Ostalo - Druga mišljenja
Broj klase:410-01/14-01/03
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 24.01.2014
Lista dužnika - odgovor na upit

​Jedinstveni upravni odjel, kao tijelo gradske uprave (grad je jedinica lokalne samouprave), postavio je upit može li, sukladno važećim zakonskim odredbama, na svojim internetskim stranicama objaviti popis svojih dužnika (pravnih i fizičkih osoba prema kojima ima dospjela nenaplaćena novčana potraživanja ovisno o vrsti poreza kao i visinu dugovanog iznosa).
Slijedom navedenog upita u nastavku odgovaramo.    
 
         Člankom 8. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“, broj 147/08, 18/11 i 78/12, 136/12, 73/13, u daljnjem tekstu: OPZ) uređen je pravni institut porezne tajne. Odredbom članka 8. stavka 1. jasno je definiran pojam porezne tajne na način da se poreznom tajnom smatraju svi podaci koje porezni obveznik iznosi u poreznom postupku te svi drugi podaci u vezi s poreznim postupkom kojima porezno tijelo raspolaže. Iz navedene odredbe proizlazi da su svi podaci iz poreznog postupka porezna tajna, neovisno o tome je li ih sam porezni obveznik prijavio ili iznio tijekom postupka ili ih je saznalo porezno tijelo. Radi provedbe poreznog postupka i utvrđivanja činjeničnog stanja, poreznom tijelu odnosno službenim osobama uključenim u porezni postupak moraju biti poznati navedeni podaci i činjenice. Iznošenjem podataka koji se smatraju poreznom tajnom može se nanijeti znatna šteta samom poreznom obvezniku ili njegovu poslovanju pa se ti podaci moraju štititi institutom porezne tajne. Dakle, porezna tajna predstavlja oblik zaštite kojim se priječi objavljivanje službenih podataka u javnosti.

      

           Zakonom o izmjenama i dopunama OPZ-a („Narodne novine“, broj 78/12) koji je stupio na snagu 21. srpnja 2012. godine uvedene su nove odredbe članka 8. prema kojima se neće narušiti institut porezne tajne ako Ministarstvo financija - Porezna uprava bez pristanka poreznog obveznika objavi na svojim internetskim stranicama popis dospjelih i neplaćenih dugova.
 
           Prema članku 8. stavku 7. OPZ-a obveza čuvanja porezne tajne nije povrijeđena ako Ministarstvo financija – Porezna uprava bez pristanka poreznog obveznika objavi na svojim internetskim stranicama popis dospjelih i neplaćenih dugova po osnovi poreza na dodanu vrijednost, poreza na dobit, poreza na dohodak i prireza, doprinosa za obvezna osiguranja, posebnog poreza na naftne derivate, posebnog poreza na duhanske prerađevine, posebnog poreza na pivo, posebnog poreza na kavu, posebnog poreza na bezalkoholna pića, poreza na promet nekretnina te po osnovi carina.
 
                     Slijedom navedenog, jedinice lokalne samouprave nisu ovlaštene na svojim internetskim  stranicama objavljivati popis dospjelih i neplaćenih dugova po osnovi potraživanja koja same utvrđuju i naplaćuju.
 

Povratak na prethodnu stranicu