Porez na dobit - Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava
Broj klase:410-01/13-01/4419
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-02
Zagreb, 19.02.2014
Primjena Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu pri podnošenju prijave poreza na dobit i prijave poreza na dohodak za 2013. godinu

​            Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu (Narodne novine, broj 14/14) stupio je na snagu je 6. veljače 2014. Međutim, zbog obveze primjene Uredbe Komisije (EU) br. 800/2008. od 6. kolovoza 2008. i propisa kojima se uređuje postupanje s državnim potporama, odredbe toga Zakona moraju se primijeniti pri utvrđivanju iznosa umanjenja porezne osnovice iskazane u prijavi poreza na dobit i prijavi poreza na dohodak za 2013. godinu, neovisno o datumu podnošenja tijekom 2014. godine. Temeljem navedenoga, u nastavku dostavljamo uputu o postupanju pri zaprimanju i obradi godišnjih prijava poreza na dobit i poreza na dohodak, te najvažnije promjene koje su propisane navedenim Zakonom. 

             U skladu s člankom 1. Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu (Narodne novine, br. 109/07, 134/07, 152/08 i 14/14: dalje u tekstu Zakon) sada je definirana pravna osnova za dodjelu državne potpore za obrazovanje i izobrazbu i vezana je za Uredbe Komisije (EU) br. 800/2008 od 6. kolovoza 2008. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora sukladnima sa zajedničkim tržištem u primjeni članaka 87. i 88. Ugovora (Uredba o općem skupnom izuzeću) (Tekst značajan za EGP) (SL L 214, 9. 8. 2008.) i Uredbe Komisije (EU) br. 1224/2013 оd 29. studenoga 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 800/2008 u vezi s razdobljem njezine primjene (SL L 320, 30. 11. 2013.), koje države članice Europske unije moraju obvezno primijeniti.
            Prema članku 2. stavku 1. točkama c., d., i e. Zakona, korisnici državne potpore, u smislu toga Zakona, jesu pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost te sudjeluju u prometu roba i usluga. Poduzetnicima se smatraju poduzetnici razvrstani sukladno odredbama propisa kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva, a poduzetnicima se smatraju i veliki poduzetnici. Pod kategorijom veliki poduzetnik, podrazumijeva se poduzetnik čiji su: broj radnika, promet/poslovni prihod i ukupna aktiva viši od mjerila utvrđenih u propisu kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva.
 
            Dakle, prema navedenim izmjenama Zakona, sada se veličina poduzetnika utvrđuje u skladu s člankom 3. Zakona o poticanju i razvoja malog gospodarstva (Narodne novine, br. 29/02, 63/05 i 53/12), koji poduzetnike dijeli na mikro, male i  srednje.  
            Nadalje, u postupku prilagođavanja državne potpore za obrazovanje i izobrazbu s propisima kojima se uređuje postupak odobravanja i dodjela državnih potpora, a radi usklađivanja s Uredbom Komisije br. 800/2008 od 6. kolovoza 2008., došlo je do izmjene u izračunu iznosa umanjenja porezne osnovice, poreza na dobit i poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, temeljem opravdanih troškova općeg i posebnoga obrazovanje i izobrazbe.
           
            U skladu s člankom 3. Zakona, korisnik državne potpore koji se smatra mikro, malim, srednjim ili velikim poduzetnikom može osnovicu za obračun poreza na dobit ili dohotka od samostalne djelatnosti umanjiti do 60% opravdanih troškova u slučaju općeg obrazovanja i izobrazbe radnika te do 25% opravdanih troškova u slučaju posebnog obrazovanja i izobrazbe radnika. Iznimno od odredbe stavka 1. toga članka korisnik državne potpore koji se smatra mikro, malim i srednjim poduzetnikom može osnovicu za obračun poreza na dobit ili dohotka od samostalne djelatnosti umanjiti do 80% opravdanih troškova na način da se smanjenje porezne osnovice iz stavka 1. toga članka uveća za:
1. 20 postotnih bodova ako se smatra mikro ili malim poduzetnikom,
2. 10 postotnih bodova ako se smatra srednjim poduzetnikom.
Poduzetnik iz stavka 1. i 2. toga članka te članka 4. i 5. toga Zakona koji je po drugoj osnovi ostvario potporu za opće obrazovanje i izobrazbu radnika te posebno obrazovanje i izobrazbu radnika, može osnovicu za obračun poreza na dobit ili dohodak od samostalne djelatnosti umanjiti temeljem istih opravdanih troškova samo do visine najvišeg intenziteta potpore iz stavka 1. i 2. toga članka. Ukupan iznos smanjenja osnovice za obračun poreza na dobit ili dohotka od samostalne djelatnosti niti s jedne osnove ne može biti veći od predviđenog stavcima 1. i 2. toga članka te članka 4. istoga Zakona.
 
            Prema navedenom, korisnici državne potpore odnosno obveznici poreza na dohodak i poreza na dobit (dalje u tekstu: porezni obveznici) koji se smatraju mikro ili malim poduzetnikom mogu temeljem Zakona, osnovicu poreza na dobit ili poreza na dohodak umanjiti za 80% opravdanih troškova u slučaju općeg obrazovanja i izobrazbe radnika, dok oni koji se smatraju srednjim poduzetnicima osnovicu poreza na dobit ili poreza na dohodak mogu umanjiti za 70% opravdanih troškova u slučaju općeg obrazovanja i izobrazbe radnika. Kada je riječ o posebnom obrazovanju i izobrazbi radnika porezni obveznici koji se smatraju mikro ili malim poduzetnikom mogu osnovicu poreza na dobit ili poreza na dohodak umanjiti za 45% opravdanih troškova posebnog obrazovanja i izobrazbe radnika dok oni koji se smatraju srednjim poduzetnicima osnovicu poreza na dobit ili poreza na dohodak mogu umanjiti za 35% opravdanih troškova posebnog obrazovanja i izobrazbe radnika. Poduzetnici koji se smatraju velikim poduzetnicima, poreznu osnovicu mogu umanjiti samo do 60% opravdanih troškova u slučaju općeg obrazovanja i izobrazbe radnika te do 25% opravdanih troškova u slučaju posebnog obrazovanja i izobrazbe radnika. Međutim, prilikom utvrđivanja iznosa umanjenja porezne obveze potrebno je u skladu s člankom 3. stavkom 3. Zakona, utvrditi da li je porezni obveznik prethodno po drugoj osnovi ostvario potporu za opće obrazovanje i izobrazbu radnika te posebno obrazovanje i izobrazbu radnika obzirom da se osnovica za obračun poreza na dobit ili dohodak od samostalne djelatnosti može umanjiti temeljem istih opravdanih troškova samo do visine najvišeg intenziteta potpore iz stavaka 1. i 2. članka 3. Zakona.
            Prema članku 5. stavku 1. Zakona, korisnik državne potpore može smanjenje porezne osnovice poreza na dobit ili dohotka od samostalne djelatnosti iz članka 3. stavaka 1. i 2. toga Zakona uvećati za 10 postotnih bodova u slučaju općeg obrazovanja i izobrazbe radnika u nepovoljnom položaju te posebnog obrazovanja i izobrazbe radnika u nepovoljnom položaju. Međutim, obzirom da je člankom 3. stavkom 1. Zakona utvrđeno da se porezna osnovica može maksimalno umanjiti do 80% opravdanih troškova, porezni obveznici koji se smatraju mikro ili malim poduzetnicima neće moći koristiti dodatno umanjenje u slučaju općeg obrazovanja i izobrazbe radnika u nepovoljnom položaju jer bi im tada iznos umanjenja iznosio 90%. Dakle dodatno umanjenje porezne osnovice u svezi opravdanih troškova općeg obrazovanja i izobrazbe radnika u nepovoljnom položaju mogu koristiti veliki i srednji poduzetnici. Dodatno umanjenje porezne osnovice za opravdane troškove posebnog obrazovanje i izobrazbe radnika u nepovoljnom položaju mogu koristiti mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici.
 
            U skladu s člankom 4. Zakona, korisnik državne potpore koji obavlja djelatnost pomorskog prijevoza može, iznimno od odredbi toga Zakona, osnovicu za obračun poreza na dobit ili dohodak od samostalne djelatnosti umanjiti i do 100% opravdanih troškova za obrazovanje i izobrazbu, bez obzira na to odnose li se ti troškovi na opće obrazovanje i izobrazbu ili na posebno obrazovanje i izobrazbu, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: obrazovanje se mora provoditi na brodovima koji su upisani u Hrvatski registar brodova i osoba koja se usavršava ne može biti djelatni već pričuvni član posade. Dakle, za poduzetnike koji obavljaju djelatnost pomorskog prijevoza, porezna osnovica se može umanjiti maksimalno za 100% opravdanih troškova obrazovanja i izobrazbe.
 
            Slijedom navedenoga, izmjenom Zakona koji se primjenjuje u postupku podnošenja prijave poreza na dobit ili dohodak za 2013., došlo je do drugačijeg načina izračuna potpore koji u konačnici ne donosi značajnu razliku u iznosu utvrđenoga postotnog konačnog umanjenja porezne osnovice, međutim, naglašavamo da nije došlo do promjene u utvrđivanju opravdanih troškova obrazovanja i izobrazbe radnika. Pri utvrđivanju iznosa državne potpore za obrazovanje i izobrazbu, zbog primjene Uredbe Komisije 800/2008., sada regionalni položaj poduzetnika nije bitan odnosno Zakon ne sadrži odredbe vezane za primjenu Karte regionalnih potpora (Narodne novine broj 19/13 i 155/13).
 
            Nadalje, u prethodno navedenom postupku usklađivanja Zakona sa propisima o državnim potporama utvrđeno je kako se mogućnost umanjenja osnovice poreza na dobit i dohodak temeljem isplaćenih nagrada učenicima u vrijeme pohađanja praktične nastave i vježbi naukovanja, smatra potporom male vrijednosti. Stoga je iznos oslobođenja od plaćanja poreza na dobit ili dohodak potrebno uskladiti s odgovarajućim pravilima o potporama male vrijednosti. 
            Prema članku 6. Zakona, poduzetnik u čijim se pogonima ili radionicama izvodi praktična nastava i vježbe naukovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta može osnovicu za obračun poreza na dobit ili dohodak od samostalne djelatnosti umanjiti za iznos isplaćenih nagrada učenicima u vrijeme pohađanja praktične nastave i vježbi naukovanja. Poduzetnik iz stavka 1. toga članka koji je po bilo kojoj drugoj osnovi ostvario potporu male vrijednosti može osnovicu za obračun poreza na dobit ili dohodak od samostalne djelatnosti umanjiti do gornje granice potpore male vrijednosti u skladu s odgovarajućim pravilima o potporama male vrijednosti uzimajući u obzir i ograničenje iz stavka 5. toga članka. Poduzetnik kod kojega su na praktičnoj nastavi i vježbama naukovanja jedan do tri učenika može poreznu osnovicu ili dohodak od samostalne djelatnosti iz stavka 1. toga članka umanjiti za 5%. Poduzetnik kod kojeg su na praktičnoj nastavi i vježbama naukovanja više od tri učenika može postotak umanjenja porezne osnovice ili dohotka od samostalne djelatnosti iz stavka 3. toga članka povećati za jedan postotni bod po svakom učeniku, a najviše do 15% porezne osnovice ili dohotka od samostalne djelatnosti. Iznos umanjenja osnovice poreza na dobit ili dohotka od samostalne djelatnosti iz stavaka 2. i 3. toga članka ne može biti veći od godišnjeg neoporezivog iznosa nagrada učenicima za vrijeme izvođenja praktične nastave i vježbi naukovanja po svakom učeniku. Neoporezivi iznos nagrada učenicima za vrijeme izvođenja praktične nastave i vježbi naukovanja iz stavka 5. toga članka utvrđuje se sukladno propisima o oporezivanju dohotka.
            Dakle niti izmjene članaka 6. Zakona nisu donijele promjene u smislu  utvrđivanja opravdanih troškova kojima je moguće umanjenje osnovice poreza na dobit i poreza na dohodak, međutim sada je člankom 6. stavkom 2. Zakona utvrđeno da iznos umanjenja porezne osnovice poreza na dobiti ili dohodak temeljem isplaćenih nagrada učenicima u vrijeme pohađanja praktične nastave i vježbi naukovanja, smatra potporom male vrijednosti.
             
Primjer:
Veliki poduzetnik B ima tijekom 2013. godine ukupne troškove općeg obrazovanja i izobrazbe u iznosu od 80.000,00 kuna (u koje su uključeni i troškovi općeg obrazovanja i izobrazbe radnika u nepovoljnom položaju). Navedeni poduzetnik imao je ukupne troškove posebnog obrazovanja i izobrazbe u iznosu od 20.000,00 kuna (u koje su uključeni i troškovi posebnog obrazovanja i izobrazbe radnika u nepovoljnom položaju). Poduzetnik zapošljava ukupno 3 radnika od kojih je jedan radnik u nepovoljnom položaju. Troškovi općeg obrazovanja i izobrazbe radnika u nepovoljnom položaju iznose 4.000,00 kuna, a troškovi posebnog obrazovanja i izobrazbe radnika u nepovoljnom položaju iznose 1.000,00 kuna. Veliki poduzetnik ima dozvolu (licencu) Hrvatske obrtničke komore za izvođenje praktičnog dijela naukovanja, a u 2013. godini isplatio je jednom naučniku nagradu u iznosu od 13.000,00 kuna za vrijeme naukovanja. Dobit poduzetnika prije uvećanja i umanjenja porezne osnovice (na rednom broju 3. Obrasca PD) iznosi 180.000,00 kuna.
 
Br.
Pregled troškova
Iznos
Iznos umanjenja
postotak
1.1.
Troškovi općeg obrazovanja i izobrazbe
76.000,00
45.600,00
60%
 
Troškovi općeg obrazovanja i izobrazbe radnika u nepovoljnom položaju
4.000,00
2.800,00
70%
 
Ukupno – opće obrazovanje
 
48.400,00
 
1.2
Troškovi općeg obrazovanja i izobrazbe
19.000,00
4.750,00
25%
 
Troškovi posebnog obrazovanja i izobrazbe radnika u nepovoljnom položaju
1.000,00
350,00
35%
 
Ukupno – posebno obrazovanje
 
5.100,00
2.
Iznos isplaćenih nagrada naučniku
13.000,00
13.000,00
 
Iznos dodatnog umanjenja, ako je ostvarena dobit 180.000,00 kuna
9.000,00
9.000,00
 
Ukupno umanjenje temeljem isplaćenih nagrada naučniku
 
22.000,00
3.
Sveukupno umanjenje porezne osnovice
 
75.500,00
 
            Napomena: Navedeni iznos umanjenja porezne osnovice u iznosu 45.600,00 kuna koji se odnosi na troškove općeg obrazovanja i izobrazbe radnika može se iskazati kao umanjenje porezne osnovice pod uvjetom da porezni obveznik nije po drugim osnovama temeljem istih opravdanih troškova ostvario potporu. U skladu s Uredbom Komisije 800/2008 od 6. kolovoza 2008 godine, intenzitet potpore za opravdane troškove općeg usavršavanja iznosi 60%.
 
                Iznos umanjenja porezne osnovice temeljem isplaćenih nagrada naučniku od 22.000,00 kuna predstavlja potporu male vrijednost, i realno iznosi 4.400,00 kuna (22.000,00*20%=4.400,00 kuna  odnosno 547,94 eura). Porezni obveznik može iskazati umanjenje porezne osnovica za 22.000,00 kuna pod uvjetom da u poreznom razdoblju i prethodna dva porezna razdoblja nije primio, neovisno o kojoj se vrsti troškova ili olakšica radi, potpore male vrijednosti veće od 199.421,06 eura (200.000,00 - 578,94 = 199.421,06 eura).
            Nadalje, napominjemo kako se u prijavi poreza na dobit za dobit za 2013., kao porezne olakšice mogu pojaviti potpore male vrijednosti koje se ostvaruje temeljem članka 6. Zakona te temeljem Zakona o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine, br. 86/08, 57/11 i 148/13), Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara (Narodne novine, br. 44/01, 90/05, 80/08, 38/09 i 148/13), Zakona o brdsko-planinskim područjima (Narodne novine, br. 12/02, 32/02, 117/03, 42/05, 90/05, 80/08 i 148/13) i Zakona o slobodnim zonama (Narodne novine, br. 44/96, 92/05, 85/08 i 148/13). Iznosi ostvarenih potpora male vrijednosti temeljem navedenih osnova i potpora male vrijednosti primljenim po drugim osnovama koje se ne iskazuju u poreznoj prijavi ne smiju prijeći gornje granice utvrđene odgovarajućim pravilima o potporama male vrijednosti.
            Prijave poreza na dobit i prijave poreza na dohodak s iskazanim umanjenjima porezne osnovice temeljem opravdanih troškova utvrđenih Zakonom i priloženim evidencijama i dokumentacijom utvrđenim Pravilnikom o sadržaju evidencije državne potpore za obrazovanje i izobrazbu (Narodne novine, br. 12/08 i 13/09) potrebno je zaprimiti, a pitanja kojima se utvrđuju područja primjene kategorija potpora, pragovi pojedinačne potpore, zbrajanje ove potpore s drugim potporama, učinci poticaja i transparentnost dodjele državne potpore te uvjete za dodjelu de minimis potpora       urediti će se izmjenama Pravilnika te će se konačan izračun potvrditi nakon što se utvrde navedeni postupci.    
            Obzirom da se u konkretnom slučaju radi o primjeni Zakona o državnim potporama i Uredbi koje propisuje Europska Komisija, konačno odobravanje poreznih olakšica mora biti usklađeno s tim propisima, stoga će biti potrebno naknadno pozvati porezne obveznike koji su iskazali umanjenje porezne osnovice temeljem predmetnog Zakona, neovisno kada su predali svoje porezne prijave, kako bi dostavili potrebnu dokumentaciju ili kako bi izvršili eventualne ispravke poreznih prijava, što je u skladu s općima pravilima koja se primjenjuju u slučaju dodjele državnih potpora.
Povratak na prethodnu stranicu