Porez na dodanu vrijednost - Porezna osnovica
Broj klase:410-19/13-01/550
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 13.03.2014
Porezni tretman davanja nekretnine

​Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se upitom u vezi poreznog tretmana davanja nekretnine na korištenje Katoličkoj Crkvi bez naknade. U upitu se navodi kako hrvatsko društvo namjerava dati Katoličkoj Crkvi bez naknade na korištenje nekretninu u svom vlasništvu, a za koju je prilikom renoviranja, odnosno nadogradnje odbijen pretporez. U upitu se navodi da porezni obveznik iz dostavnog popisa smatra da na takvu isporuku ne treba obračunati i platiti porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) obzirom da se ne radi o isporuci uz naknadu. Obzirom na navedeno zatražena je potvrda toga stava te je postavljeno pitanje o tome koji iznos bi se trebao uzeti u obzir prilikom utvrđivanja porezne osnovice u slučaju drugačijeg stava Porezne uprave.

U vezi navedenog očitujemo se u nastavku.
 
Odredbama članka 4. stavka 1. Zakona o porezu nadodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da je predmet oporezivanja PDV-om isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar Europske unije te uvoz dobara.
 
Prema odredbama članka 8. stavka 3. Zakona obavljanjem usluga uz naknadu smatra se korištenje dobara koja čine dio poslovne imovine poreznog obveznika za njegove privatne potrebe ili privatne potrebe njegovih zaposlenika ili općenito u druge svrhe osim za potrebe obavljanja njegove djelatnosti, za koja je u cijelosti ili djelomično odbijen pretporez. Obavljanjem usluga uz naknadu također se smatra obavljanje usluga bez naknade od strane poreznog obveznika za njegove privatne potrebe ili privatne potrebe njegovih zaposlenika ili općenito u druge svrhe osim za potrebe obavljanja njegove djelatnosti.
 
Odredbama članka 33. stavka 5. Zakona propisano je da je porezna osnovica kod usluga iz članka 8. stavka 3. Zakona ukupni trošak obavljanja usluga.
U skladu s navedenim, iz navedenih zakonskih odredbi razvidno je da se u određenim slučajevima korištenje dobara koja čine dio poslovne imovine poreznog obveznika i za koje je odbijen pretporez te obavljanje usluga bez naknade u druge svrhe osim za potrebe obavljanja njegove djelatnosti smatra obavljanjem usluga uz naknadu. Prema tome, u konkretnom slučaju davanja nekretnine na korištenje Katoličkoj Crkvi bez naknade smatra se obavljanjem usluga uz naknadu u smislu članka 8. stavka 3. Zakona te je porezni obveznik koji obavlja navedenu uslugu obvezan na istu obračunati PDV. Porezna osnovica kod obavljanja predmetne usluge je ukupni trošak obavljanja usluga.

 

Povratak na prethodnu stranicu