Porez na dodanu vrijednost - Porezni obveznik
Broj klase:410-19/13-01/354
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-02
Zagreb, 03.02.2014
Tumačenje odredbi Zakona o PDV-u vezane uz isporuke i primitke sekundarnih sirovina

​Porezni obveznik iz dostavnog popisa dostavio nam je pitanja u vezi tumačenja odredbi članka 75. stavka 3. točke b) te članka 41. stavka 1. i članka 45. stavka 1. točke 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon), a koja se tiču isporuka i primitaka sekundarnih sirovina. U nastavku navodimo dostavljena pitanja te očitovanje u vezi istih.

 
1. Koje su obveze poreznog obveznika kojemu drugi hrvatskog porezni obveznik obavi isporuku sekundarnih sirovina s naznakom „prijenos porezne obveze“ sukladno članku 75. stavku 3. točki b) Zakona?
 
Iz odredbi članka 75. stavka 3. točke b) Zakona i članka 151. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13 i 160/13, u daljnjem tekstu: Pravilnik) proizlazi da je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj obvezan platiti PDV kada mu se obave isporuke rabljenog materijala i onoga koji se u istom stanju ne može ponovno upotrijebiti, otpada, industrijskog i neindustrijskog otpada, reciklažnog otpada, djelomično obrađenog otpada, te dobara i usluga koje pravilnikom propisuje ministar financija. Sukladno navedenom, porezni obveznik kojemu drugi porezni obveznik isporuči sekundarne sirovine u skladu s člankom 75. stavkom 3. točkom b) Zakona obračunat će i platiti PDV, te će obračunani PDV odbiti kao pretporez, ako su ispunjeni uvjeti za odbitak pretporeza sukladno odredbama Zakona i Pravilnika.
 
2. Koje su obveze poreznog obveznika kojemu porezni obveznik iz treće zemlje obavi isporuku sekundarnih sirovina? Da li se PDV pri uvozu plaća ili se vrši obračun bez novčanog tijeka?
 
Odredbama članka 4. stavka 1. točke 1. Zakona propisano je da je uvoz dobara predmet oporezivanja PDV-om. Nadalje, odredbama članka 76. stavka 7. Zakona propisano je da se PDV pri uvozu plaća u roku za plaćanje uvoznih davanja u skladu s carinskim propisima. PDV koji treba biti plaćen pri uvozu dobara naplaćuje Carinska uprava.
 
3. Ako porezni obveznik isporučuje dobra navedena u članku 152. stavku 2. Pravilnika drugom poreznom obvezniku u Republici Hrvatskoj, što navodi na računu?
 
Sukladno članku 79. stavku 7. Zakona isporučitelj u računu mora navesti »prijenos porezne obveze« u slučaju kada je primatelj dobara ili usluga obvezan platiti PDV.
 
4. Što porezni obveznik navodi na računu ako isporučuje sekundarne sirovine poreznom obvezniku iz druge države članice Europske unije?
 
Odredbama članka 41. stavka 1. točke a) Zakona propisano je da su PDV-a oslobođene isporuke dobara koje prodavatelj ili osoba koja stječe dobro ili druga osoba za njihov račun otpremi ili preveze iz tuzemstva u drugu državu članicu drugom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, a koji djeluju kao takvi u toj drugoj državi članici. Nadalje, odredbama članka 79. stavka 3. Zakona propisano je da se porezni obveznik koji obavlja oslobođene isporuke dobara ili usluga mora u računu pozvati na odredbe Zakona kojim je to oslobođenje propisano, odnosno na odredbe članka 10. Zakona ili odgovarajuću odredbu Direktive Vijeća 2006/112/EZ-a ili navesti napomenu koja upućuje na oslobođenje. U tim slučajevima u računu ne smiju biti iskazani podaci iz stavka 1. točaka 8., 9. i 10. toga članka, već samo zbrojni iznos naknade. Sukladno navedenom, porezni obveznik koji obavlja isporuku dobara na zajedničkom tržištu Europske unije na računu se mora pozvati na odredbe članka 41. stavka 1. točke a) Zakona ili navesti napomenu koja upućuje na oslobođenje prilikom takvih isporuka.
 
5. Što porezni obveznik navodi na računu ako isporučuje sekundarne sirovine poreznom obvezniku iz treće zemlje?
 
Člankom 45. stavkom 1. točkom 1. Zakona propisano je da su plaćanja PDV-a oslobođene isporuke dobara koja iz Republike Hrvatske otpremi ili preveze isporučitelj ili neka druga osoba za njegov račun izvan Europske unije. Ako porezni obveznik obavlja oslobođenu isporuku dobara, tada, kao i u prethodnom odgovoru primjenjuje odredbu članka 79. stavka 3. Zakona.
 
6. Kako tretirati račune dobavljača koji su pristigli tijekom srpnja i u kojima je iskazan PDV?
 
Člankom 160. stavkom 2. Pravilnika propisano je da ako je primatelj računa iz stavka 1. toga članka prije ispravka računa već odbio pretporez u svome obračunu PDV-a, ispravak iskazanog i obračunanog PDV-a može se provesti samo pod uvjetima iz članka 33. stavka 7. Zakona. Ovo se ne odnosi na ispravak računa izdanog poreznom obvezniku koji nema pravo na odbitak pretporeza. U tom slučaju obveza obračuna PDV-a može se ispraviti u obračunskom razdoblju, u kojem je prodajna cijena ili dio prodajne cijene vraćen kupcu, a porezni obveznik raspolaže s odgovarajućim dokazom o povratu prodajne cijene. Također napominjemo da porezni obveznik koji je isporučio dobra može ispraviti iznos PDV-a ako porezni obveznik kome su dobra isporučena ispravi odbitak pretporeza i o tome pisano izvijesti isporučitelja.

 

Povratak na prethodnu stranicu