Porez na dodanu vrijednost - Ostalo
Broj klase:410-19/13-01/773
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-3
Zagreb, 07.02.2014
Oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost glede Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

Veza: Vaš dopis KLASA: 910-08/13-002/52, URBROJ: 251-20-01-13-32

​Navedenim dopisom zatražili ste očitovanje u vezi oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) glede Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Contract) IPA 4.1.1.1.05.01.c03 koji je Grad Zagreb potpisao 23. rujna 2013. s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u okviru Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala 2007-2013, Instrumenta za pretpristupnu pomoć – IPA, IV. komponenta, za provedbu projekta pod nazivom „Creating innovative opportunities for self-employment of unemployed gighly educated woment in the city of Zagreb“ (u prijevodu: „Stvaranje inovativnih mogućnosti za samozapošljavanje visoko obrazovanih nezaposlenih žena grada Zagreba”). Obzirom na navedeno, u dopisu se postavlja pitanje je li Grad Zagreb kao korisnik bespovratnih sredstava temeljem spomenutog ugovora oslobođen plaćanja PDV-a na isporuke dobara ili usluga u okviru predmetnog projekta.
 
U vezi navedenog očitujemo se u nastavku.

 

Prema odredbama članka 198. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13 i 160/13, u daljnjem tekstu: Pravilnik) isporuke dobara i usluga te stjecanje dobara koja se financiraju iz pretpristupnih programa i Programa Unije sklopljenima prije 1. srpnja 2013., godine oslobođene su plaćanja PDV-a. Oslobođenje od plaćanja PDV-a za projekte iz komponenata IPA II. Prekogranična suradnja programi sa Slovenijom i Mađarskom, IPA lll. - Regionalni razvoj te IPA IV. - Razvoj ljudskih potencijala primjenjuje se na sve postupke nabave koje je provedbeno tijelo (provedbena agencija) pokrenulo do 30. lipnja 2013. te na sve postupke nabave koje provodi korisnik projekta temeljem glavnog ugovora sklopljenog sa provedbenim tijelom.
 
Odredbama članka 198. stavka 2. Pravilnika propisan je postupak ostvarivanja oslobođenja od plaćanja PDV-a temeljem Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice za projekte koji se financiraju iz potpore Europske zajednice (Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 8/02 i 11/02), Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 10/07) i drugih programa koji se financiraju iz sredstava Europske zajednice u svezi financijske pomoći Republici Hrvatskoj.
Državno tijelo nadležno za projekt obvezno je korisniku projekta dati jedan primjerak ovjerenog preslika stranica ugovora iz kojih se vide podaci o potpisniku ugovora, naziv projekta, broj ugovora, iznos i namjena potpore – financijske pomoći.
Korisnik projekta preslik tih ovjerenih stranica ugovora ovjerava svojim pečatom i daje isporučitelju pri nabavi dobara i usluga. Navedeni ovjereni preslik će isporučitelju biti dokaz da ima pravo ne zaračunati PDV pri isporuci dobara i usluga u skladu s odredbom članka 13. točka 4. Dodatka A Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice za projekte koji se financiraju iz potpore Europske zajednice i odredbom članka 26. stavak 2. točka b) Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), te u skladu s odredbama o poreznom oslobođenju drugih programa koji se financiraju iz sredstava Europske zajednice u svezi financijske pomoći Republici Hrvatskoj.
Korisnik projekta obvezan je voditi evidenciju o ostvarenim oslobođenjima pri nabavi robe i usluga u tuzemstvu po isporučiteljima dobara i usluga koja mora sadržavati podatke o nazivu projekta, broj ugovora i podatke o isporučiteljima (naziv, adresu, osobni identifikacijski broj), broj računa i iznos naknade za isporučena dobra i obavljene usluge.
 
U skladu s navedenim, projekti koji se financiraju iz sredstava IPA programa načelno su oslobođeni PDV-a. Međutim, potrebno je napomenuti da iz Ugovora o pristupanje Republike Hrvatske Europskoj Uniji, Priloga III., poglavlja 7., točke 1 (za) proizlazi da se određene komponente programa IPA nastavljaju provoditi po IPA pravilima, dok neke komponente IPA programa postaju programi kohezijskog i strukturnih fondova. Tako su danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, programi u okviru IPA komponente IPA II. - Prekogranična suradnja i to programi Hrvatska - Mađarska i Hrvatska - Slovenija te programi IPA lll. - Regionalni razvoj i programi IPA IV. - Razvoj ljudskih potencijala postali operativni programi strukturnih i kohezijskih fondova.
 
U vezi projekata iz komponenata IPA lll. - Regionalni razvoj te IPA IV. - Razvoj ljudskih potencijala, napominjemo da se oslobođenje od plaćanja PDV-a prema članku 198. Pravilnika odnosi na sve postupke nabave koji su pokrenuti do 30. lipnja 2013. Prema tome, oslobođenje od plaćanja PDV-a primjenjuje se na postupke nabave koje je provedbeno tijelo, odnosno provedbena agencija pokrenula do 30. lipnja 2013., te na sve postupke nabave koje provodi korisnik projekta temeljem glavnog ugovora sklopljenog sa provedbenim tijelom. Za sve postupke nabave koje provedbeno tijelo pokrene poslije 1. srpnja 2013. oslobođenje od PDV-a se ne primjenjuje.
 
U skladu s navedenim, obzirom da se u predmetnom slučaju radi o projektu iz komponente IPA IV. - Razvoj ljudskih potencijala oslobođenje od plaćanja PDV-a može se primijeniti, ako je provedbeno tijelo (provedbena agencija) postupak nabave pokrenulo do 30. lipnja 2013. Prema tome, u ovom slučaju potrebno je utvrditi kada je provedbeno tijelo (provedbena agencija) pokrenula postupak nabave te će se ovisno o tome odrediti i porezni tretman nabava dobara i usluga u okviru predmetnog projekta. Napominjemo da je prilikom utvrđivanja navedenog poreznog tretmana bitan datum pokretanja postupka nabave od strane provedbenog tijela (provedbene agencije), a ne datum potpisivanja ugovora.
 
Povratak na prethodnu stranicu