Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba - Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba
Broj klase:423-08/13-01/38
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 04.02.2014
Tumačenje odredbe Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
​Porezna uprava, Središnji ured zaprimila je Vaš dopis u kojemu je zatraženo tumačenje pojma „pokretanje stečaja“ iz članka 39. stavka 4. odnosno pretpostavka iz odredbe članka 49. stavak 1. točka 6. Zakona financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13; dalje u tekstu Zakon).
 
Navedeno se traži iz razloga što je prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe nad dužnikom A d.o.o. odbačen dana 9. travnja 2013. jer je nad dužnikom pokrenut postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka dana 6. veljače 2013. rješenjem Trgovačkog suda A, Stalna služba u A broj 18.St-17/2013.
 
Vezano za predmetno pitanje u nastavku odgovaramo.

 
Člankom 39. stavkom 4. Zakona propisano je da prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe nije dopušten ako je nad dužnikom pokrenut stečajni postupak.

 
Člankom 49. stavkom 1. Zakona taksativno su navedeni razlozi za odbacivanje prijedloga za otvaranje postupka predstečajne nagodbe i pokretanje stečajnog postupka. Tako je točkom 6. istog članka propisano da će nagodbeno vijeće odbaciti prijedlog za predstečajnu nagodbu ako je nad dužnikom pokrenut stečajni postupak.

 
Člankom 50. Zakona propisano je da će nagodbeno vijeće donijeti rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe ako ne postoje postupovne prepreke iz članka 49. Zakona, a ispunjeni su i drugi uvjeti propisani Zakonom.

 
Dakle, iz navedenih odredbi Zakona proizlazi da je zakonodavac kao postupovnu prepreku naveo pokretanje stečajnog postupka a ne otvaranje stečajnog postupka.

 

Sukladno članku 39. stavku 1. Stečajnog zakona (Narodne novine broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12, 133/12), podnošenjem prijedloga vjerovnika pokrenut je stečajni postupak, neovisno o tome što nisu nastupile pravne posljedice stečajnog postupka.

 

Postupak predstečajne nagodbe otvara se donošenjem rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe. Sukladno odredbi članka 68. Zakona, pravne posljedice otvaranja postupka predstečajne nagodbe nastaju od trenutka kad je rješenje o otvaranju postupka objavljeno na web-stranici Financijske agencije.

 

S obzirom da je dužnik podnio nepotpun prijedlog za otvaranje postupaka predstečajne nagodbe 30. siječnja 2013., postupak predstečajne nagodbe nije niti bio pokrenut u vrijeme podnošenja prijedloga vjerovnika za pokretanje stečajnog postupka dana 23. siječnja 2013., znači prije prijedloga dužnika za pokretanje predstečajne nagodbe, stoga je prijedlog dužnika je nedopušten i odbačen sukladno članku 49. stavku 1. točki 6. Zakona.

 
Izmjenama i dopunama Stečajnog zakona (Narodne novine broj 133/12), člankom 4. stavkom 13. i stavkom 14. došlo je do stanovitih izmjena koje su vezane za međusobni odnos stečaja i predstečajne nagodbe.
 
Izmjenama i dopunama Stečajnog zakona propisana je obveza pokretanja stečajnog postupka osim ako je posebnim zakonom propisana obveza pokretanja postupka predstečajne nagodbe. Budući da se uvjeti za predstečajnu nagodbu i stečajni postupak podudaraju a prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi dužnik koji ispunjava uvjete za pokretanje predstečajne nagodbe u obvezi je isti postupak pokrenuti pod prijetnjom prekršajne odgovornosti, može se zaključiti da je postupak predstečajne nagodbe obvezan prije pokretanja stečajnog postupka.

 
Međutim, vjerovnik nije dužan čekati na postupanje dužnika kako bi isti pokrenuo postupak predstečajne nagodbe, već vjerovnik može predložiti otvaranje stečajnog postupka sukladno odredbama Stečajnog zakona, ali s napomenom kako vjerovnik neće moći pokrenuti stečaj u slučaju da je dužnik pokrenuo postupak predstečajne nagodbe.

 

Povratak na prethodnu stranicu