Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-01/14-01/148
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-3
Zagreb, 26.02.2014
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

​Na upit poreznog obveznika navedenog u dostavnom spisku vezanog uz korištenje osobnog odbitka za uzdržavanog člana koji se tijekom 2013. godine stručno osposobljavao za rad bez zasnivanja radnog odnosa i primao naknadu od 1.600,00 kuna mjesečno od veljače do prosinca, u nastavku odgovaramo.
 
Člankom 36. stavkom 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13) propisano je da rezidenti mogu uvećati osobni odbitak iz stavka 1. toga članka (koji u 2013. godini iznosi 2.200,00 kuna) u visini 0,5 osnovnoga osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji, bivšega bračnog druga za kojeg plaćaju alimentaciju, te za prvo dijete.
 
Stavkom 4. istog članka propisano je da se uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom smatraju fizičke osobe čiji oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se u smislu ovoga Zakona ne smatraju dohotkom, ne prelaze iznos peterostrukoga osnovnoga osobnog odbitka iz stavka 1. toga članka, na godišnjoj razini.
 
Nadalje, člankom 10. točkom 3. Zakona o porezu na dohodak odnosno člankom 7. stavkom 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 - ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13) propisano je da se primicima na koje se ne plaća porez na dohodak, između ostalih, smatra novčana naknada nezaposlenima isplaćena na teret Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sukladno posebnom propisu (novčana naknada nezaposlenima koja se isplaćuje u mjesečnim anuitetima, novčana naknada koja se na zahtjev nezaposlene osobe isplaćuje u jednokratnom iznosu radi zapošljavanja, samozapošljavanja ili volontiranja, novčana pomoć i naknada troškova za vrijeme obrazovanja, jednokratna novčana pomoć i naknada putnih i selidbenih troškova, novčana pomoć polaznicima stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa).
 

Slijedom navedenog, osobni odbitak za uzdržavanog člana ne može se koristiti za osobu koja je na godišnjoj razini ostvarila primitke po osnovi stručnog osposobljavanja za rad u iznosu većem od peterostrukoga osnovnoga osobnog odbitka.
Povratak na prethodnu stranicu