Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/13-01/698
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-21
Zagreb, 28.02.2014
Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i trošarine za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije
​Stupanjem na snagu Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i trošarine za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (Narodne novine, broj 160/13, dalje u tekstu: Pravilnik) 1. siječnja 2014. prestao je važiti Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (Narodne novine, broj 79/13).

 

Pravilnikom je detaljnije propisan postupak ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i trošarina (u daljnjem tekstu: porez) pri nabavi dobara, trošarinskih proizvoda, odnosno usluga u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: RH) ili u drugoj državi članici Europske unije (dalje u tekstu: EU) za:  
 
-  službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava te posebnih misija i međunarodnih organizacija sa sjedištem ili predstavništvom u RH,
-  osobne potrebe osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava te posebnih misija, odnosno međunarodnih organizacija, sa sjedištem ili predstavništvom u RH, kao i članova njihovih obitelji koji žive u zajedničkom kućanstvu,
- institucije i tijela EU sa sjedištem u RH, institucije i tijela EU sa sjedištem u RH, 
-  potrebe oružanih snaga drugih država članica Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (NATO) ili civilnog osoblja koje ih prati ili za opskrbu njihovih menzi i kantina.
 
Također, Pravilnikom je propisan i postupak ovjere propisanih obrazaca i dokumenata za:
 
-  diplomatska i konzularna predstavništva te posebne misije i međunarodne organizacije sa sjedištem ili predstavništvom u RH koja nabavljaju dobra, trošarinske proizvode ili usluge u drugoj državi članici EU,
-  institucije i tijela EU sa sjedištem u RH koje nabavljaju dobra, trošarinske proizvode ili usluge u RH ili u drugoj državi članici EU.
 
U nastavku dajemo prikaz postupka predmetnog oslobođenja u odobravanju kojeg sudjeluje Porezna uprava, Područni ured Zagreb, odnosno Carinska uprava, Područni carinski ured Zagreb obzirom da je predmetno oslobođenje propisano i za trošarinske proizvode.

 

1. UVOZ

 

Oslobođenje od plaćanja poreza pri uvozu ostvaruje se izravno pri uvozu dobara za službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava te posebnih misija sa sjedištem u RH i međunarodnih organizacija odnosno predstavništava međunarodnih organizacija koje kao takve priznaje RH u okviru njihovog djelovanja u RH kao i za osobne potrebe osoblja tih predstavništava, misija i organizacija, kao i članova njihovih obitelji. Navedeno oslobođenje ostvaruje se putem Potvrde o izravnom oslobođenju koju sukladno odredbama članka 1. stavka 2. Pravilnika izdaje Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Diplomatski protokol na Obrascu IOU. Potvrda je sastavni dio Pravilnika, a otisnuta je na hrvatskom jeziku i dostupna je na internetskim stranicama Porezne uprave (www.porezna-uprava.hr - izbornik Obrasci).
 Izravno oslobođenje od plaćanja poreza pri uvozu motornih vozila ostvaruje se temeljem obrasca za motorna vozila kojeg izdaje Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.
 
2. DIPLOMATSKA I KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA, POSEBNE MISIJE TE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE SA SJEDIŠTEM ILI PREDSTAVNIŠTVOM U RH
 
Od 1. siječnja 2014. oslobođenje od plaćanja poreza za isporuke dobara, trošarinskih proizvoda, odnosno za obavljene usluge u RH navedene osobe ostvaruju putem povrata podnošenjem Zahtjeva za povrat PDV-a i trošarine (dalje u tekstu: zahtjev za povrat poreza) Ministarstvu za vanjske i europske poslove, Diplomatskom protokolu na Obrascu P-DIP čiji je oblik i sadržaj sastavni dio Pravilnika. Obrazac je otisnut na hrvatskom i engleskom jeziku i dostupan je na internetskim stranicama Porezne uprave (www.porezna-uprava.hr - izbornik Obrasci). Obrazac P-DIP potrebno je podnijeti u dva primjerka kako bi jedan primjerak zaprimljenog obrasca Diplomatski protokol vratio podnositelju zahtjeva.
 
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Diplomatski protokol po primitku zahtjeva za povrat poreza utvrđuje je li podnositelj zahtjeva osoba koja ima pravo na povrat poreza te je li ispunjen uvjet uzajamnosti.
Ako Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Diplomatski protokol utvrdi da uvjet uzajamnosti sa zemljom šiljateljicom nije utvrđen, oslobođenje od plaćanja poreza pri nabavi dobara, odnosno trošarinskih proizvoda ili usluga u RH ostvaruje se putem povrata pod uvjetom da je ukupna vrijednost isporuke veća od 740,00 kuna, uključujući PDV, po jednom računu. Isto ograničenje odnosi se i na međunarodne organizacije osim ako međunarodnim ugovorom koji obvezuje RH nije drugačije određeno. Navedeno vrijednosno ograničenje ne odnosi se na isporuke goriva za pogon prijevoznih sredstava.
 
Obzirom da je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Diplomatski protokol od 1. srpnja 2013. obustavilo ovjeravanje zahtjeva za oslobođenje od plaćanja PDV-a diplomatskim i konzularnim predstavništvima i posebnim misijama akreditiranim u RH te predstavništvima međunarodnih organizacija u RH kao i članovima njihovog osoblja napominjemo da je prijelaznim odredbama članka 14. stavka 4. Pravilnika propisano da se na isporuke dobara i obavljene usluge u prosincu 2013. primjenjuju odredbe Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (Narodne novine, broj 79/13) koji je bio na snazi do 31. prosinca 2013.  
Iznimno, za račune koji su izdani do 31. prosinca 2013. za koje nije ostvareno izravno oslobođenje prema odredbama Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (Narodne novine, broj 79/13) moguće je zatražiti povrat poreza prema odredbama članka 3. Pravilnika i prije roka za podnošenje zahtjeva za povrat za prvo tromjesečje 2014. (od 1. travnja 2014.) uz izjavu osobe koja ima pravo na oslobođenje da po tim računima nije već ostvareno izravno oslobođenje od plaćanja poreza kod isporučitelja. Ako se priloženi računi odnose na alkohol, alkoholna pića i pivo, u izjavi mora uz trgovački naziv tih proizvoda biti naveden i volumni udio alkohola iskazan u % vol.
 Navedenu izjavu ovjerava diplomatsko, odnosno konzularno predstavništvo, posebna misija te predstavništvo međunarodne organizacije u RH.
Napominjemo da podnositelj zahtjeva za povrat poreza za račune koji su izdani do 31. prosinca 2013. a odnose se na trošarinske proizvode za koje nije ostvareno izravno oslobođenje, popunjava na Obrascu P-DIP podatke vezane za PDV (stupce 6., 7. i 8.), a ne popunjava stupce 9., 10., 11., 12. i 13.
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Diplomatski protokol dostavlja zahtjev za povrat poreza Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb zajedno sa izvornicima računa temeljem kojih podnositelj zahtjeva ima pravo na povrat poreza (one račune za koje podnositelj zahtjeva nema pravo na povrat poreza Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Diplomatski protokol vratit će podnositelju zahtjeva). Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Diplomatski protokol navedene račune provjerit će u što kraćem roku, nakon čega će Porezna uprava, Područni ured Zagreb po primitku zahtjeva za povrat poreza utvrditi osnovanost zahtjeva.
 
Porezna uprava, Područni ured Zagreb po primitku zahtjeva za povrat poreza utvrđuje:
- jesu li zahtjevu za povrat poreza priloženi izvornici računa navedenih u zahtjevu te
- jesu li priloženi računi izdani u skladu sa člankom 79. Zakona odnosno ako se radi o  trošarinskim proizvodima je li priložen zaseban račun za trošarinske proizvode te imaju li računi za  alkohol, alkoholna pića i pivo iskazan % vol.
 
Račune za trošarinske proizvode i zahtjev za povrat poreza Porezna uprava, Područni ured Zagreb dostavlja Carinskoj upravi, Područnom carinskom uredu Zagreb radi utvrđivanja iznosa trošarine koji će odobriti, odnosno odbiti izvršavanje povrata trošarine po tim računima.
Carinska uprava, Područni carinski ured Zagreb navedene račune vratit će Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb zajedno sa iznosima trošarine odobrenima za povrat kako bi Porezna uprava, Područni ured Zagreb donijela rješenje o povratu PDV-a i trošarine.
Nakon toga Porezna uprava, Područni ured Zagreb donosi rješenje o povratu poreza te izvršava povrat poreza najkasnije u roku 10 dana od donošenja rješenja uplatom u kunama na bankovni račun otvoren u RH kojeg je podnositelj zahtjeva naveo u zahtjevu za povrat poreza.
 
Također napominjemo da Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Diplomatski protokol ovjerava Potvrdu o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i/ili trošarine iz Priloga II. Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 282/2011 od 15. ožujka 2011. kao i narudžbenicu koje Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, Diplomatskom protokolu podnose diplomatska i konzularna predstavništva, posebne misije te međunarodne organizacije, sa sjedištem ili predstavništvom u RH, odnosno osoblje tih predstavništava, odnosno organizacija u slučaju ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja poreza pri nabavi dobara, odnosno trošarinskih proizvoda ili usluga u drugoj državi članici EU. Postupak ovjere Potvrde, odnosno postupak kojeg u navedenom slučaju obavlja Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Diplomatski protokol propisan je odredbama članka 6. Pravilnika.
Kada osoba koja ostvaruje pravo na oslobođenje od plaćanja poreza nabavlja trošarinske proizvode u drugoj državi članici EU, drugi primjerak Potvrde o oslobođenju isporučitelj prilaže uz tiskanu inačicu elektroničkog trošarinskog dokumenta (engl. e-AD) kojeg je podnio putem EMCS sustava ili uz komercijalni dokument koji sadrži jedinstvenu referentnu oznaku (engl. ARC odnosno jedinstvena referentna oznaka podnesenog elektroničkog trošarinskog dokumenta), a koji dokumenti prate pošiljku odnosno kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine.
Ako se nabavljaju trošarinski proizvodi koji su u drugoj državi članici EU već pušteni u potrošnju, tada isporučitelj  drugi primjerak Potvrde o oslobođenju prilaže uz dokument koji u skladu sa posebnim propisom uređuje trošarine u toj državi članici, a koji dokumenti prate pošiljku odnosno kretanje tih trošarinskih proizvoda.
 
U slučaju kada trošarinske proizvode iz druge države članice EU prima u sustavu odgode plaćanja trošarine osoba koja ostvaruje pravo na oslobođenje od plaćanja trošarine, ista je u obvezi  potvrditi primitak trošarinskih proizvoda podnošenjem Obavijesti o primitku koju dostavlja Carinskoj upravi, Područnom carinskom uredu najkasnije petog radnog dana nakon primitka trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine radi unosa u EMCS sustav. Carinska uprava, Područni carinski ured temeljem dostavljene obavijesti unosi Potvrdu o primitku za predmetnu pošiljku putem EMCS sustava (IE818) i na taj način zatvara kretanje.
Ogledni primjerak Obavijesti o primitku nalazi se u prilogu ove upute.
Osoba koja ostvaruje oslobođenje od plaćanja poreza dužna je presliku potvrde čuvati zajedno s računom za nabavljena dobra odnosno trošarinske proizvode ili usluge u rokovima određenim posebnim propisom.
 
3. DIPLOMATSKA I KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA, POSEBNE MISIJE TE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE SA SJEDIŠTEM ILI PREDSTAVNIŠTVOM U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI EU
 
Ako diplomatska i konzularna predstavništva, posebne misije, međunarodne organizacije te njihovo diplomatsko i administrativno te tehničko osoblje sa sjedištem u drugoj državi članici EU nabavljaju dobra, odnosno trošarinske proizvode ili usluge od obveznika PDV-a u RH ili kod ovlaštenih držatelja trošarinskih skladišta u RH, izravno oslobođenje od plaćanja poreza ostvaruju na način da isporučitelju dostave ovjereni primjerak potvrde o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i/ili trošarine iz Priloga II. Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 282/2011 od 15. ožujka 2011. koju je ovjerilo nadležno tijelo države u kojoj imaju sjedište. Prijevod navedene potvrde za isporučitelje u RH dostupan je na internetskim stranicama Porezne uprave (www.porezna-uprava.hr- izbornik Obrasci).
 
Ako se trošarinski proizvodi otpremaju u sustavu odgode plaćanja trošarine primatelju u drugoj državi članici EU koji je oslobođen od plaćanja trošarine, ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta u RH dužan je podnijeti za predmetnu pošiljku elektronički trošarinski dokument putem EMCS sustava. Kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine mora pratiti i potvrda o oslobođenju, pa je stoga primatelj potvrdu o oslobođenju, ovjerenu u skladu sa zakonodavstvom države članice odredišta, obvezan dostaviti pošiljatelju/isporučitelju u RH prije otpreme.
 
Pošiljatelj u RH navodi u nacrtu e-TD-a (IE815), kojeg podnosi putem EMCS sustava, između ostalog, u polju 1a šifru odredišta „5 = izuzeti primatelj“ te u polju 6 Primatelj – dodatni podaci šifru države članice odredišta i serijski broj potvrde o oslobođenju (ako je naveden u potvrdi). Količine navedene u e-TD-u moraju odgovarati količinama navedenim u potvrdi o oslobođenju. U slučaju otkazivanja e-TD-a potvrda o oslobođenju od plaćanja trošarine može se ponovno koristiti.
 
Kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine, a koje pošiljatelj u RH otprema „izuzetom primatelju“ u drugoj državi članici EU, mora biti popraćeno potvrdom o oslobođenju (ovjereni original) i tiskanom inačicom elektroničkog trošarinskog dokumenta ili komercijalnog dokumenta koji sadrži jedinstvenu referentnu oznaku. Pošiljatelj u RH dužan je osigurati navedene dokumente koji prate pošiljku te je u obvezi čuvati presliku potvrde o oslobođenju zajedno sa računom kao i potvrdu o primitku trošarinskih proizvoda.
 
Izravno oslobođenje od plaćanja trošarine ostvaruje se pri nabavi trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u RH samo ako se ostvaruje istovremeno i oslobođenje od plaćanja PDV-a. Isporučitelj ispostavlja račun koji mora sadržavati podatke propisane člankom 79. Zakona kao i podatke navedene u točki 2. ove upute u vezi sadržaja računa  te serijski broj navedene Potvrde.
Isporučitelj koji je isporučio trošarinski proizvod pušten u potrošnju u RH obvezan je primjerak ovjerene potvrde, uz račun i potvrdu o primitku trošarinskih proizvoda (dokaz o preuzimanju trošarinskih proizvoda od isporučitelja u RH), dostaviti nadležnom carinskom uredu zajedno sa pismenim zahtjevom za povrat trošarine. Isporučitelj je obvezan čuvati primjerak Potvrde zajedno s računom, a kod trošarinskih proizvoda i Potvrdu o primitku trošarinskih proizvoda.
 
4. INSTITUCIJE I TIJELA EU SA SJEDIŠTEM U RH
 
4.1. Nabava dobara, trošarinskih proizvoda ili usluga u RH
 
Izravno oslobođenje od plaćanja poreza pri nabavi dobara odnosno trošarinskih proizvoda ili usluga u RH ostvaruje se pod uvjetom da vrijednost tih dobara, odnosno trošarinskih proizvoda ili usluga iznosi najmanje 740,00 kuna po jednom računu, uključujući porez, a isporučitelju se dostavlja ovjerena narudžbenica u kojoj je napomena o pravu na porezno oslobođenje te pozivanje na Sporazum između Republike Hrvatske i Europske unije o provedbi protokola o povlasticama i imunitetima Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine – međunarodni ugovori, broj 7/12).
Narudžbenicu je potrebno podnijeti na ovjeru u tri primjerka Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb koji ovjerava navedenu narudžbenicu stavljanjem datuma, pečata te potpisa ovlaštene osobe. Tri primjerka narudžbenice potrebna su obzirom da se jedan primjerak uručuje podnositelju narudžbenice, a Porezna uprava, Područni ured Zagreb zadržava drugi primjerak narudžbenice u svrhu evidencije. U slučaju da se narudžbenica odnosi na trošarinske proizvode Porezna uprava, Područni ured Zagreb dostavlja treći primjerak narudžbenice Carinskoj upravi, Područnom carinskom uredu Zagreb.
U slučaju da ukupna vrijednost isporuke navedena u narudžbenici ne prelazi iznos od 740,00 kuna, odnosno ukoliko u narudžbenici nema napomene o pravu na porezno oslobođenje Porezna uprava, Područni ured Zagreb odbit će ovjeru takve narudžbenice.
 
4.2. Nabava dobara, trošarinskih proizvoda ili usluga u drugim državama članicama EU
 
Ako se pravo na izravno oslobođenje od plaćanja poreza pri nabavi dobara, odnosno trošarinskih proizvoda ili usluga ostvaruje u drugoj državi članici EU isporučitelju u drugoj državi članici podnosi se ovjerena Potvrda o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i/ili trošarine iz Priloga II. Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 282/2011 od 15. ožujka 2011. (navedena Potvrda dostupna je na internetskim stranicama Porezne uprave na hrvatskom i engleskom jeziku: www.porezna-uprava.hr - izbornik Obrasci) koju ovjerava Porezna uprava, Područni ured Zagreb ispunjavanjem polja 6. Potvrde. Ako su u polju 5. Potvrde navedeni i trošarinski proizvodi, potrebno je zatražiti od Carinske uprave, Područnog carinskog ureda Zagreb očitovanje ispunjavaju li ti proizvodi uvjete za oslobođenje od plaćanja trošarine te nakon dobivenog očitovanja Porezna uprava, Područni ured Zagreb može ovjeriti navedenu Potvrdu. Porezna uprava, Područni ured Zagreb zadržava presliku ovjerene Potvrde u svrhu evidencije, a ako se radi i o trošarinskim dobrima, presliku Potvrde dostavlja Carinskoj upravi, Područnom carinskom uredu Zagreb.
 
5. INSTITUCIJE I TIJELA EU SA SJEDIŠTEM U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI EU/TREĆOJ ZEMLJI
 
Ako institucije ili tijela EU sa sjedištem u drugoj državi članici EU, odnosno sa sjedištem u trećoj zemlji nabavljaju dobra, odnosno trošarinske proizvode ili usluge u RH tada se izravno oslobođenje od plaćanja poreza ostvaruje na način da ta tijela isporučitelju dostave ovjereni primjerak potvrde o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i/ili trošarine iz Priloga II. Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 282/2011 od 15. ožujka 2011. koju je ovjerilo nadležno tijelo države u kojoj imaju sjedište (navedena Potvrda dostupna je na internetskim stranicama Porezne uprave na hrvatskom i engleskom jeziku: www.porezna-uprava.hr - izbornik Obrasci).
Izravno oslobođenje od plaćanja trošarine ostvaruje se pri nabavi trošarinskih proizvoda puštenih u potrošnju u RH samo ako se ostvaruje istovremeno i oslobođenje od plaćanja PDV-a. Isporučitelj ispostavlja račun koji mora sadržavati podatke propisane člankom 79. Zakona kao i podatke navedene u točki 2. ove upute u vezi sadržaja računa te serijski broj navedene Potvrde. Isporučitelj koji je isporučio navedenom tijelu trošarinski proizvod koji je pušten u potrošnju u RH obvezan je primjerak ovjerene Potvrde, uz račun i potvrdu o primitku trošarinskih proizvoda (dokaz o preuzimanju trošarinskih proizvoda od isporučitelja), dostaviti nadležnom carinskom uredu zajedno sa pismenim zahtjevom za povrat trošarine.
Isporučitelj je obvezan čuvati primjerak Potvrde zajedno s računom, a kod trošarinskih proizvoda i Potvrdu o primitku trošarinskih proizvoda.
 
6. ORUŽANE SNAGE DRUGIH DRŽAVA ČLANICA ORGANIZACIJE SJEVERNOATLANTSKOG UGOVORA (NATO)
 
Postupak ostvarivanja izravnog oslobođenja od plaćanja poreza na isporuke dobara, trošarinskih proizvoda ili usluga obavljenih u RH za potrebe oružanih snaga drugih država članica NATO-a te civilnog osoblja koje ih prati kao i za opskrbu njihovih menza i kantina nije se bitno mijenjao. I dalje kupac koji ostvaruje nabavu oslobođenu poreza isporučitelju mora podnijeti potvrdu nadležnog državnog tijela koje je nositelj provedbe ugovora (Ministarstvo obrane). Postupak je propisan člankom 12. Pravilnika.
 
7. ZABRANA OTUĐENJA DOBARA I TROŠARINSKIH PROIZVODA
 
Dobra, odnosno trošarinski proizvodi koja su predmet oslobođenja od plaćanja poreza, nije dozvoljeno otuđiti, dati na uporabu drugim osobama ili na drugi način koristiti u druge svrhe (u daljnjem tekstu: otuđenje) prije isteka 3 godine od datuma nabave, dok se porez ne plati.
Ako osoba koja ima pravo na oslobođenje od plaćanja poreza otuđi dobra prije tog roka, dužna je to prijaviti Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb kako bi se utvrdila obveza plaćanja poreza te je dužna platiti utvrđeni iznos poreza. U slučaju da se radi o trošarinskom proizvodu, Porezna uprava, Područni ured Zagreb obavještava o navedenome Carinsku upravu, Područni carinski ured Zagreb kako bi se odredio iznos trošarine koji treba platiti.
Iznimno, porez se ne plaća ako je otuđenje posljedica službenog razrješenja ili smrti osobe koja ima pravo na oslobođenje od plaćanja poreza ili ako dobro otuđi član obitelji osobe koja ima pravo na oslobođenje, a koji prestaje boraviti u RH zbog prijevremenog razrješenja ili smrti osobe koja je imala pravo na oslobođenje od plaćanja poreza.
U slučaju da se dobro, odnosno trošarinski proizvod, koje je prvotno nabavljeno uz primjenu oslobođenja od plaćanja poreza propisanog Zakonom o porezu na dodanu vrijednost i Zakonom o trošarinama (Narodne novine, broj 22/13, 32/13 i 81/13), prodaje osobama koje također imaju pravo na oslobođenje od plaćanja poreza sukladno navedenim zakonima, takvo otuđenje oslobođeno je plaćanja poreza.

 

Povratak na prethodnu stranicu