Opći porezni zakon - Porezne prijave
Broj klase:410-01/14-01/798
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 05.03.2014
Način zaprimanja porezne prijave

 

​Postavili ste nam upit o načinu zaprimanja poreznih prijava odnosno mogu li se prijave poreza na dohodak zaprimati putem telefaksa i elektroničkom poštom.
 
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku kako slijedi.
 
Odredbom članka 63. stavka 1. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“, broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13, u nastavku: OPZ) propisano je da se porezna prijava podnosi se na obrascu. Oblik i sadržaj obrasca porezne prijave utvrđuje se posebnim zakonom ili provedbenim propisom donesenim na temelju zakona. Ako je propisano, porezni obveznik u poreznoj prijavi porez obračunava sam (obračunska prijava).
 
Pravilnikom o podnošenju poreznih prijava i drugih podataka elektroničkim putem (Narodne novine, broj 51/11 i 62/11 - ispravak) propisane su porezne prijave ili drugi podaci potrebni za oporezivanje koje Poreznoj upravi obvezno podnose porezni obveznici iz članka 63. stavka 6. OPZ-a elektroničkim putem, korištenjem sustava elektroničkog servisa Porezne uprave (sustav ePorezna):
1. porezni obveznici koji su razvrstani u srednje ili velike poduzetnike u smislu odredaba Zakona o računovodstvu,
2. svi obveznici poreza na dodanu vrijednost.
 
Odredbama članka 2. stavka 2. Pravilnika o podnošenju poreznih prijava i drugih podataka elektroničkim putem propisano je da su porezni obveznici iz članka 63. stavka 6. OPZ-a obvezni podnositi elektroničkim putem sve  prijave i izvješća za koje postoji mogućnost njihovog podnošenja korištenjem sustava ePorezna, a osobito:
-    prijavu poreza na dodanu vrijednost za obračunsko razdoblje u obliku elektroničkog obrasca  ePDV,
- konačni obračun poreza na dodanu vrijednost u obliku elektroničkog obrasca ePDV-K,
- prijavu poreza na dobit za porezno razdoblje u obliku elektroničkog obrasca ePD,
- obračun spomeničke rente u obliku elektroničkog obrasca eSR,
- obračun članarine turističkoj zajednici u obliku elektroničkog obrasca eTZ,
-     mjesečno izvješće o primicima od nesamostalnog rada (plaći i mirovini), porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja u obliku elektroničkog obrasca eID.
 
Odredbama članka 63. stavcima 7., 8. i 9. OPZ-a propisano je da u elektroničkom obliku porezne prijave, koju porezni obveznici podnose elektroničkim putem, obvezno se navode podaci propisani zakonom i posebnim propisom za poreznu prijavu kada se podnosi na propisanom obrascu u papirnatom obliku. Ako se porezna prijava podnosi elektroničkim putem, na istovjetan način podnose se prilozi koji se obvezno prilažu uz poreznu prijavu i koji moraju biti istovjetni izvornim ispravama ili dokumentima. Porezne prijave dostavljene elektroničkim putem s naprednim elektroničkim potpisom smatrat će se vlastoručno potpisanim.
 
         Ministarstvo financija – Porezna uprava objavljuje na svojim web-stranicama tehničke preduvjete za potrebe elektroničke komunikacije s Poreznom upravom, a porezni obveznici moraju osigurati ispunjenje objavljenih tehničkih preduvjeta potrebnih radi podnošenja poreznih prijava i drugih podataka elektroničkim putem. Ministarstvo financija – Porezna uprava osigurat će potrebnu programsku podršku (aplikativni softver) radi zaprimanja poreznih prijava i drugih podataka elektroničkim putem u Poreznoj upravi.
 
            Porezni obveznici kod podnošenja poreznih prijava i drugih podatka elektroničkim putem moraju koristiti kvalificirane poslovne certifikate koje je izdala ovlaštena pravna osoba registrirana za izdavanje certifikata i elektroničke sustave uspostavljene isključivo u svrhu prijenosa podataka. Na zahtjev poreznog tijela, porezni obveznik mora omogućiti pristup i preuzimanje dokumenata u elektroničkom obliku koji su pohranjeni na njegovom računalnom sustavu. Putem sustava ePorezna podnose se i prilozi koji se obvezno podnose uz poreznu prijavu ili izvješće.
Slijedom navedenoga, Pravilnikom o podnošenju poreznih prijava i drugih podataka elektroničkim putem nije propisana obveza dostavljanja prijave poreza na dohodak u elektroničkom obliku, korištenjem sustava ePorezna za porezne obveznike iz članka 63. stavka 6. OPZ-a, a navedenim Pravilnikom nije propisana ni mogućnost takvog načina podnošenja prijave poreza na dohodak.
U svezi mogućnosti podnošenja prijave poreza na dohodak putem telefaksa napominjemo da je odredbom članka 4. OPZ-a propisana supsidijarna primjena odredaba Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj  47/09, u nastavku: ZUP), što znači da se u poreznom postupku na ono što nije propisano odredbama OPZ-a primjenjuju odredbe ZUP-a.
Prema članku 71. stavka 1. ZUP-a podnescima u postupku smatraju se zahtjevi, prijedlozi, ispunjeni obrasci, prijave, molbe, žalbe, predstavke, prigovori, obavijesti, priopćenja te drugi podnesci kojima se stranke obraćaju javnopravnim tijelima u vezi s određenom upravnom stvari.
Odredbom članka 71. stavka 3. ZUP-a propisano je da se podnesci javnopravnom tijelu mogu predati neposredno u pisanom obliku, poslati poštom, dostaviti u obliku elektroničke isprave izrađene sukladno zakonu ili usmeno izjaviti na zapisnik dok je odredbom članka 71. stavka 5. propisano da podnesak potpisuje stranka, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje stranke. 
Slijedom navedenoga, podnesci moraju biti potpisani, a navedenom odredbom članka 71. stavka 3. ZUP-a nije predviđena mogućnost predaje telefaksom.

 

Kad podnesak sadržava kakav nedostatak koji onemogućuje postupanje po podnesku odnosno ako je podnesak nerazumljiv ili nepotpun, službena osoba zaključkom će upozoriti na to stranku i odredit će rok u kojem je stranka dužna otkloniti nedostatak, uz upozorenje na pravne posljedice ako to u određenom roku ne učini sukladno članku 73. ZUP-a. Ako se nedostaci ne otklone u određenom roku, a po podnesku se ne može postupiti, službena osoba rješenjem će odbaciti podnesak.
Povratak na prethodnu stranicu