Porez na dodanu vrijednost - Porezni obveznik
Broj klase:410-19/14-01/153
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 25.03.2014
Uvođenje projekta Gradske kartice
​Grad iz dostavnog popisa planira odlukom Gradskog vijeća pokrenuti uvođenje projekta Gradske kartice, gdje bi Grad izdavao personaliziranu karticu građanima koji ju žele i koji bi svaki mjesec uplatom od 80 kuna (umirovljenici i socijalne skupine uplaćivali bi 20 kuna), ostvarili pravo na produženje te kartice. Aktivna kartica omogućavala bi svom imatelju popuste na određeni broj usluga gradskih ustanova i trgovačkih društava te gospodarskih subjekata (trgovačkih lanaca, kafića, restorana, taxija i slično) koji bi bili voljni uključiti se u projekt dajući određeni postotak popusta na svoje usluge. Sama kartica ne omogućuje nikakvu besplatnu uslugu i nije kartica koja se može koristiti za plaćanje, već isključivo kao identifikacija uz osobnu iskaznicu temeljem koje se ostvaruje popust. Obzirom na navedeno postavlja se pitanje da li je Grad obveznik plaćanja PDV-a prilikom izdavanje takve kartice i primanja mjesečne naknade za produženje te kartice.  
 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
Prema odredbi članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj (Narodne novine broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) propisano da se PDV plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.
 
Poreznim obveznicima sukladno članku 6. stavku 5. Zakona ne smatraju se tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima i u slučaju kada ubiru pristojbe, naknade i druga plaćanja u vezi s obavljanjem djelatnosti ili transakcija u okviru svog djelokruga ili ovlasti. Ako bi obavljanje tih djelatnosti, kao da nisu porezni obveznici, dovelo do znatnog narušavanja načela tržišnog natjecanja kod obavljanja takvih djelatnosti ili transakcija, ta se tijela smatraju poreznim obveznicima u vezi s tim djelatnostima ili transakcijama. U slučaju da obavljaju djelatnosti iz Dodatka I. Zakona smatrat će se poreznim obveznicima, osim ako ih obavljaju u zanemarivom opsegu.
 
U vezi s obračunom PDV-a na isporuke koje obavlja Grad napominje se da Grad koji je upisan u registar obveznika PDV-a ne obračunava PDV na isporuke koje obavlja u okviru svoje ovlasti, odnosno na isporuke koje spadaju u djelokrug rada Grada prema posebnim propisima.
Sve ostale isporuke koje Grad obavlja, a koje ne spadaju u njegove ovlasti, odnosno djelokrug rada prema posebnim propisima smatraju se gospodarskom djelatnošću koja podliježe oporezivanju PDV-om.
 
Međutim, u konkretnom slučaju potrebno je utvrditi da li je posebnim propisima propisano da je u djelokrugu rada Grada izdavanje takve kartice za čije se produženje naplaćuje mjesečna naknada, a koja ne omogućuje nikakvu besplatnu uslugu i nije kartica koja se može koristiti za plaćanje.
Stoga u slučaju da je posebnim propisom propisano da je izdavanje gradske kartice u djelokrugu rada Grada tada se na uslugu produženja gradske kartice ne obračunava PDV neovisno o tome da li je Grad upisan u registar obveznika PDV-a.
 
Također napominje se, ako posebnim propisom nije propisano da je izdavanje gradske kartice za čije se produženje naplaćuje mjesečna naknada u djelokrugu rada Grada, tada je Grad koji je upisan u registar obveznika PDV-a obvezan na uslugu produženja kartice obračunati PDV. 
Povratak na prethodnu stranicu