Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba - Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba
Broj klase:423-08/14-01/30
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 18.02.2014
Tumačenje odredbi Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN br.108/12, 144/12, 81/13, 112/13)

​Nastavno na Vaš zahtjev za tumačenje članka 3. točke 1. i 2. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN br. 108/12, 144/12, 81/13, 112/13), odnosno tko se smatra poduzetnikom, a tko osobom javnog prava u smislu navedenog Zakona, odgovaramo kako slijedi;
 
Člankom 3. točkom 2. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi propisano je da se osobama javnog prava u smislu tog Zakona smatraju „javni naručitelji kako su uređeni propisima o javnoj nabavi i sektorski naručitelji kako su uređeni propisima o javnoj nabavi, osim trgovačkih društava koja odgovaraju definiciji poduzetnika“.
 
Prema članku 3. točki 1. Zakona, poduzetnik jest fizička i pravna osoba, koja samostalno obavlja gospodarsku ili profesionalnu djelatnost radi ostvarivanja prihoda, dohotka, dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi. 
 
Trgovačka društva u 100%-tnom vlasništvu jedinice područne (regionalne) samouprave koja obavljaju poduzetničku djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda, iako se radi o osobama javnog prava, smatraju se poduzetnikom sukladno članku 3. točki 1. Zakona te se na njih primjenjuju odredbe navedenog Zakona koje vrijede za poduzetnika i svoje obveze trebaju ispunjavati u skladu s rokovima koji se odnose na poduzetnike a ne na osobe javnog prava.
 
U poslovnim transakcijama osobe javnog prava najčešće se pojavljuju u ulozi dužnika novčane obveze, a u specifičnim situacijama kada osobe javnog prava kao trgovačka društva obavljaju gospodarske aktivnosti industrijske ili komercijalne prirode nuđenjem roba i usluga na tržištu, tada sukladno članku 3. točki 1. Zakona imaju položaj poduzetnika, što znači da se i osobe javnog prava u slučajevima kada u poslovnim transakcijama obavljaju isporuke dobara smatraju poduzetnicima. 
 
Zaključno, budući da KD Autotrolej d.o.o. Rijeka obavlja poduzetničku djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda, smatra se poduzetnikom u smislu Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.

Povratak na prethodnu stranicu