Porez na dohodak - Utvrđivanje predujmova
Broj klase:410-01/14-01/839
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 14.04.2014
Predujmovi poreza na dohodak od samostalne djelatnosti
​Od agencije 'A', zaprimljen je upit kojim se traži tumačenje odredbi Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13 – dalje u tekstu Zakon) i Pravilnika o poreza na dohodak (Narodne novine, br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 - ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13 – dalje u tekstu Pravilnik) vezano uz utvrđivanje i plaćanje predujmova poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, na koji u nastavku odgovaramo.
 
Odredbama članka 47. Zakona propisano je da se kod dohotka od samostalne djelatnosti iz članka 18. Zakona i dohotka koji se oporezuje na način propisan za samostalne djelatnosti prema člancima 19. do 24. Zakona, mjesečni predujam plaća prema rješenju Porezne uprave, do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, te da rješenje o predujmu vrijedi do izmjene, odnosno do utvrđivanja novog predujma. Odredbom stavka 3. istog članka propisno je da Porezna uprava može, na zahtjev poreznog obveznika koji se temelji na podnesku koji sadrži sve bitne sastojke iz porezne prijave, izmijeniti visinu predujma.
 
Nadalje, člankom 71. stavkom 5. Pravilnika propisno je da je porezni obveznik koji zahtijeva da mu se umanji utvrđeni predujam obvezan sastaviti obračun koji sadrži sve bitne podatke iz godišnje porezne prijave koji se odnose na proteklo razdoblje tekuće godine i taj obračun priložiti zahtjevu za izmjenu predujma. Ako Porezna uprava ne udovolji zahtjevu poreznog obveznika, donosi rješenje kojim se odbija podneseni zahtjev.
 
Slijedom navedenog, za smanjenje predujma poreza na dohodak utvrđenog rješenjem Porezne uprave potrebno je u nadležni ispostavu Porezne uprave dostaviti zahtjev za izmjenu predujma te priložiti obračun koji sadrži sve bitne podatke iz godišnje porezne prijave koji se odnose na proteklo razdoblje tekuće godine.
 
Također Vas ovim putem upućujemo da se za sva možebitna daljnja pojašnjenja i tumačenja vezana uz ispunjavanje konkretnih poreznih obveza, ali i ostvarivanja poreznih prava, obratite nadležnoj ispostavi Porezne uprave.
Povratak na prethodnu stranicu