Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/13-01/366
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-03
Zagreb, 13.01.2014
Način obračuna PDV-a kada se obavlja usluga prijevoza dobara poreznom obvezniku iz druge države članice Europske unije

​Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio nam se upitom o načinu obračuna PDV-a u slučaju kada obavlja uslugu prijevoza dobara poreznom obvezniku iz druge države članice Europske unije. U upitu se također napominje da zbog manjka vlastitih kapaciteta navedenu uslugu porezni obveznik ne može obaviti samostalno, te za obavljanje iste mora angažirati drugog poreznog obveznika iz Republike Hrvatske. Zanima ga na koji se način obračunava PDV u navedenom slučaju.

 
U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.
 
Člankom 4. stavkom 1. točkom 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da je predmet oporezivanja PDV-om obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.
 
Nadalje, člankom 17. stavkom 1. Zakona propisano je da se mjestom obavljanja usluga poreznom obvezniku koji djeluje kao takav smatra mjesto sjedišta tog poreznog obveznika. Ako se te usluge obavljaju stalnoj poslovnoj jedinici poreznog obveznika u mjestu koje je različito od mjesta sjedišta poreznog obveznika, mjestom obavljanja usluga smatra se sjedište stalne poslovne jedinice. Ako takvo sjedište ili stalna poslovna jedinica ne postoje, mjestom obavljanja usluga smatra se prebivalište ili uobičajeno boravište poreznog obveznika primatelja usluge.
 
Sukladno navedenom, ako se radi o usluzi prijevoza dobara unutar Europske unije koja se obavlja između dva hrvatska porezna obveznika, porezni obveznik koji obavlja uslugu prijevoza obvezan je na obavljenu uslugu obračunati hrvatski PDV. Obračunani PDV porezni obveznik primatelj usluge može odbiti kao pretporez.
 
Međutim, ako uslugu prijevoza u provozu kroz Republiku Hrvatsku iz neke države članice Europske unije za treću zemlju obavi hrvatski prijevoznik drugom hrvatskom poreznom obvezniku, tada se radi o usluzi provoza kroz Republiku Hrvatsku koja je oslobođena PDV-a u skladu s člankom 44. stavkom 1. točkom 38. Zakona. Stoga će hrvatski prijevoznik u računu, uz ostale elemente propisane člankom 79. stavkom 1. Zakona, staviti napomenu da se radi o usluzi oslobođenoj PDV-a prema članku 44. stavku 1. točki 38. Zakona. Porezni obveznik primatelj takve usluge, kada tu uslugu dalje fakturira talijanskom poreznom obvezniku, primjenjuje odredbe članka 17. stavka 1. Zakona kojim dolazi do prijenosa porezne obveze. Na računu koji ispostavlja talijanskom poreznom obvezniku će to i navesti sukladno odredbama članka 79. stavka 7. Zakona kojim je propisano da u slučaju kada je primatelj dobara ili usluga obvezan platiti PDV isporučitelj u računu mora navesti »prijenos porezne obveze« ili engleski izraz »reverse charge«.

 

Povratak na prethodnu stranicu