Dvostruko oporezivanje - Ugovor
Broj klase:410-01/14-01/706
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-02
Zagreb, 26.02.2014
Primjena Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu

Porezni obveznik, trgovačko društvo iz Zagreba, zatražilo je tumačenje međunarodnog ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine u dijelu koji se odnosi na odredbe koje reguliraju pitanje stalne poslovne jedinice i oporezivanja dohotka od nesamostalnog rada radnika izaslanih na rad na gradilište u Bosni i Hercegovini.
 
U upitu se navodi da trgovačko društvo ima izaslane radnike u Bosni i Hercegovinu. Primatelji dohotka od nesamostalnog rada trenutno u Bosni i Hercegovini borave dulje od 183 dana te hrvatsko trgovačko društvo želi utvrditi porezni tretman primatelja dohotka od nesamostalnog rada u Bosni i Hercegovini.
 
Isto tako trgovačko društvo postavilo je pitanje vezano za porezni tretman stalne poslovne jedinice. Naime hrvatsko društvo obavlja građevinske radove na hotelu, društvo je vlasnik hotela, u razdoblju koje je kraće od dvanaest mjeseci.
 
U nastavku odgovaramo:
 
U ovom slučaju, u primjeni je Ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu („Narodne novine - Međunarodni ugovori“ br. 2/05), u daljnjem tekstu: Ugovor, koji čini dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske i po pravnoj je snazi iznad zakona te su njegove odredbe obvezujuće.
 
Člankom 5. stavkom 1. Ugovora propisano je da za svrhe ovog Ugovora izraz "stalna poslovna jedinica" označava stalno mjesto poslovanja putem kojega se poslovanje društva obavlja u cijelosti ili djelomično.
 
U stavku 2. članka 5. propisano je da izraz "stalna poslovna jedinica" uključuje posebno: a) mjesto uprave; b) podružnicu; c) ured; d) tvornicu; e) radionicu, i f) rudnik, naftni ili plinski izvor, kamenolom ili bilo koje drugo mjesto iskorištavanja prirodnih bogatstava.
 
Nadalje, člankom 5. stavkom 3. propisano je da gradilište ili građevinski ili montažni projekt čine stalnu poslovnu jedinicu samo ako traju dulje od dvanaest mjeseci.
 
Sukladno točci 17. Komentara članka 5. stavka 3. OECD-ovog Modela ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, vezano za primjenu stavka 3. članka 5. Ugovora,  gdje je dodatno elaborirana primjena samih Ugovora može se zaključiti da izraz „gradilište, građevinski ili montažni projekt“ uključuje ne samo izgradnju zgrade nego i cesta, mostova ili kanala, obnovu zgrada (koja uključuje nešto više od održavanja ili preuređenja), cesta, mostova ili kanala, polaganje cjevovoda, iskope i jaružanje. Isto tako točkom 19. Komentara članka 5. stavka 3. OECD-ovog Modela ugovora propisano je da gradilište postoji od datuma kada izvođač započne s radovima, što uključuje i sve pripreme radove u državi u kojoj se nalazi gradilište.
 
Vezano za pitanje poreznog tretmana dohotka od nesamostalnog rada člankom 15. Ugovora propisano je da se plaće i druga slična primanja, koje rezident države ugovornice ostvari nesamostalnim radom, oporezuju samo u toj državi, osim ako je riječ o nesamostalnom radu u drugoj državi ugovornici. Ako se radi o takvom nesamostalnom radu, primanja koja se od toga ostvaruju mogu se oporezivati u toj drugoj državi.
 
Odredbama članka 15. stavka 2. Ugovora propisano je da se neovisno o odredbama članka 15. stavka 1. Ugovora, primanja koja rezident države ugovornice ostvaruje od nesamostalnog rada u drugoj državi ugovornici oporezuju samo u prvospomenutoj državi ako:  a) primatelj boravi u drugoj državi u razdoblju ili razdobljima koja ne traju duže od ukupno 183 dana u bilo kojem dvanaestomjesečnom razdoblju koje počinje ili završava u predmetnoj poreznoj godini, i b) primanja se isplaćuju od strane ili u ime poslodavca koji nije rezident druge države, i c) primanje ne tereti stalnu poslovnu jedinicu ili stalno sjedište koje poslodavac ima u toj drugoj državi.
 
Shodno gore navedenome, mišljenja smo da obnova hotela potpada pod definiciju izraza „gradilište, građevinski ili montažni projekt koji uključuje nešto više od održavanja ili preuređenja“ te shodno tome možemo tvrditi da ukoliko gradilište ili građevinski ili montažni projekt (koji uključuje nešto više od održavanja ili preuređenja) u Bosni i Hercegovini traje kraće od dvanaest mjeseci od datuma kada izvođač započne s radovima, što uključuje i sve pripremne radove u državi u kojoj se nalazi gradilište, ne može se govoriti o postojanju stalne poslovne jedinice hrvatskog društva u Bosni i Hercegovini.
 
Isto tako smatramo da će za hrvatsko društvo, vlasnika hotela, nastati stalna poslovna jedinica onog dana kada hotel u vlasništvu hrvatskog društva započne s obavljanjem osnovne djelatnosti, odnosno kada se ispune tri osnova uvjeta iz članka 5. stavka 1. Ugovora, a to su: postojanje mjesta poslovanja, mjesto poslovanja mora biti stalno, i da društvo uz stalno mjesto poslovanja to poslovanje obavlja u cijelosti ili djelomično na tom mjestu poslovanja.
 
Vezano za pitanje poreznog tretmana dohotka od nesamostalnog rada zaposlenika izaslanih na rad u Bosnu i Hercegovinu želimo naglasiti da Republika Hrvatska ima pravo oporezivanja dohotka od nesamostalnog rada sve dok su kumulativno ispunjena tri osnovna uvjeta spomenuta u članku 15. stavku 2. Ugovora. Iz upita hrvatskog društva je vidljivo da izaslani radnici  u Bosni i Hercegovini borave dulje od 183 dana što za posljedicu ima da nisu kumulativno ispunjeni uvjeti iz članka 15. stavka 2. te shodno tome možemo tvrditi da Bosna i Hercegovina ima pravo oporezivanja dohotka od nesamostalnog rada izaslanih radnika.
 
Člankom 2. stavkom 4. Pravilnika o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 - ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13), u daljnjem tekstu: Pravilnika, propisano je da ukoliko se iz tog primitka u tijeku poreznog razdoblja predujam poreza na dohodak plaća u inozemstvu, porezni obveznik rezident Republike Hrvatske nije obvezan plaćati predujam poreza na dohodak u tuzemstvu, ali je obvezan u tom slučaju podnijeti godišnju poreznu prijavu prema članku 39. stavku 2. Zakona („Narodne novine“ broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13), u daljnjem tekstu: Zakon, a Republika Hrvatska kao država rezidentnosti poreznog obveznika će sukladno članku 82. Pravilnika o porezu na dohodak u inozemstvu plaćen porez iz dohotka rezidenta uračunati u tuzemni porez na dohodak. Ako su ispunjeni uvjeti iz članka 2. stavka 4. Pravilnika isplatitelj ili sam porezni obveznik obvezan je pisanim putem izvijestiti Poreznu upravu o obustavi plaćanja predujma poreza na dohodak u tuzemstvu na vlastiti zahtjev, a osobito o: općim podacima o isplatitelju i/ili poreznom obvezniku (OIB, adresa sjedišta, odnosno prebivališta/uobičajenog boravišta), državi u ili iz koje se primitak ostvaruje, izvoru primitka, razdoblju izaslanja za nesamostalni rad i ostalim podacima, s pozivom na ugovor temeljem kojeg se isti oslobađa obveze plaćanja predujmova u tuzemstvu i to po svakom poreznom obvezniku, u roku od 8 dana od dana isplate odnosno naplate tog primitka.
Povratak na prethodnu stranicu