Porez na dodanu vrijednost - Odbitak pretporeza
Broj klase:410-19/14-01/150
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 02.04.2014
Pravo na odbitak pretporeza
​Komora iz dostavnog popisa postavila je upit o pravu na odbitak pretporeza. U upitu se navodi da komora koja je vlasnik zgrade daje u zakup poslovne prostore za što izdaje račune s obračunanim porezom na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). Nadalje, navodi se da za režijske troškove prima jedan račun za cijelu zgradu budući ne postoje zasebni mjerni uređaji te prema prihvaćenim ključevima obračunava iznos troška u kojemu je sadržan i PDV za koji tereti zakupoprimca pojedinog poslovnog prostora. Postavlja se pitanje da li komora ima pravo na odbitak alikvotnog dijela pretporeza sadržanog u računima za trošak režija, te da li u slučaju popravka i obnove poslovnih prostora danih u zakup za koje sama snosi troškove ima pravo na odbitak pretporeza sadržanog u računima izvođača radova.
 
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
 
Prema odredbi članka 6. stavka 5. Zakona o porezu nadodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 - Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 - Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) komora se smatra poreznim obveznikom u slučaju da obavlja gospodarsku djelatnost davanja prostora u zakup, ako je vrijednost obavljenih isporuka u okviru te djelatnosti u prethodnoj kalendarskoj godini bila veća od 230.000,00 kuna.
 
Porezni obveznik ima pravo na odbitak pretporeza koji je obvezan platiti ili ga je platio u tuzemstvu za isporuke dobara ili usluge koje su mu drugi porezni obveznici obavili za potrebe njegovih oporezivih transakcija sukladno članku 58. stavku 1. Zakona.
 
Prema tome komora koja je upisana u registar obveznika PDV-a može odbiti ukupni pretporez sadržan u ulaznim računima koji se odnose samo na oporezivu djelatnost. Pretporez sadržan u ulaznim računima koji se isključivo odnose na isporuke koje komora obavlja u okviru svoje ovlasti, odnosno na isporuke koje spadaju u djelokrug rada komore prema posebnim propisima ne može uopće odbiti.
 
Međutim pretporez sadržan u ulaznim računima koji se odnose dijelom na gospodarsku djelatnost koja podliježe oporezivanju PDV-om, a dijelom na isporuke u okviru djelokruga rada komore može se odbiti samo u dijelu koji se odnosi na gospodarsku djelatnost koja podliježe oporezivanju PDV-om. U tom slučaju komora mora sukladno članku 137. stavku 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/39 i 35/14) odrediti udjel korištenja u neposlovne svrhe, odnosno pretporez treba podijeliti prema svrsi uporabe na dio koje se može odbiti i na dio koji se ne može odbiti.
 
Vezano uz utvrđivanje udjela korištenja, napominjemo da je kao ključ moguće koristiti omjer korištenja poslovnih prostora (prema metrima kvadratnim) za obavljanje djelatnosti koja podliježe oporezivanju i isporuka u okviru ovlasti i djelokruga rada koje ne podliježu oporezivanju.
 
Slijedom navedenog, komora ima pravo na odbitak cjelokupnog pretporeza sadržanog u ulaznim računima koji se odnose na troškove popravka i obnove poslovnih prostora danih u zakup, te na odbitak dijela pretporeza sadržanog u ulaznim računima za režijske troškove koji će utvrditi temeljem izračuna udjela korištenja, a koji se odnosi na poslovne prostore dane u zakup.
Povratak na prethodnu stranicu