Dvostruko oporezivanje - Ugovor
Broj klase:410-01/14-01/706
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-03
Zagreb, 01.04.2014
Mišljenje o primjeni Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu - dopuna mišljenja

​Porezni obveznik, trgovačko društvo iz Zagreba, zatražilo je tumačenje međunarodnog ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine u dijelu koji se odnosi na odredbe koje reguliraju pitanje stalne poslovne jedinice i oporezivanja dohotka od nesamostalnog rada radnika izaslanih na rad na gradilište u Bosni i Hercegovini.

 
U upitu je bilo navedeno da hrvatsko trgovačko društvo obavlja građevinske radove na hotelu koji je u vlasništvu hrvatskog društva, u razdoblju koje je kraće od dvanaest mjeseci. Na navedeni upit Porezna uprava, Središnji ured očitovao se mišljenjem Klasa: 410-01/14-01/706; Urbroj: 513-07-21-01/14-02 od 26. veljače 2014. godine. Nastavno na to mišljenje hrvatski porezni obveznik dostavio je dopunu upita u kojemu je hrvatski porezni obveznik izjavio da je hotel u vlasništvu poreznog obveznika iz Bosne i Hercegovine, a da je hrvatski porezni obveznik 100 % vlasnik poreznog obveznik iz Bosne i Hercegovine. Shodno novo iznesenim činjenicama u nastavku odgovaramo:
 
Kao i u prethodnom slučaju, klasa gornja, u primjeni je Ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu („Narodne novine - Međunarodni ugovori“ br. 2/05), u daljnjem tekstu: Ugovor, koji čini dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske i po pravnoj je snazi iznad zakona te su njegove odredbe obvezujuće.
 
Člankom 10. stavkom 3. Ugovora propisano je da izraz "dividenda" upotrijebljen u ovom članku označava dohodak od dionica ili drugih prava koja nisu potraživanje duga, sudjelovanje u dobiti, kao i dohodak od drugih prava u društvu koji podliježe istom načinu oporezivanja kao dohodak od dionica odnosno udjela, sukladno poreznim propisima države čiji je rezident društvo koje vrši raspodjelu.
 
U stavku 1. članka 10. Ugovora propisano je da se dividende koje društvo rezident države ugovornice isplaćuje rezidentu druge države ugovornice mogu oporezivati u toj drugoj državi. Međutim odredbama članka 10. stavka 2. Ugovora propisano je da se takve dividende mogu oporezivati i u državi ugovornici čiji je rezident društvo koje isplaćuje dividende, i to prema propisima te države, ali ako je stvarni korisnik dividendi rezident druge države ugovornice, tada tako utvrđen porez ne smije biti veći od: a) 5% bruto-iznosa dividendi kad je stvarni korisnik društvo (osim partnerstva) u čijem je izravnom vlasništvu najmanje 25% kapitala društva koje isplaćuje dividendu; b) 10% bruto-iznosa dividendi u svim drugim slučajevima.
 
Člankom 5. stavkom 1. Ugovora propisano je da za svrhe ovog Ugovora izraz "stalna poslovna jedinica" označava stalno mjesto poslovanja putem kojega se poslovanje društva obavlja u cijelosti ili djelomično.
 
U stavku 2. članka 5. propisano je da izraz "stalna poslovna jedinica" uključuje posebno: a) mjesto uprave; b) podružnicu; c) ured; d) tvornicu; e) radionicu, i f) rudnik, naftni ili plinski izvor, kamenolom ili bilo koje drugo mjesto iskorištavanja prirodnih bogatstava.
 
Nadalje, člankom 5. stavkom 3. propisano je da gradilište ili građevinski ili montažni projekt čine stalnu poslovnu jedinicu samo ako traju dulje od dvanaest mjeseci.
 

Sukladno točci 17. Komentara članka 5. stavka 3. OECD-ovog Modela ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, vezano za primjenu stavka 3. članka 5. Ugovora,  gdje je dodatno elaborirana primjena samih Ugovora može se zaključiti da izraz „gradilište, građevinski ili montažni projekt“ uključuje ne samo izgradnju zgrade nego i cesta, mostova ili kanala, obnovu zgrada (koja uključuje nešto više od održavanja ili preuređenja), cesta, mostova ili kanala, polaganje cjevovoda, iskope i jaružanje. Isto tako točkom 19. Komentara članka 5. stavka 3. OECD-ovog Modela ugovora propisano je da gradilište postoji od datuma kada izvođač započne s radovima, što uključuje i sve pripreme radove u državi u kojoj se nalazi gradilište.

 Uzevši u obzir činjenice iz upita na koji se Porezna uprava, Središnji ured očitovao mišljenjem Klasa: 410-01/14-01/706; Urbroj:513-07-21-01/14-02 od 26. veljače 2014. godine i uzevši u obzir nove činjenice koje je hrvatski porezni obveznik predočio prilikom dopune upita, mišljenja smo da obnova hotela potpada pod definiciju izraza „gradilište, građevinski ili montažni projekt koji uključuje nešto više od održavanja ili preuređenja“ te shodno tome možemo tvrditi da ukoliko gradilište ili građevinski ili montažni projekt (koji uključuje nešto više od održavanja ili preuređenja) u Bosni i Hercegovini traje kraće od dvanaest mjeseci od datuma kada izvođač započne s radovima, što uključuje i sve pripremne radove u državi u kojoj se nalazi gradilište, ne može se govoriti o postojanju stalne poslovne jedinice hrvatskog društva u Bosni i Hercegovini.

 
Nadalje, s obzirom na novoutvrđenu činjenicu, a to je da je porezni obveznik Bosne i Hercegovine izravni vlasnik hotela, kao i činjenicu da je hrvatski porezni obveznik 100 %-ni vlasnik kapitala poreznog obveznika Bosne i Hercegovine potrebno je voditi računa da će se prilikom isplate dohotka od dionica ili drugih prava koja nisu potraživanje duga, sudjelovanja u dobiti, kao i dohotka od drugih prava u društvu koji podliježe istom načinu oporezivanja kao dohodak od dionica odnosno udjela, sukladno poreznim propisima države čiji je rezident društvo koje vrši raspodjelu primijeniti odredbe članka 10. stavka 2.b gdje je propisano da se takve dividende mogu oporezivati i u državi ugovornici čiji je rezident društvo koje isplaćuje dividende, i to prema propisima te države, ali ako je stvarni korisnik dividendi rezident druge države ugovornice, tada tako utvrđen porez ne smije biti veći od 5% bruto-iznosa dividendi kad je stvarni korisnik društvo (osim partnerstva) u čijem je izravnom vlasništvu najmanje 25% kapitala društva koje isplaćuje dividendu.
 

Zaključno, u konkretnom slučaju budući da je trgovačko društvo iz Bosne i Hercegovine u 100% vlasništvu društva iz Republike Hrvatske prilikom isplate dohotka od dionica matičnom društvu porezno tijelo Bosne i Hercegovine ima pravo oporezovati porezom po odbitku bruto vrijednost dividende poreznom stopom od 5 %. Porez po odbitku plaćen na dividende u inozemstvu ne može se uračunati u tuzemnu obvezu poreza na dobit obzir da se dividende i udjeli u dobiti isključuju iz porezne osnovice. Porez po odbitku plaćen na dividende ili udjele u dobiti u inozemstvu ne uračunava se u tuzemnu obvezu poreza na dobit, stoga što se prihodi od dividendi i udjeli u dobiti isključuju iz porezne osnovice.

Nadalje napominjemo, obzirom da je hrvatski porezni obveznik u smislu Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12 i 148/13) povezan s društvom u Bosni i Hercegovini, isti je dužan prilikom utvrđivanja poslovnih odnosa, cijena ili drugih uvjeta s tom povezanom osobom, primijeniti odredbe članka 13. i 14. Zakona o porezu na dobit. Naime, ako se između povezanih osoba u njihovim poslovnim odnosima ugovore takve cijene ili drugi uvjeti koji se razlikuju od cijena ili drugih uvjeta koji bi se ugovorili između nepovezanih osoba, tada se sva dobit u svoti u kojoj bi bila ostvarena, kad bi se radilo o odnosima između nepovezanih osoba, uključuje u poreznu osnovicu povezanih osoba.

 
Povratak na prethodnu stranicu