Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba - Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba
Broj klase:423-08/14-01/04
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 21.01.2014
Tumačenje Zakona o financijskom poslovanju i prestečajnoj nagodbi (Narodne novine broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13)

Nastavno na Vaš zahtjev kojim je zatraženo mišljenje i tumačenje odredbi članka 72. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13- dalje Zakon), koji se odnosi na nedospjele tražbine po osnovi ugovora o zakupu, a u svezi s Planom financijskog restrukturiranja, nastavno odgovaramo;
 
Odredbom članka 3. točka 12. Zakona određeno je da su vjerovnici u postupku predstečajne nagodbe osobni vjerovnici dužnika koji u vrijeme otvaranja postupka predstečajne nagodbe imaju osiguranu ili neosiguranu tražbinu prema dužniku.
 
Odredbom članka 17. Zakona propisano je da poduzetnik u stanju nelikvidnosti ne smije obavljati nikakva plaćanja osim onih koja su nužna za redovno poslovanje, te se smatra da su za redovno poslovanje nužna plaćanja za:
1. prioritetne tražbine,
2. plaće radnika od dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe,
3. operativne troškove poslovanja (električna energija, voda i dr.)
4. nabavu robe i usluga potrebnih za redovno poslovanje,
5. porez na dodanu vrijednost, trošarine, doprinose i druge poreze koji od strane dužnika moraju biti obračunati i plaćeni u skladu s propisima,
6. troškove postupaka pred javnopravnim tijelima,
7. troškove izrade dokumentacije potrebne za pokretanje i provedbu postupka predstečajne nagodbe.
 
Člankom 69. stavkom 1. Zakona propisano je da u razdoblju od otvaranja postupka predstečajne nagodbe, do kraja tog postupka, dužnik ne smije plaćati obveze koje su nastale i dospjele prije dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe osim tražbina iz članka 17. stavka 2. točaka 1., 6. i 7. Zakona (a to su: prioritetne tražbine, troškovi postupaka pred javnopravnim tijelima i troškovi izrade dokumentacije potrebne za pokretanje i provedbu postupka predstečajne nagodbe).
 
Obveze nastale nakon otvaranja postupka dužnik je dužan plaćati uz suglasnost povjerenika predstečajne nagodbe i one imaju prednost pred tražbinama vjerovnika prijavljene u postupak predstečajne nagodbe. Te se obveze smatraju tekućim obvezama nužnim za redovno poslovanje i njihovo podmirenje predstavlja namjeru dužnika za nastavkom poslovanja te uspostavu likvidnosti prema prijedlogu plana financijskog i operativnog restrukturiranja.
 
Nadalje, odredbom člankom 72. Zakona, propisano je da se za potrebe postupka predstečajne nagodbe nedospjele tražbine vjerovnika prema dužniku prijavljuju se kao da su dospjele s danom otvaranja postupka predstečajne nagodbe, a radi ponovnog ugovaranja rokova i načina njihova plaćanja.
 
Dospjelost je trenutak od kojeg je vjerovnik ovlašten zahtijevati ispunjenje tražbine, odnosno dan kada kredit, rata kredita, zajam ili kakva druga obveza dospijeva i treba biti plaćena.
 
U skladu s navedenim, iako je odredbom članka 72. propisano da se za potrebe postupka nedospjele tražbine prijavljuju kao dospjele isto se nikako ne bi odnosilo na nedospjele tražbine po osnovi ugovora o zakupu.
 
Naime, imajući u vidu da se obveze po osnovi ugovora u zakupu, sukladno odredbama Zakona, mogu smatrati tekućim obvezama nužnim za redovno poslovanje čije podmirenje predstavlja namjeru dužnika za nastavkom poslovanja, te činjenicu da je obveze nastale nakon otvaranja postupka dužnik  dužan plaćati uz suglasnost povjerenika predstečajne nagodbe i one imaju prednost pred tražbinama vjerovnika, prijavljivanje budućih tražbina u postupak predstečajne nagodbe po osnovi ugovora o zakupu i u skladu s tim proporcionalno ostvarivanje prava glasa nije u skladu s odredbama Zakona, te bi dovelo u neravnopravan položaj ostale vjerovnika.
 

Nadalje, iz same pravne prirode Ugovora o zakupu, a osobito činjenice da se isti može raskinuti u svako doba bez obzira je li sklopljen na određeno ili neodređeno vrijeme, ako druga strana ne ispunjava ugovorne ili zakonske obveze te kada je zakupodavcu nužan taj prostor za obavljanje njegove djelatnosti, sasvim je nedvojbeno da bi ostvarivanje prava glasa po osnovi budućih tražbina od strane ovih vjerovnika, dovelo u mogućnost da o nagodbi odlučuje netko čija tražbina u skorom vremenskom razdoblju uopće neće postojati.

 
Sukladno navedenom, u slučaju prijavljivanja tražbina s osnove ugovora o zakupu, prijavljuju se samo postojeće tražbine dospjele u vrijeme otvaranja postupka predstečajne nagodbe.
 
U pogledu pravnih mogućnosti vezanih za rješenje o utvrđivanju tražbina, sukladno odredbi članka 60. Zakona smatraju se  utvrđenim tražbine u pogledu kojih postoji suglasnost između dužnika i vjerovnika o postojanju i visini tražbine, tražbine za koje postoji ovršna isprava te tražbine u pogledu kojih nisu podnesene prijave vjerovnika ako je njihovo postojanje i visinu dužnik naveo u izvješću iz članka 42. i članka 67. stavka 2. Zakona.
 
Nagodbeno vijeće donosi rješenje kojim odlučuje o tome u kojem su iznosu utvrđene, odnosno osporene pojedine tražbine.
 
Ukoliko nije korištena mogućnost da se u tijeku ročišta za utvrđivanje tražbine ospori tražbina, moguće je sukladno članku 30. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi protiv rješenja izjaviti žalba u roku 8 dana. Žalba se podnosi prvostupanjskom tijelu koje je donijelo rješenje, a o njoj odlučuje Ministarstvo financija, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak. Protiv odluke drugostupanjskog tijela može se pokrenuti i upravni spor.
 
Dakle, protiv rješenja o utvrđenju tražbine imate mogućnost koristiti pravne lijekove sukladno navedenom članku.
 

Povratak na prethodnu stranicu