Posebni porezi i trošarine - Posebni porez na motorna vozila
Broj klase:410-01/14-01/485
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-03
Zagreb, 02.04.2014
Porezna osnovica posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila u Republici Hrvatskoj
​Prema odredbi članka 26. stavka 5. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine, broj 15/13 i 108/13, u daljnjem tekstu: Zakon) porezna osnovica posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila je tržišna cijena u trenutku nastanka porezne obveze. Porezna uprava provjerava tržišnu cijenu iskazanu u ispravama o stjecanju, a ako utvrdi da ista nije realno iskazana, tržišnu cijenu utvrđuje na temelju usporedbe ili procjene, odnosno primjenom na odgovarajući način odredbe članka 11. stavka 1. Zakona.
 
U svrhu jedinstvenog postupanja, a sukladno članku 26. stavku 5. Zakona, porezna osnovica posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila u Republici Hrvatskoj utvrđuje se temeljem prosječnih tržišnih vrijednosti naznačenih u on-line izdanju Kataloga orijentacijskih vrijednosti rabljenih motornih vozila Centra za vozila hrvatske (u daljnjem tekstu: Katalog). Napominjemo da se može koristiti i Katalog u tiskanom izdanju, pod uvjetom da se radi o izdanju za tekuću godinu, jer ono sadrži podatke jednake podacima sadržanim u on-line izdanju.
 
Pretraživanje Kataloga putem interneta omogućeno je pomoću linka https://kat.cvh.hr/ te su korisnička imena i lozinke za sve službenike Porezne uprave dostavljena pročelnicima područnih ureda 21. siječnja 2014. godine elektroničkom poštom.
 
Napominjemo da nakon što je službenik završio s pregledom Kataloga, OBAVEZNO se mora odjaviti kako bi i drugim službenicima Porezne uprave bio omogućen pristup.
 
Budući vrijednosti rabljenih motornih vozila starijih od 10 godina nisu sadržane u Katalogu, tiskana izdanja Kataloga iz godina koje su prethodile tekućoj godini neće se koristiti za utvrđivanje porezne osnovice posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila u Republici Hrvatskoj.
 
Odredbom članka 11. stavka 1. Zakona između ostaloga, propisano je da ako se radi o rabljenom motornom vozilu o kojem ne postoje podaci o tržišnoj cijeni u Republici Hrvatskoj, tržišnu cijenu takvog motornog vozila potrebno je utvrditi usporedbom s motornim vozilom istih ili približno istih karakteristika na tržištu u Republici Hrvatskoj.
 
Prilikom utvrđivanja porezne osnovice posebnog poreza na stjecanje rabljenog motornog vozila koje je starije od 10 godina, a za koje orijentacijska vrijednost nije sadržana u Katalogu, ugovorena cijena koja je niža od tržišne neće biti prihvaćena, već je potrebno izvršiti izračun.
 
U navedenom slučaju tržišna cijena rabljenog motornog vozila određene marke, tipa, modela i ostalih bitnih karakteristika izračunava se na način da se orijentacijska vrijednost tog vozila sadržana u Katalogu za posljednju godinu proizvodnje koja je uvrštena (u 2014. to je 2004. godina) umanjuje za 10% vrijednosti u svakoj prethodnoj godini proizvodnje.
 
Sukladno navedenom, ako je za vozilo marke A proizvedeno 2001. godine potrebno utvrditi poreznu osnovicu, odnosno tržišnu cijenu temeljem orijentacijske vrijednosti iz Kataloga naznačene u iznosu od 10.000,00 kuna za isto takvo vozilo proizvedeno 2004. godine, tržišna cijena vozila marke A proizvedenog 2001. godine temeljem izračuna iznosi 7.290,00 kuna.
 
 
Primjer izračuna tržišne cijene za vozilo marke A proizvedeno 2001. godine:
Godina proizvodnje
Porezna osnovica/tržišna cijena
Postotak umanjenja
Vrijednost umanjenja
2004.
10.000,00 kuna
10%
1.000,00 kuna
2003.
9.000,00 kuna
10%
900,00 kuna
2002.
8.100,00 kuna
10%
810,00 kuna
2001.
7.290,00 kuna
 
 
 
 
Povratak na prethodnu stranicu