Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba - Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba
Broj klase:423-08/14-01/49
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 02.04.2014
Zahtjev za ispitivanje zakonitosti postupanja i rada Financijske agencije u smislu pravilne primjene Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

​Porezna uprava, Središnji ured zaprimila je Vaš zahtjev u kojemu je zatraženo ispitivanje zakonitosti  postupanja i rada djelatnika Financijske agencije u smislu pravilne primjene Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.  U nastavku odgovaramo;

Porezna uprava u predmetnom slučaju može dati mišljenje i objašnjenje u vezi pravilne primjene Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi ali u davanju mišljenja ne ulazi u sadržaj provjere zakonitosti rada djelatnika Financijske agencije.
U upitu navodite da Financijska agencija dana 13. studenog 2013. blokirala račun jamca platca A vl. obrta A , na temelju zadužnice br. OV-6005/13 čiji je datum solemnizacije 8. kolovoza 2013. dakle, poslije datuma otvaranja postupka predstečajne nagodbe 25. travnja 2013. nad dužnikom obrtom A, vl. A.
Također smatrate da je postupanjem Financijske agencija oštećen obrt A, vl. A te isti nije u stanju provoditi postupak na koji se obvezao predstečajnom nagodbom.
Nastavno na navod, skrećemo pozornost da je javni bilježnik potvrdio (solemnizirao) bjanko zadužnicu za vrijeme trajanja postupka predstečajne nagodbe nad obrtom A, vl. A te upućujemo na članak 17. stavak 3. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine, broj 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13), koji propisuje da poduzetnik u stanju nelikvidnosti ne smije poduzimati radnje koje bi za posljedicu imale oštećenje ili dovođenje vjerovnika u neravnopravan položaj.
 
Poduzetnik je obvezan od nastanka nelikvidnosti poduzimati mjere financijskog restrukturiranja radi ponovnog uspostavljanja stanja likvidnosti. S obzirom na obvezu poduzimanja svih mjera za održanje likvidnosti i solventnosti, činjenica je da je zadužnica popunjena protivno predstečajnoj nagodbi. Postavlja se pitanje da li je pribavljena suglasnost povjerenika za poduzimanje takve radnje. Povjerenik predstečajne nagodbe je dužan nadzirati poslovanje dužnika, osobito financijsko poslovanje dužnika, stvaranje obveza prema trećim osobama, izdavanje sredstava osiguranja plaćanja, pazeći pri tome da se ne oštećuje imovina dužnika.
 
Nadalje, Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi izričito navodi u članku 66. stavku 14. da predstečajna nagodba nema učinak na tražbine vjerovnika prema solidarnim dužnicima i jamcima platcima koji pored dužnika iz predstečajne nagodbe stoje u obvezi prema tom vjerovniku.
 
Navedenim člankom zakona izričito je predviđeno odstupanje od načela akcesornosti (posljedica akcesornosti je da je obveza jamca redovito jednaka obvezi glavnog dužnika). Ovo iznimno zakonsko odstupanje opravdava se dobrovoljnim preuzimanjem rizika od strane jamca i jamstvo kao sredstvo osiguranja što štiti vjerovnika od rizika nesposobnosti i nemogućnosti (insolventnosti) glavnog dužnika podmirit obvezu.
 
S obzirom da vjerovnik nije odustao od svojeg potraživanja u odnosu na jamca platca, s aspekta prisilne naplate, zadužnica se naplaćuje s računa jamca platca, neovisno o statusu glavnog dužnika. Jamac platac odgovara vjerovniku kao i glavni dužnik za cijelu obvezu i vjerovnik može zahtijevati njezino ispunjene bilo od glavnog dužnika, bilo od jamca platca ili od obojice u isto vrijeme (solidarno jamstvo).
 
Slijedom navedenog, mišljenje je Porezne uprave da je Financijska agencija u cijelosti postupila sukladno odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi kao i temeljem Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima.
 

 

Povratak na prethodnu stranicu