Porez na dodanu vrijednost - Porezni obveznik
Broj klase:410-19/14-01/100
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 13.03.2014
Upis i brisanje iz registra obveznika poreza na dodanu vrijednost kod zajedničkog obavljanja djelatnost
​Primili smo upit o obvezama s osnove poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) kod zajedničkog obavljanja djelatnosti. Naime obrtnik A (otac) obavlja samostalnu ugostiteljsku djelatnost i upisan je u registar obveznika PDV-a. Osoba B (sin) pristupa u obrt 25. studenoga 2013. godine. Osoba A je nositelj zajedničke djelatnosti. Osoba A koja je nositelj 27. studenoga 2013. istupa iz zajedničke djelatnosti, a osoba B nastavlja obavljati djelatnost na način da preuzima bez naknade imovinu, prava i obveze. Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje koje radnje u smislu PDV-a treba poduzeti kada osoba B pristupa osobi A radi zajedničkog obavljanja djelatnosti, a koje osoba A kada istupa iz zajedničke djelatnosti.
 
U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji nije došlo do promjena u pogledu prava  i obveza s osnove PDV-a kod zajedničkog obavljanja djelatnosti. S tim u vezi naglašavamo da su određeni pojmovi promijenjeni zbog potrebe usklađivanja sa Direktivom Vijeća 2006/112/EZ. 
 
Porezni obveznik je sukladno članku 6. stavku 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti.
 
Ako više fizičkih osoba zajednički obavlja djelatnost, svaka fizička osoba smatra se poreznim obveznikom za dio primitaka koji joj pripada od zajedničkog obavljanja djelatnosti sukladno članku 4. stavku 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13 i 160/13). Fizičke osobe koje zajednički obavljaju djelatnosti obvezne su utvrditi jednu osobu (nositelja zajedničke djelatnosti) koji je odgovoran za vođenje poslovnih knjiga, plaćanje PDV-a i drugih obveza iz područja PDV-a. Ako supoduzetnici ne imenuju nositelja zajedničke djelatnosti, imenovat će ga Porezna uprava. Supoduzetnici za porezne obveze odgovaraju solidarno. 
 
Odredbom članka 7. stavka 9. Zakona propisano je da kod prijenosa uz naknadu ili bez naknade, ili u obliku uloga u društvo, ukupne imovine ili njezinog dijela koji čini gospodarsku cjelinu na drugog poreznog obveznika (primatelja) smatra se da nije došlo do isporuke, a taj porezni obveznik smatra se pravnim sljednikom prenositelja. Ako primatelj koristi preuzetu imovinu u druge svrhe osim za one za koje ima pravo na odbitak pretporeza obvezan je obračunati i platiti PDV sukladno odredbama ovoga Zakona.
 
Isporukom dobara ne smatra se prijenos imovine poreznog obveznika (prenositelja) u smislu članka 7. stavka 9. Zakona pod uvjetom da su prenositelj i primatelj porezni obveznici te da primatelj nastavlja sa obavljanjem gospodarske djelatnosti za koju ima pravo na odbitak pretporeza. U slučaju neispunjenja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka radi se o oporezivoj isporuci dobara te je isporučitelj obvezan obračunati i platiti PDV. U slučaju da porezni obveznik primatelj imovine preuzetu imovinu počne koristiti u druge svrhe osim za one za koje ima pravo na odbitak pretporeza obvezan je izvršiti ispravak odbitka pretporeza prema članku 64. Zakona.
 
Prema tome, kod zajedničkog obavljanja djelatnosti samo jedna osoba može biti nositelj djelatnosti. Osoba koja je nositelj djelatnosti bit će upisana u registar obveznika PDV-a, dok druga osoba koja nije nositelj nije upisana u registar obveznika PDV-a. Prijave PDV-a podnosi nositelj zajedničke djelatnosti i u njima iskazuje svoj OIB, obzirom da obrt ili zajednička djelatnost nemaju dodijeljen poseban OIB koji bi bio drugačiji u odnosu na OIB vlasnika odnosno nositelja.
 
U slučaju kada dolazi do promjene nositelja zajedničke djelatnost ili kada nositelj istupa iz zajedničke djelatnosti, novi nositelj zajedničke djelatnosti odnosno osoba koja nastavlja s obavljanjem djelatnost treba zatražiti upis u registar obveznika PDV-a kako bi moglo doći do prijenosa gospodarske cjeline pri čemu se taj prijenos ne bi smatrao isporukom dobara koja podliježe oporezivanju PDV-om.
 
Nositelj koji istupa iz zajedničke djelatnosti ili prestaje biti nositeljem, obvezan je zbog konačnog zaduživanja PDV-om podnijeti konačni obračun PDV-a za razdoblje oporezivanja. Završno stanje nositelja koji istupa ujedno predstavlja početno stanje osobe koja nastavlja s obavljanjem djelatnosti ili novog nositelja. U konačnom obračunu PDV-a koji će podnijeti nositelj koji istupa, budući da dolazi do prijenosa gospodarske cjeline, nema obveze utvrđivanja poreza na temelju prijenosa zaliha robe, materijal te opreme, jer je sva ta imovina prenesena u okviru gospodarske cjeline.
Povratak na prethodnu stranicu