Opći porezni zakon - Temeljne odredbe
Broj klase:410-01/14-01/177
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 19.02.2014
Priznavanje potvrde o primanjima izdane u inozemstvu
​Zaprimili smo vaš upit u kojem navodite kako imate prebivalište izvan Republike Hrvatske, a studirate u Republici Hrvatskoj i niste u mogućnosti ostvariti prava zbog slabijeg imovinskog stanja jer potvrda o primanjima iz Porezne uprave druge države se ne priznaje u institucijama Republike Hrvatske. Stoga vas zanima je li moguće izvršiti neku vrstu verifikacije potvrde porezne uprave tako da vam se prizna potvrda o primanjima.
 
Slijedom navedenoga upita u nastavku odgovaramo.
Opći porezni zakon (Narodne novine broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13, u nastavku: OPZ) uređuje odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako posebnim zakonima o pojedinim vrstama porezima i drugim javnim davanjima nije uređeno drugačije i predstavlja zajedničku osnovu poreznog sustava.
 
Porezna uprava izdaje potvrde o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju u skladu s Zakonom o općem upravnom postupku koji se supsidijarno primjenjuje temeljem članka 4. OPZ-a. Sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/09) potvrde o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija izdaju se u skladu s podacima iz službene evidencije te se takve potvrde smatraju javnim ispravama (članak 159. navedenoga Zakona).
 
Potvrda/javna isprava predstavlja samo dokazno sredstvo kojom se potvrđuju ili navode određene činjenice onakve kakve jesu, odnosno kakve su utvrđene u trenutku izdavanja potvrde i upravo na temelju njih osobe često ostvaruju svoja prava u nizu različitih pravnih područja. Ne može se uskratiti dokazna snaga javne isprave izdane od tijela druge države prije negoli se stranka pozove da tu ispravu ovjeri prema Zakonu o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu (Narodne novine broj 53/91).    
 
Međutim, mišljenja smo da odgovor na pitanje iz upita, možda, daje materijalni propis na temelju kojega želite ostvariti određena prava jer on propisuje uvjete za ostvarivanje konkretnih prava. Naime, materijalni propis koji ustanovljava određena prava možda izravno određuje kojim se dokazima koja činjenica utvrđuje i koje uvjete moraju ispunjavati građani ili druge osobe da bi im se zakonom priznala određena prava.       
 
Zaključno, dakle, izražavamo mišljenje kako prvo treba odgovoriti na pitanje ispunjavate li uvjete, propisane materijalnim zakonom, za ostvarivanje socijalnih prava, a nakon toga, ukoliko ispunjavate propisane uvjete, potrebno je utvrditi i kako dokazati, odnosno kojim dokazima.
 
Povratak na prethodnu stranicu