Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba - Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba
Broj klase:423-08/14-01/32
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 21.02.2014
Sudjelovanje u postupcima javne nabave gospodarskih subjekata nad kojima je otvoren postupak predstečajne nagodbe
​Vezano za Vaš upit može li se veterinarska stanica nad kojom je otvoren postupak predstečajne nagodbe javiti na javni natječaj i raditi za Ministarstvo A te je li pravno moguće sklopiti ugovor sa dužnikom u predstečajnoj nagodbi, odgovaramo kako slijedi.
 
Zakon o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13) u članku 67. stavku 1. točki 2. propisuje obavezne razloge isključenja natjecatelja ili ponuditelja iz postupka javne nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako prema  posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).

 

Naime, Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN br.108/12, 144/12, 81/13, 112/13), u članku 69. stavku 1. propisuje koja su dopuštena plaćanja s dužnikova transakcijskog računa te u stavku 1. propisuje: „U razdoblju od otvaranja postupka predstečajne nagodbe, do kraja toga postupka, dužnik ne smije plaćati obveze koje su nastale i dospjele prije dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe osim tražbina iz članka 17. stavka 2. točaka 1., 6. i 7. ovoga Zakona.“
 
Tražbine iz članka 17. stavka 2. čija su plaćanja dopuštena jesu: prioritetne tražbine, troškovi postupka pred javnopravnim tijelima i troškovi izrade dokumentacije potrebne za pokretanje i provedbu postupka predstečajne nagodbe.
 
Obzirom da je intencija Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi „ozdravljenje“ gospodarskih subjekata, cijeni se potrebnim omogućiti subjektima koji su u postupku predstečajne nagodbe da sudjeluju ravnopravno u postupcima javne nabave, odnosno da ne budu automatski isključeni iz tih postupaka.
 
Pri tome treba imati u vidu da takav natjecatelj uz ponudu u pravilu treba priložiti i odgovarajuća jamstva, odnosno instrumente osiguranja za valjano izvršenje poslova koji su propisani Zakonom o javnoj nabavi, pa je shodno tim instrumentima naručitelj na odgovarajući način osiguran za izvršenje ugovora.

 

Slijedom svega navedenog, mišljenja smo, da je ponuditeljima ili natjecateljima koji su u postupku predstečajne nagodbe omogućeno sudjelovanje u postupcima javne nabave, odnosno da ne budu isključeni iz tih postupaka ako su podmirili porezna i druga propisana davanja nastala nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe, a s obzirom da je intencija Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi „ozdravljenje“ tih gospodarskih subjekata.

 

Povratak na prethodnu stranicu