Porez na promet nekretnina - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-01/14-01/58
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 20.03.2014
Obveza plaćanja poreza na bračnu stečevinu
Zaprimili smo upit odvjetnika za poreznog obveznika iz dostavnog spiska, kojim traži mišljenje o obvezi plaćanja poreza na bračnu stečevinu i pravni osnov za njegovu naplatu. Naime, porezni obveznik je sa svojom bivšom suprugom sklopio ugovor o uređenju imovinskih odnosa bivših bračnih drugova razvrgnućem, kojim uređuju svoje imovinske odnose te kojim se porezni obveznik obvezuje svojoj bivšoj supruzi isplatiti iznos od 70.000,00 € na ime njenih ulaganja u obiteljsku kuću koja je u vlasništvu majke poreznog obveznika i doprinosa u stjecanju uređaja i opreme za obavljanje djelatnosti njegova trgovačkog društva.
Iz upita je također razvidno da je dobiveno mišljenje prema kojem se u navedenom slučaju plaća porez na darovanje.
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku kako slijedi.
             
Prema članku 13. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj 69/97, 26/00, 153/02 i 22/11) porez na promet nekretnina pri nasljeđivanju, darovanju i drugom stjecanju nekretnina bez naknade ne plaćaju bivši bračni drugovi kada uređuju svoje imovinske odnose u svezi s rastavom braka.
 
Prema članku 6. stavku 1. Zakona o financiranju  jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj: 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 73/08 i 25/12) porez na nasljedstva i darove plaća se na nekretnine, u skladu sa Zakonom, na gotov novac, novčane tražbine i vrijednosne papire, te na pokretnine ako im je pojedinačna tržišna vrijednost veća od 50.000,00 kuna na dan utvrđivanja porezne obveze, dok prema članku 14. istog Zakona porez na nasljedstva i darove ne plaćaju, između ostalih, bračni drug, krvni srodnici u ravnoj liniji, te posvojenici i posvojitelji umrlog ili darovatelja..
 
Nadalje, prema odredbi članka 248. Obiteljskog zakona (Narodne novine, broj: 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11 i 61/11) bračna stečevina je imovina koju su bračni drugovi stekli radom za vrijeme trajanja bračne zajednice ili potječe iz te imovine.
S obzirom da imovina, koju su porezni obveznik i njegova bivša supruga spomenutim ugovorom podijelili, potječe iz imovine stečene tijekom trajanja njihove bračne zajednice, ista se ne može izjednačiti s primitkom po osnovi darovanja koje podliježe oporezivanju i to zbog načina nastanka te imovine i zbog svojstva bračnih drugova između kojim se stečena imovina dijeli. Okolnost što je brak u međuvremenu razveden nije od utjecaja niti mijenja pravnu prirodu imovine koja se sporazumom stranaka dijeli, pa dogovor bivših supružnika o podijeli imovine stečene u braku ili imovine koja potječe iz bračne stečevine, ne može podlijegati oporezivanju.
 
Povratak na prethodnu stranicu