza na promet nekretnina
​Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog spiska u predmetu poreza na promet nekretnina. Upit se odnosi na definiranje porezne osnovice u kupoprodajnom ugovoru prema kojem je Društvo steklo nekretninu, budući su predmetne nekretnine terećene instrumentima osiguranja za kredite uzimane kod kreditora Privredne banke Zagreb i Hrvatske banke za obnovu i razvoj, a iz točke 3. Ugovora je razvidno da kupac prihvaća i preuzima terete zajedničke hipoteke navedenih banaka.
 
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
 
Porez na promet nekretnina plaća po poreznoj stopi od 5% na osnovicu poreza na promet nekretnina.
 
Prema članku 9. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj 69/97, 26/00, 153/02, 22/11 – dalje: Zakon) osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze. Pod tržišnom vrijednosti nekretnine razumijeva se cijena nekretnine koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku nastanka porezne obveze. Porezna uprava utvrđuje osnovicu poreza na promet nekretnina kao tržišnu vrijednost nekretnine, u pravilu, iz isprave o stjecanju ako je ukupan iznos naknade koju daje ili isplaćuje stjecatelj približno jednak cijenama koje se postižu ili se mogu postići na tržištu. Ukupnim iznosom naknade smatra se sve ono što stjecatelj ili druga osoba za stjecatelja da ili plati za stjecanje nekretnine kao što je isplata u novcu, ustupljene druge nekretnine, stvari ili prava, preuzeti dugovi bivšeg vlasnika i drugo. Porezna uprava je ovlaštena procjenom utvrditi tržišnu vrijednost nekretnine ako je ukupan iznos naknade manji od cijena koje se postižu ili se mogu postići na tržištu u trenutku nastanka porezne obveze. Procjenu tržišne vrijednosti nekretnine utvrđuje službenik Porezne uprave na temelju usporednih podataka o kretanju tržišnih vrijednosti sličnih nekretnina s približno istog područja u približno isto vrijeme.
 
Ako se radi o nekretnini za koju nema usporednih podataka procjena tržišne vrijednosti nekretnine provodi se vještačenjem stručne osobe koju imenuje pročelnik područnog ureda Porezne uprave. Vlasnik odnosno posjednik nekretnine obvezan je ovlaštenoj osobi dopustiti pristup na zemljište i građevine radi procjene tržišne vrijednosti nekretnine (članak 9.a Zakona).
 
Slijedom navedenog, visina preuzetih dugova u trenutku sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnina, osiguranih hipotekom, zajedno s ugovorenom kupoprodajnom cijenom, čine visinu porezne osnovice poreza na promet nekretnina.
 
Dodatno napominjemo da je Porezna uprava ovlaštena procjenom utvrditi tržišnu vrijednost nekretnine pa i u ovom slučaju utvrditi poreznu osnovicu, ako je ukupan iznos naknade manji od cijena koje se postižu ili se mogu postići na tržištu za predmetnu nekretninu, u trenutku nastanka porezne obveze. 
 
Molimo da odgovor proslijedite podnositelju upita iz dostavnog spiska.
Povratak na prethodnu stranicu