Porez na dodanu vrijednost - Registriranje za potrebe PDV-a, PDV ID broj i VIES sustav
Broj klase:410-19/14-01/217
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 13.03.2014
Lučke uprave – upis u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost
​Dostavili ste upit o tome smatra li se lučka uprava obveznikom poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u dijelu pružanja lučkih usluga (struja, voda, privez, odvez) i usluga škvera (dizanje i spuštanje brodova u more), za koje niti jedan poslovni subjekt nije iskazao interes dostavom zahtjeva za koncesiju.
 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
Porezni obveznik u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) je svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti. Gospodarska djelatnost je svaka djelatnost proizvođača, trgovaca ili osoba koje obavljaju usluge, uključujući rudarske i poljoprivredne djelatnosti te djelatnosti slobodnih zanimanja. Gospodarskom djelatnošću smatra se i iskorištavanje materijalne ili nematerijalne imovine u svrhu trajnog ostvarivanja prihoda.
 
Tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima sukladno članku 6. stavku 5. Zakona ne smatraju se poreznim obveznicima u slučaju kada ubiru pristojbe, naknade i druga plaćanja u vezi s obavljanjem djelatnosti ili transakcija u okviru svog djelokruga ili ovlasti. Ako bi obavljanje tih djelatnosti, kao da nisu porezni obveznici, dovelo do znatnog narušavanja načela tržišnog natjecanja kod obavljanja takvih djelatnosti ili transakcija, ta se tijela smatraju poreznim obveznicima u vezi s tim djelatnostima ili transakcijama. U slučaju da obavljaju djelatnosti iz Dodatka I. ovoga Zakona smatrat će se poreznim obveznicima, osim ako ih obavljaju u zanemarivom opsegu.
U Dodatku I. Zakona navedene su među ostalim lučke usluge i usluge zračnih luka, isporuak vode, plina, električne energije i grijanja.
 
Lučke pristojbe koje lučke uprave naplaćuju sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09) nisu predmet oporezivanja PDV-om obzirom da spadaju u ovlasti odnosno djelokrug rada lučkih uprava sukladno posebnim propisima. Međutim, ako tijelo nadležno za zaštitu tržišnog natjecanja utvrdi da tijelo iz članka 6. stavka 5. Zakona znatno narušava načela tržišnog natjecanja, Porezna uprava donijet će rješenje da je to tijelo porezni obveznik za te djelatnosti ili transakcije.
 Člankom 78. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisane su vrste lučkih djelatnosti i to:
– privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata,
– ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i uskladištenje roba i drugih materijala,
– ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila,
– ostale gospodarske djelatnosti koje su s ovima u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj ili tehnološkoj svezi (npr. ugostiteljska djelatnost, servisne djelatnosti i dr.).
U lukama otvorenim za javni promet lokalnog značaja u kojima ne postoji gospodarski interes za pružanje usluga prihvata otpada, opskrbe vodom i električnom energijom, te usluge može pružati lučka uprava.
Prihodi ostvareni pružanjem navedenih usluga moraju se prikazati u bilanci lučke uprave, te biti odvojeni od naplate lučkih pristojbi.
 
Prema tome, lučke naknade koje, sukladno posebnom propisu, lučke uprave naplaćuju od korisnika luke za obavljene im usluge u lukama otvorenim za javni promet (privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica, plutajućih objekata, ukrcaj, iskrcaj prekrcaj prijenos i uskladištenje roba i drugih materijala, ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila, ostale gospodarske djelatnosti koje su s ovima u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj ili tehnološkoj svezi npr. ugostiteljska djelatnost, servisne djelatnosti i dr.) smatraju se lučkim uslugama iz Dodatka I. Zakona koje podliježu PDV-u ako ih lučke uprave obavljaju u iznosu koji nije zanemariv, odnosno koji prelazi 230.000,00 kuna.
 
Stoga, ako je lučka uprava u 2013. godini od obavljanja lučkih usluga iz članka 78. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ostvarila isporuke u vrijednost preko 230.000,00 kuna bila je obvezna upisati se u registar obveznika PDV-a od 1. siječnja 2014. godine. 
 
Povratak na prethodnu stranicu