Porez na dodanu vrijednost - Obveze poreznih obveznika i pojednih osoba koje nisu porezni obveznici
Broj klase:410-19/14-01/12
Urudžbeni broj:513-07-21-01/14-2
Zagreb, 10.02.2014
Plaćanje PDV-a na primljene usluge

​Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se upitom u vezi plaćanja poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) na primljene usluge po osnovi sklopljenih Ugovora o autorskim honorarima sa stranim državljanima – umjetnicima kao što su dramski umjetnici, plesači baleta, redatelji, scenografi, kostimografi, koreografi, autori glazbe, operni solisti koji nisu porezni obveznici u svojoj zemlji. U upitu se navodi da neki umjetnici borave godinu dana u Hrvatskoj, imaju dozvolu za boravak i rad u trajanju od nekoliko mjeseci do godine dana te za to razdoblje sklapaju s kazalištem Ugovor o autorskom honoraru za pružanje umjetničkih usluga. Nadalje, prema navodima u upitu dio stranih umjetnika boravi u svojoj zemlji, nisu porezni obveznici u svojoj zemlji niti su registrirani kao samostalni umjetnici jer su zaposleni u svom kazalištu (npr. umjetnici iz Slovenije ili Srbije), u Hrvatskoj borave do dva tjedna te su angažirani samo za određeni projekt kada nastupaju u kazalištu. Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje je li kazalište obvezno plaćati PDV na primljene usluge koje mu obave umjetnici strani državljani.
 
U vezi navedenog očitujemo se u nastavku.

 
Odredbama članka 4. stavka 1. Zakona o porezu nadodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da je predmet oporezivanja PDV-om isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar Europske unije te uvoz dobara.
 
PDV-a su sukladno članku 39. stavku 1. točki n) Zakona oslobođene usluge u kulturi i s njima usko povezane isporuke dobara, koje obavljaju ustanove u kulturi, tijela s javnim ovlastima ili druge pravne osobe u kulturi.
 
 Člankom 16. Zakona propisano je da se u vezi određivanja mjesta obavljanja usluga primjenjuje sljedeće:
 
1. porezni obveznik koji obavlja i djelatnosti ili isporuke koje se ne smatraju oporezivim isporukama dobara ili usluga u smislu članka 4. stavka 1. ovoga Zakona smatra se poreznim obveznikom u odnosu na sve usluge koje su mu obavljene,
2. pravna osoba koja nije porezni obveznik, a registrirana je za potrebe PDV-a smatra se poreznim obveznikom.
 
Prema odredbama članka 17. stavka 1. Zakona mjestom obavljanja usluga poreznom obvezniku koji djeluje kao takav smatra se mjesto sjedišta tog poreznog obveznika.
 
Odredbama članka 75. stavka 1. točke 6. Zakona propisano je da PDV mora plaćati svaki porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, a registrirana je za potrebe PDV-a, kojoj se obavljaju usluge iz članka 17. stavka 1. Zakona, ako te usluge obavlja porezni obveznik koji nema sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu.
 
U skladu s navedenim, napominjemo da se prema zakonskim odredbama samostalni umjetnici smatraju poreznim obveznicima koji obavljaju gospodarsku djelatnost te se na njih ne može primijeniti oslobođenje iz članka 39. stavka 1. točke n) Zakona, već njihove usluge podliježu oporezivanju.
Također je potrebno napomenuti da se tuzemni samostalni umjetnici smatraju malim poreznim obveznicima sve dok u prethodnoj kalendarskoj godini ne obave isporuke u vrijednosti većoj od 230.000,00 kuna te se tada obvezno upisuju u registar obveznika PDV-a. Navedeno se primjenjuje samo ako se radi o tuzemnim samostalnim umjetnicima, dok se strani samostalni umjetnici u slučaju poslovnog odnosa sa tuzemnim poreznim obveznicima uvijek smatraju poreznim obveznicima, neovisno o poreznom statusu u svojoj zemlji.
Nadalje, u smislu Zakona kazalište se smatra poreznim obveznikom koji obavlja oslobođene usluge bez prava na odbitak pretporeza te u slučaju primanja usluga od poreznih obveznika koji nemaju sjedište u tuzemstvu moraju na tako primljene usluge platili PDV-a u skladu s člankom 75. stavkom 1. točkom 6. Zakona.
Prema tome, kada strani samostalni umjetnici obavljaju usluge tuzemnom poreznom obvezniku, u ovom slučaju kazalištu mjestom obavljanja tih usluga smatra se mjesto sjedišta tog poreznog obveznika što je u ovom slučaju tuzemstvu. Obzirom na navedeno, kazalište je obvezno platiti PDV na usluge koje mu obave umjetnici – strani državljani neovisno o tome radi li se o umjetnicima koji borave godinu dana u Hrvatskoj i za to razdoblje sklapaju s kazalištem Ugovor o autorskom honoraru za pružanje umjetničkih usluga ili o stranim umjetnicima koji su u svojoj zemlji zaposleni u kazalištu (npr. umjetnici iz Slovenije ili Srbije), ali ih kazalište u kojem su zaposleni ne ustupa kao svoje zaposlenike tuzemnom kazalištu već su umjetnici u Hrvatskoj samostalno angažirani samo za određeni projekt.
 
Povratak na prethodnu stranicu