Porez na dodanu vrijednost - Prijevoz putnika
Broj klase:410-19/14-01/241
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-01
Zagreb, 31.03.2014
Uputa autobusnim prijevoznicima bez sjedišta u Republici Hrvatskoj

​Člankom 20. stavkom 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH) propisano je da se mjestom obavljanja usluga prijevoza putnika smatra mjesto gdje se obavlja prijevoz, razmjerno prijeđenim udaljenostima. Stoga, strani porezni obveznici koji na području Republike Hrvatske obavljaju redovni ili povremeni cestovni prijevoz stranih ili domaćih putnika autobusom, mini-busom, kombi vozilom ili taxi službom obvezni su registrirati se za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj prije početka obavljanja usluge prijevoza putnika.

 
Strani porezni obveznici koji imaju sjedište u Europskoj uniji mogu u Republici Hrvatskoj imenovati poreznog zastupnika, dok porezni obveznici koji imaju sjedište izvan Europske unije moraju imenovati poreznog zastupnika. Porezni zastupnik mora u tuzemstvu biti registriran kao obveznik PDV-a te mora biti opunomoćen za zaprimanje pismena, podnošenje prijave PDV-a i obavljanje svih poslova u vezi s utvrđivanjem i plaćanjem PDV-a poreznog obveznika.
 
U svrhu registriranja za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj, strani prijevoznici, koji obavljaju prijevoz putnika na području Republike Hrvatske, obvezni su:
 
• podnijeti zahtjev za dodjelom PDV identifikacijskog broja (PDV ID broj),
• pribaviti OIB, te
• imenovati poreznog zastupnika (obavezno za porezne obveznike sa sjedištem izvan Europske unije).
 
1. REGISTRACIJA
U svrhu dodjele PDV ID broja porezni obveznik mora podnijeti:
 
a) Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem osobnog identifikacijskog broja (OIB) i
b) Obrazac P-PDV (Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a).
 
Porezni obveznik u svrhu dodjeljivanja OIB-a mora podnijeti:
 
a) Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a
 
- na hrvatskom jeziku:  Zahtjev
 
- na engleskom jeziku: PIN Request, i
 
- na njemačkom jeziku: PIN Beantragen.
 
b) Akt o osnivanju (rješenje ili izvadak iz nadležnog registra koji mora biti  na hrvatskom jeziku ili preveden na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača).
 
Ukoliko je strani porezni obveznik samostalni poduzetnik, odnosno obrtnik tada mora Poreznoj upravi dostaviti slijedeće:
 
1. Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a i
2. Putovnicu – original na uvid, a kopija se prilaže uz Zahtjev.
 
Iznimno, ako strani samostalni poduzetnik, odnosno obrtnik ne posjeduje putovnicu uz Zahtjev mora priložiti:
 
- europsku osobnu iskaznicu (državljani Europske unije) ili
- identifikacijski dokument iz države državljanstva uz dokaz o pripadajućem državljanstvu.
 
Kada Zahtjev u ime strane osobe (fizičke i pravne) podnosi opunomoćenik, uz prethodno navedenu dokumentaciju (preslike dokumenata) mora dostaviti i punomoć.
 
Punomoć mora biti izdana za postupak određivanja i dodjeljivanja OIB-a. Punomoć mora biti sastavljena na hrvatskom jeziku ili prevedena na hrvatski jezik, budući je u Republici Hrvatskoj u službenoj upotrebi hrvatski jezik. Punomoć se zadržava u nadležnoj ispostavi Porezne uprave i mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika samo iznimno ako postoji sumnja u njezinu vjerodostojnost. Ukoliko je punomoć izdana na javnog bilježnika, odvjetnika, javnopravno tijelo, banku nije potrebna ovjera punomoći. Ukoliko Zahtjev podnosi fizička osoba za stranu osobu, potrebna je ovjera punomoći.
 
Dokumentaciju potrebnu za određivanje i dodjeljivanje OIB-a stranim osobama može se preuzeti na:
- engleskom  jeziku:
- njemačkom jeziku:
 
Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, Avenija Dubrovnik 32, Službi za povrat PDV-a inozemnim poreznim obveznicima podnosi se zahtjev za određivanje i dodjeljivanje OIB-a i Obrazac P-PDV.
 
Uz navedene obrasce potrebno je dostaviti i slijedeću dokumentaciju:
a) dokaz o registraciji osobe (akt o osnivanju ili izvadak iz nadležnog registra),
b) potvrdu porezne uprave države u kojoj ima sjedište da je registriran kao porezni obveznik,
c) izjavu ili drugi dokaz da namjerava poslovati u Republici Hrvatskoj
d) ovjerenu punomoć za zastupanje (ako posluje preko poreznog zastupnika).
Navedena dokumentacija mora biti na hrvatskom jeziku odnosno prevedena na hrvatski jezik uz ovjeru prijevoda.
 
Ako je strani porezni obveznik koji obavlja međunarodni cestovni prijevoz putnika imenovao poreznog zastupnika u tom slučaju porezni zastupnik u ime tog poreznog obveznika podnosi potrebne zahtjeve i ostalu dokumentaciju u svrhu registriranja za potrebe PDV-a.
 
Po provjeri podnijetih Obrazaca i dokumentacije Porezna uprava najkasnije u roku od 8 dana dodjeljuje obvezniku PDV ID broj.
 
2. PODNOŠENJE PRIJAVE PDV-a
Navedeni porezni obveznici kojima je dodijeljen hrvatski PDV ID broj upisuju se u registar obveznika PDV-a i obvezni su podnositi mjesečne prijave PDV-a (obrazac PDV) u Republici Hrvatskoj od trenutka izdavanja PDV ID broja. Iznimno, strani porezni obveznici koji obavljaju povremeni međunarodni cestovni prijevoz putnika na području Republike Hrvatske obvezni su podnositi mjesečne prijave PDV-a samo za ona obračunska razdoblja u kojima su obavljali takve usluge. Oni su u svakom slučaju obvezni podnijeti godišnju prijavu PDV-a (PDV-K obrazac), neovisno o broju mjeseci u kojima obavljaju navedene usluge tijekom kalendarske godine. Sukladno odredbama članka 2. točke 4. Uredbe (EZ) br. 1073/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. godine o zajedničkim pravilima za pristup međunarodnom tržištu usluga autobusnog prijevoza, kojom se izmjenjuje i  dopunjuje Uredba (EZ) br. 561/2006 povremeni prijevoz podrazumijeva usluge prijevoza koje nisu obuhvaćene definicijom usluga linijskog prijevoza, uključujući poseban linijski prijevoz, i kojih je glavno obilježje da se njima prevoze skupine putnika sastavljene na inicijativu klijenta ili samoga prijevoznika.
 
Mjesečne prijave PDV-a podnose se do 20-og u mjesecu za prethodni mjesec, a godišnja prijava PDV-a (PDV-K obrazac) do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu. Zbirna prijava (obrazac ZP) i Prijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske unije (obrazac PDV-S) podnose se do 20-og u mjesecu za prethodni mjesec, pod uvjetom da obveznik obavlja isporuke dobara i usluga unutar Europske unije, odnosno da stječe dobara i prima usluge unutar Europske unije. Navedene prijave moraju se podnositi elektronski, putem portala e-Porezna. Informacije o tome kako postati korisnik elektroničkih usluga Porezne uprave dostupne su na internet stranici:
 
Detaljnije informacije o korištenju usluga ePorezne, zatim upute, zahtjevi, obrasci, kao i obrasci punomoći dostupni su na internet stranici FINA-e: http://rdc.fina.hr/.
 
Informacije o dodjeli digitalnih certifikata poslovnim subjektima, dostupne su na internet stranici: http://www.fina.hr/Default.aspx?art=10744.
 
Ostali korisni linkovi:
 
Potrebno je napomenuti da je u svrhu elektroničkog podnošenja obrazaca nužno da porezni obveznik i osoba na čije ime će glasiti digitalni certifikat imaju dodijeljen OIB.
 
Ako je porezni obveznik koji obavlja međunarodni cestovni prijevoz putnika imenovao poreznog zastupnika tada navedene obrasce u ime tog poreznog obveznika podnosi njegov porezni zastupnik.
 
3. NAČIN IZRAČUNA POREZNE OSNOVICE
Porezna osnovica je naknada koju porezni obveznik primi razmjerno broju prijeđenih kilometara u Republici Hrvatskoj.
 
4. ODBITAK PRETPOREZA
Porezni obveznik ima pravo koristiti odbitak pretporeza za isporuke dobara i obavljene usluge koje mu zaračunaju drugi obveznici PDV-a u Republici Hrvatskoj za potrebe njegovog poslovanja. Kako bi iskoristio pravo na odbitak pretporeza dužan je prilikom svake isporuke koja mu se obavi isporučitelju dostaviti svoj hrvatski PDV ID broj. Odbitak pretporeza dozvoljen je primjerice za primljene račune koji se odnose na naplatu cestarine, autoputa, tunelarine ili mostarine, za gorivo, neočekivane popravke vozila i sl.  

 

Povratak na prethodnu stranicu