Porez na dodanu vrijednost - Porezna oslobođenja
Broj klase:410-19/13-01/698
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-22
Zagreb, 07.03.2014
Oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri nabavi prijevoznih sredstava za službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava te posebnih misija i međunarodnih organizacija

​Stupanjem na snagu Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i trošarine za diplomatska i konzularna predstavništvu, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (Narodne novine, broj 160/13, dalje u tekstu: Pravilnik) 1. siječnja 2014. prestao je važiti Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (Narodne novine, broj 79/13).

U nastavku dajemo pregled situacija u vezi oporezivanja prijevoznih sredstava koja nabavljaju diplomatska i konzularna predstavništva te posebne misije i međunarodne organizacije sa sjedištem ili predstavništvom u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: RH), odnosno njihovo osoblje i članovi njihovih obitelji (dalje u tekstu: osobe koje ostvaruju pravo na oslobođenje).

 
1. NABAVA PRIJEVOZNOG SREDSTVA U RH BEZ PLAĆANJA PDV-a
 
Ako osoba koja ostvaruje pravo na oslobođenje nabavlja novo ili rabljeno prijevozno sredstvo od poreznog obveznika u RH, a to prijevozno sredstvo će u konačnici otpremiti iz RH, treba se obratiti Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, Diplomatskom protokolu (dalje u tekstu: Protokol) te podnijeti zahtjev za odobrenje kupnje bez plaćanja PDV-a. Protokol će utvrditi ispunjavanje uvjeta uzajamnosti te izdati potvrdu za ostvarivanje izravnog oslobođenja od plaćanja PDV-a.
Potvrdu Protokola osoba koja ostvaruje pravo na oslobođenje predat će poreznom obvezniku – isporučitelju prijevoznog sredstva, koju će on pohraniti u svojoj evidenciji kao dokaz o obavljenoj isporuci uz oslobođenje od plaćanja PDV-a .
Osobe koje ostvaruju pravo na oslobođenje prijevozno sredstvo kupljeno u RH registrirat će kod nadležnog tijela uz predočenje kupoprodajnog ugovora  ili računa u kojemu je napomena koja upućuje na oslobođenje od plaćanja PDV-a te potvrde Protokola.
 
Ako osobe koje ostvaruju pravo na oslobođenje nabavljaju rabljeno prijevozno sredstvo od građanina (fizičke osobe), odnosno osobe koja nije obveznik PDV-a u RH, u tom slučaju na takvu isporuku prijevoznog sredstva ne obračunava se PDV niti, u slučaju isporuke motornog vozila, postoji obveza plaćanja posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila po stopi 5% obzirom da je člankom 26. Pravilnika propisano oslobođenje.
Kada građanin prodaje motorno vozilo osobi koja ostvaruje pravo na oslobođenje od PDV-a ta osoba ne plaća poseban porez na stjecanje rabljenih motornih vozila po stopi 5%, jer je oslobođena od plaćanja tog posebnog poreza. Navedeno oslobođenje od plaćanja posebnog poreza ostvaruje se također temeljem navedene potvrde Protokola.
To prijevozno sredstvo, odnosno motorno vozilo osoba koja ostvaruje pravo na oslobođenje registrirat će kod nadležnog tijela uz predočenje kupoprodajnog ugovora te potvrde Protokola.
Napominjemo da se u RH posebnim porezom po stopi 5% ne oporezuje promet plovila i zrakoplova.
 
2. NABAVA PRIJEVOZNOG SREDSTVA U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI EU BEZ PLAĆANJA
PDV-a
 
Ako osobe koje ostvaruju pravo na oslobođenje nabavljaju, sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost novo ili rabljeno prijevozno sredstvo u drugoj državi članici EU Protokolu dostavljaju na ovjeru ispunjenu Potvrdu o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i/ili trošarine iz Priloga II. Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 282/2011 (koja je dostupna na hrvatskom i engleskom jeziku na internetskim stranicama Porezne uprave) te narudžbenicu, predračun odnosno ponudu prodavatelja za prijevozno sredstvo.
Navedena potvrda dostavlja se Protokolu u tri primjerka na hrvatskom ili engleskom jeziku, a Protokol će u roku od 15 dana od primitka tih dokumenata donijeti odluku o prihvaćanju, odnosno odbijanju ovjere Potvrde.
U slučaju prihvaćanja ovjere potvrde dva njezina primjerka Protokol će uručiti osobi koja ostvaruje pravo na oslobođenje, a ista će tu ovjerenu Potvrdu dostaviti isporučitelju u drugoj državi članici EU prilikom nabave prijevoznog sredstva.
 
Osoba koja ostvaruje oslobođenje dužna je presliku Potvrde o oslobođenju čuvati zajedno s računom, odnosno ispravom o njegovom stjecanju (primjerice kupoprodajni ugovor) obzirom da će  prilikom dopreme prijevoznog sredstva u RH temeljem navedenih dokumenata registrirati kod nadležnog tijela.
 
Ako osoba koja ostvaruje pravo na oslobođenje nabavlja rabljeno prijevozno sredstvo od osobe koja nije obveznik PDV-a u drugoj državi članici EU, takav isporučitelj ne obračunava PDV pri isporuci tog prijevoznog sredstva te ne izdaje račun. Međutim, sklopit će ugovor o kupoprodaji prijevoznog sredstva temeljem kojeg će, između ostalog, osoba koja ostvaruje pravo na oslobođenje od plaćanja PDV-a pri unosu prijevoznog sredstva u RH pristupiti njegovoj registraciji kod nadležnog tijela.
Napominjemo da osobe koje ostvaruju pravo na oslobođenje pri unosu rabljenog motornog vozila u RH ne plaćaju poseban porez na stjecanje rabljenih motornih vozila po stopi 5%, obzirom da su oslobođene od plaćanja tog posebnog poreza.
 
 
3. UVOZ PRIJEVOZNIH SREDSTAVA U RH BEZ PLAĆANJA PDV-a
 
Ako osobe koje ostvaruju pravo na oslobođenje uvezu za službene i osobne potrebe prijevozno sredstvo u RH iz treće zemlje oslobođenje od plaćanja PDV-a ostvaruju izravno pri uvozu putem Potvrde o pravu na izravno oslobođenje od plaćanja carine, PDV-a, trošarine i posebnog poreza pri uvozu (Obrazac IOU) koju izdaje Protokol, a dostupna je na internetskim stranicama Porezne uprave.
 
 
4. ZABRANA OTUĐENJA PRIJEVOZNOG SREDSTVA
 
Prije isteka 3 godine od datuma kupnje nije dozvoljeno otuđiti, dati na uporabu drugim osobama ili koristiti u druge svrhe prijevozno sredstvo koje je bilo predmet oslobođenja od plaćanja PDV-a pri nabavi u RH. Ako osoba koja ima pravo na oslobođenje otuđi prijevozno sredstvo prije navedenog roka dužna je to prijaviti Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, Avenija Dubrovnik 32, kako bi utvrdila obvezu plaćanja PDV-a.
Navedeno znači da ako, primjerice, diplomat proda, daruje i slično prijevozno sredstvo nakon 3 godine od dana nabave prijevoznog sredstva, diplomat više nema poreznih obaveza u RH.
Osoba koja ima pravo na oslobođenje PDV ne plaća ako je otuđenje unutar roka od 3 godine od datuma kupnje posljedica službenog razrješenja ili smrti osobe koja ima pravo na oslobođenje ili ako prijevozno sredstvo otuđi član obitelji osobe koja ima pravo na oslobođenje koji prestaje boraviti u RH zbog prijevremenog razrješenja ili smrti osobe koja ima pravo na oslobođenje.
Napominjemo da ako se unutar roka od 3 godine od datuma nabave u RH prijevozno sredstvo, nabavljeno uz primjenu oslobođenja od plaćanja PDV-a, prodaje osobama koje također imaju pravo na oslobođenje od plaćanja PDV-a prema odredbama Pravilnika, takvo otuđenje oslobođeno je plaćanja PDV-a.  Rok od 3 godine zabrane otuđenja za osobu koja je tako nabavila prijevozno sredstvo počinje teći od dana nabave prijevoznog sredstva.
 

 

Povratak na prethodnu stranicu