Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba - Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba
Broj klase:423-08/14-01/39
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 26.03.2014
Potraživanje tražbina koje su proizašle iz odnosa raskinutih prije donošenja rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe

​Nastavno na Vaš upit da li bi "A" d.o.o. s obzirom da nije prijavio potraživanje u predstečajnu masu, postupio u suprotnosti sa Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi ako svoje potraživanje naplati putem sredstva osiguranja (npr. puštanjem na naplatu zadužnice), te da li bi društvo "B" d.o.o. plaćanjem takve tražbine, znači potraživanja koja proizlaze iz odnosa koji su započeti i raskinuti prije donošenja rješenja o otvaranju postupka, postupilo u suprotnosti s člankom 69. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.   Kako se navodi u upitu, društvo je temeljem ugovora o leasingu bilo u poslovnom odnosu sa "A" d.o.o. do 6. lipnja 2013. godine kada je ugovor raskinut. Rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe doneseno je dana 18. rujna 2013. godine.   U vezi navedenog odgovaramo kako slijedi;   Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine, broj 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13; dalje u tekstu: Zakon), u postupak predstečajne nagodbe vjerovnici prijavljuju svoje tražbine nastale do dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe.   U slučaju kada vjerovnik ima potraživanje prema dužniku nad kojim je otvoren postupak predstečajne nagodbe, vjerovnik treba prijaviti svoje potraživanje u postupak predstečajne nagodbe jer ne prijavi li svoju tražbinu, nakon pravomoćnosti rješenja o potvrdi predstečajne nagodbe, gubi pravo namirenja prema dužniku, zbog prekluzivnog učinka prijave tražbina u postupku predstečajne nagodbe.   Odredbom članka 81. stavka 2. Zakona propisano je da nakon sklapanja predstečajne nagodbe nije dopušteno pokretanje ovršnog, upravnog ili parničnog postupka protiv dužnika, radi utvrđenja i ostvarenja tražbine koja je nastala prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe, a u tom postupku nije prijavljena od strane vjerovnika niti je tu tražbinu dužnik uvrstio u popis obveza prema vjerovnicima iz članka 60. stavka 3. ovoga Zakona. Iz navedene odredbe razvidno je da se nedopuštenost pokretanja odgovarajućih postupaka odnosi samo na one tražbine koje niti je vjerovnik prijavio u postupku predstečajne nagodbe što je bio dužan učiniti, niti je dužnik iskazao u financijskim izvještajima, dakle na tražbine koje nisu nikada niti bile predmetom postupka predstečajne nagodbe.   U konkretnom slučaju, budući da je došlo do raskida ugovora o leasingu, leasing kuća je bila u obvezi u postupku predstečajne nagodbe prijaviti tražbinu po osnovi preostalih obveza iz ugovora o leasingu koji je sklopljen i raskinut prije donošenja rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe, a propustila je to učiniti, stoga je izgubila pravo namirenja svoje tražbine.   Plaćanjem takve tražbine društvo Eko Fami d.o.o. postupilo bi u suprotnosti s člankom 69. stavak 1. Zakona kojom je određeno je da dužnik ne smije plaćati obveze koje su nastale i dospjele prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe osim tražbina iz članka 17. stavka 2. točaka 1., 6. i 7. Zakona (a to su: prioritetne tražbine, troškovi postupaka pred javnopravnim tijelima i troškovi izrade dokumentacije potrebne za pokretanje i provedbu postupka predstečajne nagodbe). Obveze nastale nakon otvaranja postupka dužnik je dužan plaćati uz suglasnost povjerenika predstečajne nagodbe i one imaju prednost pred tražbinama vjerovnika prijavljene u postupak predstečajne nagodbe. Te se obveze smatraju tekućim obvezama nužnim za redovno poslovanje i njihovo podmirenje predstavlja namjeru dužnika za nastavkom poslovanja te uspostavu likvidnosti prema prijedlogu plana financijskog i operativnog restrukturiranja.   Iako računi koje je leasing kuća poslala nose datum nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe, riječ je o obvezama su nastale i dospjele prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe. Kod prijevremenog raskida ugovora o leasingu, sve ugovorene tražbine po ugovoru dospijevaju na naplatu u cijelosti.   Prema navodima iz upita, u konkretnom slučaju riječ je o porezu na cestovna motorna vozila. Svake godine, Porezna uprava utvrđuje porez na cestovna motorna vozila, a obveznik plaćanja poreza jesu osobe koje su vlasnici vozila na dan preuzimanja podataka od Ministarstva unutarnjih poslova (31. ožujka tekuće godine). Porez se plaća u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.   Davatelj leasinga može biti ovlašten isti iznos prefakturirati sa sebe na korisnika leasinga koji je taj iznos dužan platiti na temelju Općih uvjeta Ugovora o leasingu, iako je davatelj leasinga stvarni vlasnik do otplate predmeta leasinga.   Stoga, ako vjerovnik, premda je sam utvrđivao konačni obračun preostalih obveza iz ugovora, smatra da nisu podmireni troškovi, davanja i porezi vezano na raskid ugovora, trebao je tražbinu prema dužniku prijaviti u postupku predstečajne nagodbe.   Nadalje, vezano za dio gdje se u dopisu navodi da bi Financijska agencija provela naplatu putem zadužnice koju leasing kuće zadržava godinu dana nakon raskida ugovora o leasingu, napominjemo da kada je nad poslovnim subjektom otvoren postupak predstečajne nagodbe, sve osnove za plaćanje koje su u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirane na teret tog ovršenika, Financijska agencija prestaje izvršavati, a sve osnove za plaćanje koje zaprimi nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe, Financijska agencija vraća podnositeljima uz obrazloženje. Važno je naglasiti da Financijska agencija iz osnove za plaćanje ne može i nije ovlaštena utvrđivati kada je nastala tražbina temeljem koje je donesena osnova za plaćanje. Za primitak osnove za plaćanje mjerodavan je datum izdavanja osnove za plaćanje. Nakon što bude sklopljena predstečajna nagodba Financijska agencija postupa samo temeljem osnova za plaćanje koje su izdane nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe a osnove za plaćanje koje nose datum prije otvaranja postupka vraćaju se podnositelju.

Povratak na prethodnu stranicu