OIB - Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje OIB-a
Broj klase:410-01/13-01/3361
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-6
Zagreb, 25.03.2014
Dostava OIB-a u ostavinskom postupku za nasljednike koji žive u inozemstvu
Kako je navedeno u dopisu javne bilježnice iz dostavnog spiska, javni bilježnik umjesto suca provodi ostavinski postupak kao povjerenik suca te u ime suda donosi rješenje o nasljeđivanju za što mu je potreban OIB stranaka u postupku odnosno nasljednika. Također je navedeno da bi po zahtjevu javnog bilježnika, kao povjerenika suda, pa s tim u skladu s člankom 5. stavkom 1. točke 2. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08; dalje: Zakon) kao korisniku broja, te temeljem članka 8. stavka 5. Zakona, a u svezi članka 13. stavka. 2. točke 1. i članka 28. stavka. 2. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 1/09, 117/10 i 125/13; dalje: Pravilnik) Porezna uprava trebala po službenoj dužnosti odrediti i dodijeliti OIB strankama u postupku odnosno nasljednicima.
 
Nastavno na navedene članke Zakona i Pravilnika odgovaramo da Ministarstvo Financija-Porezna uprava po službenoj dužnosti određuje i dodjeljuje OIB obveznicima broja koji se upisuju u službene evidencije, a ne radi se o prvom upisu obveznika broja u smislu odredbi Pravilnika. U predmetnom slučaju, ako se radi o stranoj osobi - nasljedniku kod koje je nastao povod za praćenje propisan člankom 28. stavkom 2. Pravilnika, Porezna uprava će odrediti i dodijeliti OIB, ali uz ispunjenje uvjeta propisanih člankom 14. Pravilnika. Nadalje, stranoj osobi se određuje i dodjeljuje OIB na temelju podataka nadležnih tijela i pravnih osoba o nastalom povodu za praćenje strane osobe na području RH, za što su isti dužni odmah, odnosno najkasnije u roku od 15 dana od nastanka povoda za praćenje strane osobe dostaviti o tome informaciju Ministarstvu financija –Poreznoj upravi. U konkretnom slučaju, da bi se stranoj osobi (nasljedniku) kod koje je nastao povod za praćenje mogao odrediti i dodijeliti OIB potrebno je istu pozvati na ispunjenje zakonskih obveza odnosno da osobno ili putem opunomoćenika podnese Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB uz predočenje dokumentacije propisane člankom 14. Pravilnika u nadležnu ispostavu Porezne uprave.
 
Zaključno, bez obzira je li zahtjev radi dodjele OIB-a dostavljen od strane korisnika ili obveznika broja, napominjemo da će Ministarstvo financija-Porezna uprava tek po dostavi propisane dokumentacije moći izvršiti određivanje i dodjeljivanje OIB-a.
 
Ovim putem napominjemo da se uvođenju osobnoga identifikacijskog broja prišlo sa zahtjevom da se uvede red u državnu upravu, a što podrazumijeva, između ostalog, i mogućnost identifikacije i praćenja stranih osoba i njihove djelatnosti na području Republike Hrvatske. Navedeno zahtjeva da strane osobe budu prepoznatljive tijelima javne vlasti podjednako kao što su prepoznatljive i domaće fizičke i pravne osobe. Stoga, strane osobe moraju zatražiti osobni identifikacijski broj prije poduzimanja radnji u pravnom sustavu Republike Hrvatske identificirajući se na način propisan zakonskim odredbama.
Povratak na prethodnu stranicu