Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba - Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba
Broj klase:423-08/14-01/26
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 17.02.2014
Tumačenje članka 55. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
​Nastavno na Vaš zahtjev kojim je zatraženo mišljenje i tumačenje članka 55. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“ broj 108/12,144/12,81/13,112/13), a vezano za izlučne vjerovnike i njihov položaj u postupku predstečajne nagodbe, odgovaramo kako slijedi;
 
Zakon definira izlučne vjerovnike u odredbi članka 55. Zakona te propisuje da je izlučni vjerovnik osoba koja na temelju kojega svoga stvarnog ili obveznog prava može dokazati da neki predmet ne pripada u imovinu dužnika te nije vjerovnik u postupku predstečajne nagodbe. Ovo se pravo temelji na pravu vlasništva na određenoj stvari ili pravu, odnosno na činjenici da određena stvar ili pravo ne pripada u imovinu dužnika, a te osobe mogu tražiti povrat svoje stvari po općim pravilima odnosno prema pravilima koja se primjenjuju za ostvarivanje tih prava izvan postupka predstečajne nagodbe.
 
To znači da izlučni vjerovnik svoju tražbinu ne prijavljuje u postupak predstečajne nagodbe, već nagodbeno vijeće samo obavještava o postojanju izlučnog prava na određenoj imovini dužnika te tražbina izlučnog dužnika ne ulazi u ukupan iznos prijavljenih tražbina.

 

Međutim, u konkretnom slučaju koji navodite riječ je o Ugovoru o financijskom leasingu te o strojevima i opremi kao objektu leasinga koji se na temelju ugovora nalaze u posjedu predstečajnog dužnika.

 
Stoga davatelj leasinga nije klasični izlučni vjerovnik.
 
Sukladno odredbi članka 5. stavka 2. Zakona o leasingu („Narodne novine“ 141/13) financijski leasing je pravni posao u kojem primatelj leasinga u razdoblju korištenja objekta leasinga plaća davatelju leasinga naknadu koja uzima u obzir cjelokupnu vrijednosti objekta leasinga, snosi troškove amortizacije tog objekta leasinga i opcijom kupnje može steći pravo vlasništva nad tim objektom leasinga po određenoj cijeni koja je u trenutku izvršenja te opcije manja od stvarne vrijednosti objekta leasinga u tom trenutku .
 
Financijski leasing prema općim obilježjima iz čl. 5. st. 2. citiranog Zakona je, dakle, takav pravni posao u kojem:
 
– primatelj leasinga u razdoblju korištenja objekta leasinga plaća davatelju leasinga naknadu koja uzima u obzir cjelokupnu vrijednost objekta leasinga;
– snosi troškove amortizacije objekta leasinga;
– opcijom kupnje može steći pravo vlasništva nad objektom leasinga; po određenoj cijeni koja je u trenutku izvršenja te opcije manja od stvarne vrijednosti objekta leasinga u tom trenutku.
 
Na prava i obveze subjekata u poslovima leasinga primjenjuju se osnove obveznih odnosa (opći dio) Zakona o obveznim odnosima ako Zakonom o leasingu nije drugačije određeno.
 
Obveze i prava p r i m a t e l j a leasinga uređene su odredbama čl. 57. do 62. Zakona o leasingu, a odnose se na:
 
a/ preuzimanje objekta leasinga

b/ plaćanje naknade

c/ korištenje objekta leasinga
d/ predaju objekta leasinga trećoj osobi
e/ vraćanje objekta leasinga po prestanku ugovora.
 
Imajući u vidu navedeno, te činjenicu da Ugovor o financijskom leasingu ima stvarno pravne elemente (u smislu da se njime određuje da je za cjelokupnog trajanja ugovora isključivi vlasnik predmeta leasinga davatelj leasinga, a korisnik leasinga njegov nesamostalni posjednik), ali i obveznopravne elemente (prije svega obveza primatelja leasinga u razdoblju korištenja objekta leasinga plaćanja davatelju leasinga naknade), u konkretnom slučaju vjerovnik koji je odlučio koristiti izlučno pravo oduzimanjem predmeta leasinga, u postupak predstečajne nagodbe prijavljuje samo obveze po osnovi podmirenja naknade za leasing, dospjele u trenutku otvaranja postupka predstečajne nagodbe.
 

Dakle, kod ugovora o leasingu u postupak predstečajne nagodbe prijavljuju se samo dospjele tražbine po osnovi podmirenja naknade za leasing. Ako vjerovnik ne oduzme predmet leasinga odnosno odustane od korištenja izlučnog prava, prijavljuje cjelokupno potraživanje temeljem ugovora o leasingu.

 

Povratak na prethodnu stranicu