Opći porezni zakon - Obveza čuvanja porezne tajne
Broj klase:410-01/14-01/750
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-3
Zagreb, 17.03.2014
Dostava podataka kojima raspolaže Porezna uprava

​Porezni obveznik iz dostavnog popisa uputio je predstavku na mišljenje Područnog ureda Zagreb, KLASA: 410-01/14-01/441, URBROJ: 513-07-01/14-2 od 25. veljače 2014. godine, kojim mu je odbijen zahtjev za dostavom podataka o tome je li društvo N.G.B. d.o.o. koristilo pravo na odbitak pretporeza po računu koji mu je izdao navedeni porezni obveznik. U predstavci se navodi da porezna tajna u navedenom slučaju ne bi bila povrijeđena jer su porezni obveznik iz dostavnog popisa i društvo N.G.B. d.o.o. bili u poslovnom odnosu te da zbog nemogućnosti naplate računa pokreću sudski postupak.

Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.

Odredbom članka 8. stavka 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13, u daljnjem tekstu: OPZ) propisano je da je Porezno tijelo dužno kao poreznu tajnu čuvati sve podatke koje porezni obveznik iznosi u poreznom postupku te sve druge podatke u vezi s poreznim postupkom kojima raspolaže.
Sukladno članku 8. stavku 5. točki 6. OPZ-a obveza čuvanja porezne tajne nije povrijeđena ako se podaci daju na zahtjev drugog tijela javne vlasti koje po službenoj dužnosti traži podatke nužne za ostvarivanje prava pred tim tijelom povodom zahtjeva stranke u postupku, a koje bi inače stranka trebala sama pribaviti.
Slijedom navedenog, na podneseni zahtjev tužitelja, odnosno punomoćnika tužitelja za dostavom podataka o tome je li tuženik koristio pravo na odbitak pretporeza Porezna uprava temeljem odredbi članka 8. stavka 1. OPZ-a ne može postupiti sukladno zahtjevu, već će navedene podatke dostaviti po zahtjevu suda.

Povratak na prethodnu stranicu