Porez na dodanu vrijednost - Tuzemni prijenos porezne obveze
Broj klase:410-19/13-01/712
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-02
Zagreb, 14.02.2014
Usluge održavanja melioracijskih građevina
​Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio nam se upitom u vezi primjene članka 75. stavka 3. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) u slučaju kada obavlja usluge održavanja melioracijskih građevina. Navedene usluge odnose se na poslove uklanjanja drveća, niskog raslinja, te na košnju trave na kanalima za odvodnju i navodnjavanje koji se smatraju objektima niskogradnje.
 
U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.
 
Člankom 75. stavkom 3. točkom a) Zakona i člankom 152. stavkom 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13 i 160/13, u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj obvezan platiti PDV kada mu se obave građevinske usluge kojima se smatraju usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja. Isto se odnosi i na ustupanje osoblja ako ustupano osoblje obavlja građevinske usluge.
 
Odredbama članka 152. stavka 1. točke c) Pravilnika propisano je da se građevinskim uslugama iz članka 75. stavka 3. točke a) Zakona smatraju radovi hortikulturnog uređenja i radovi uređenja okoliša ako se izvode u okviru izgradnje i rekonstrukcije pojedinog građevinskog objekta. Nadalje, odredbama članka 152. stavka 2. točke f) Pravilnika propisano je da se građevinskim uslugama iz članka 75. stavka 3. točke a) Zakona osobito ne smatra hortikulturno uređenje i uređenje okoliša, osim onog navedenog u stavku 1. točki c) toga članka.
 
Iz navedenog proizlazi da porezni obveznik kada obavlja radove uklanjanja drveća, niskog raslinja, košnje trave i slično, primjenjuje prijenos porezne obveze ukoliko se ti radovi izvode u okviru izgradnje ili rekonstrukcije građevinskog objekta, te ukoliko su predviđeni krajobraznim elaboratom, koji je sastavni dio glavnog projekta, odnosno čiji su podaci poslužili za izradu glavnog projekta. U slučaju kada se takve usluge izvode u svrhu održavanja građevina spomenutih u upitu prijenos porezne obveze se ne primjenjuje.
 
Povratak na prethodnu stranicu