Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba - Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba
Broj klase:423-08/14-01/52
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 31.03.2014
Naplata duga od jamca platca za potraživanje prijavljeno u postupku predstečajne nagodbe

​Nastavno na Vaš upit da li vjerovnik koji je prijavio svoje potraživanje prema dužniku u postupku predstečajne nagodbe, može naplatiti svoju tražbinu od jamca platca puštanjem Financijskoj agenciji na naplatu zadužnice, te da li je Financijska agencija smjela provesti postupak takve naplate od jamca platca za dug koji je već prijavljen u predstečajnu nagodbu i da li je vjerovnik postupio u suprotnosti sa Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi jer je svoju tražbinu naplatio od jamca platca a ne od predstečajnog dužnika.   U vezi navedenog odgovaramo kako slijedi;   Jamac platac odgovara vjerovniku kao i glavni dužnik za cijelu obvezu i vjerovnik može zahtijevati njezino ispunjene bilo od glavnog dužnika, bilo od jamca platca ili od obojice u isto vrijeme.   Prema članku 114. stavku 1. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine broj 35/05, 41/08, 125/11), vjerovnik glavnog dužnika dužan je prijaviti svoju tražbinu u stečaj i o tome obavijestiti jamca, jer ne postupi li tako odgovara jamcu za štetu koju bi ovaj imao zbog propuštanja. Ako nemaran vjerovnik ne prijavi u stečaj jamstvom osiguranu tražbinu koju ima prema glavnom dužniku, posljedice bi snosio jamac, jer ako se vjerovnici ne bi mogli namiriti iz stečajne mase, mogli bi se namiriti od jamca, a jamčevo regresno pravo prema dužniku ne bi se moglo ostvariti. Prema članku 114. stavku 2. Zakona o obveznim odnosima, smanje li se obveze glavnog dužnika u stečajnom postupku ili u postupku preustroja, to istodobno ne povlači i odgovarajuće smanjenje jamčeve obveze. Jamčeva obveze i dalje ostaje u nesmanjenom opsegu bez obzira na to što je zbog stečaja ili preustroja smanjena obveza glavnog dužnika.   Ako vjerovnik prijavi svoje potraživanje u postupak predstečajne nagodbe a već vodi ovrhu protiv treće osobe ili je namjerava pokrenuti za vrijeme trajanja predstečajnog postupka, predstečajna nagodba ne utječe na provedbu ovrhe. Ako vjerovnik sklopi nagodbu sa predstečajnim dužnikom na otplatu smanjenog iznosa tražbine, još uvijek mu ostaje pravo da se za ostatak dugovanja namiri od treće osobe.   Nadalje, Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN br. 108/12, 144/12, 81/13, 112/13), izričito navodi u članku 66. stavku 14. da predstečajna nagodba nema učinak na tražbine vjerovnika prema solidarnim dužnicima i jamcima platcima koji pored dužnika iz predstečajne nagodbe stoje u obvezi prema tom vjerovniku. Navedenim člankom zakona izričito je predviđeno odstupanje od načela akcesornosti (posljedica akcesornosti je da je obveza jamca redovito jednaka obvezi glavnog dužnika). Ovo iznimno zakonsko odstupanje opravdava se dobrovoljnim preuzimanjem rizika od strane jamca i jamstvo kao sredstvo osiguranja što štiti vjerovnika od rizika nesposobnosti i nemogućnosti (insolventnosti) glavnog dužnika podmirit obvezu.   S obzirom da vjerovnik nije odustao od svojeg potraživanja u odnosu na jamca platca, s aspekta prisilne naplate, zadužnica se naplaćuje s računa jamca platca, neovisno o statusu glavnog dužnika.   U predmetnom slučaju Financijska agencija je ispravno postupila, izdajući nalog banci da izvrši osnovu za plaćanje na računima jamca platca, budući da Fina nije u mogućnosti utvrđivati kada je tražbina iz osnove za plaćanje nastala i nema ovlasti ulaziti u sadržaj pravnih odnosa i odnose između stranaka već ista postupa sukladno dostavljenoj osnovi za plaćanje, na način i u opsegu određenim osnovom za plaćanje.   Slijedom navedenog, vjerovnik i Financijska agencija u cijelosti su postupili sukladno odredbama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima kao i temeljem Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.

Povratak na prethodnu stranicu