Porez na dodanu vrijednost - Tuzemni prijenos porezne obveze
Broj klase:410-19/14-01/50
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-02
Zagreb, 21.02.2014
Usluge servisa i montaže na benzinskim postajma
​Obratili ste nam se upitom u vezi primjene prijenosa porezne obveze temeljem članka 75. stavka 3. točke a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon), odnosno članka 152. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13 i 160/13, u daljnjem tekstu: Pravilnik). U upitu je postavljeno pitanje primjenjuje li se prijenos porezne obveze u slučaju kada porezni obveznik obavlja usluge servisa i montaže na benzinskim postajama, postavljanja i servisiranja plinskih spremnika, te usluge servisiranja i umjeravanja agregata za istakanje goriva.
U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.
Odredbama članka 75. stavka 3. točke a) Zakona i članka 152. stavka 1. propisano je da je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj obvezan platiti PDV kada mu se obave građevinske usluge kojima se smatraju usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja. Isto se odnosi i na ustupanje osoblja, ako ustupano osoblje obavlja građevinske usluge.
 
Člankom 152. stavkom 1. točkom i) Pravilnika propisano je da se građevinskim uslugama iz članka 75. stavka 3. točke a) Zakona smatraju ugradnja, umjeravanje, probno testiranje, puštanje u rad i slične usluge kada se izvode na uređajima i opremi prilikom izgradnje ili rekonstrukcije građevinskog objekta. Nadalje, odredbama članka 152. stavka 2. točke c) Pravilnika propisano je da se građevinskim uslugama iz članka 75. stavka 3. točke a) Zakona osobito ne smatra periodični ili ne periodični pregled, održavanje, popravak, umjeravanje i ispitivanje već ugrađenih ili montiranih uređaja i opreme.
 
Iz navedenog proizlazi da porezni obveznik kada obavlja usluge na već ugrađenim uređajima i opremi, kao što su spremnici i agregati, ne primjenjuje prijenos porezne obveze, već na takve usluge obračunava PDV po stopi 25%. U vezi s izgradnjom potrošnih materijala, napominjemo da se prijenos porezne obveze ne primjenjuje niti na njihovu isporuku niti na ugradnju.
 
U vezi primjene prijenosa porezne obveze prilikom montaže na benzinskim postajama ne možemo se sa sigurnošću očitovati, obzirom da iz upita nije razvidno obavlja li se usluga montaže opreme prilikom izgradnje ili rekonstrukcije građevinskog objekta. Ukoliko se takva usluga izvodi prilikom izgradnje ili rekonstrukcije građevinskog objekta primjenjuje se prijenos porezne obveze. 
 
Plinoinstalaterskim radovima iz točke 26. Dodatka II. Pravilnika smatraju se radovi ugradnje cjelokupnog plinskog sustava, odnosno plinske instalacije, te usluge poput održavanja i popravaka dijelova te instalacije koji se ne smatraju opremom (plinski cjevovod i sustav dovoda zraka i odvoda produkata izgaranja). Na navedene se usluge primjenjuje prijenos porezne obveze, dok se na radove ugradnje, umjeravanja i testiranja opreme, poput plinskih trošila, te povezanih uređaja i opreme, prijenos porezne obveze primjenjuje ukoliko se takvi radovi izvode u okviru izgradnje ili rekonstrukcije građevinskog objekta, kako je i propisano člankom 152. stavkom 1. točkom i) Zakona.
 
Povratak na prethodnu stranicu